28 listopada, 2013

Wywiad z FYM-em: Meandry dokumentacji smoleńskiej

Brakowało bardzo Twojego głosu w dyskusjach, jakie rozgorzały o dalszych perspektywach badań smoleńskich po II Konferencji Smoleńskiej, głównie w kontekście ustaleń prof. Ch. Cieszewskiego.  Owszem, często

Diabeł zamieszkał w Belgii

Dwie ko­mi­sje bel­gij­skie­go Se­na­tu po­par­ły dziś znacz­ną więk­szo­ścią gło­sów pro­jekt kon­tro­wer­syj­nej usta­wy prze­wi­du­ją­cej roz­sze­rze­nie prawa do eu­ta­na­zji na śmier­tel­nie chore osoby nie­peł­no­let­nie. Na wspól­nym po­sie­dze­niu
Skip to content