2015

Jak masoneria budowała PRL

Jedną z okrągłych, lecz mało wyeksponowanych rocznic, jakie minęły w roku 2014, było 70-lecie zainstalowania władzy komunistycznej na terenach Polski. Tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,

Kult Bandery a polscy politycy – Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Pro­blem „przy­my­ka­nia oka” na roz­wój nie­bez­piecz­nej ide­olo­gii tuż za naszą wschod­nią gra­ni­cą oraz spra­wa prze­pom­po­wy­wa­nia do bu­dże­tu ukra­iń­skie­go pie­nię­dzy z kie­sze­ni pol­skie­go po­dat­ni­ka (a także

Iluzja apolityczności

Akces pięciu biskupów do Komitetu Honorowego Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów, zorganizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość 13 grudnia br. a następnie demonstracyjne wycofanie
Skip to content