Wzrasta aktywność ukraińskich nacjonalistów na krańcach Polski

„Rzecz­po­spo­li­ta” in­for­mu­je, że pol­skie służ­by spe­cjal­ne przy­glą­da­ją się ukra­iń­skim na­cjo­na­li­stom. Ich ak­tyw­ność na po­łu­dnio­wo-wschod­nich krań­cach na­sze­go kraju miała ostat­nio znacz­nie wzro­snąć.

Członkowie Prawego Sektora (Foto: AFP)

Cho­dzi przede wszyst­kim o sym­pa­ty­ków pra­wi­co­wych ukra­iń­skich ugru­po­wań: Swo­bo­dy oraz Pra­we­go Sek­to­ra, or­ga­ni­za­cji skraj­nej, fa­szy­zu­ją­cej. Oba śro­do­wi­ska od­wo­łu­ją się do ide­ałów Ukra­iń­skiej Po­wstań­czej Armii i Or­ga­ni­za­cji Ukra­iń­skich Na­cjo­na­li­stów, któ­rych człon­ko­wie w cza­sie II wojny świa­to­wej do­ko­na­li ma­so­wej zbrod­ni na Po­la­kach na Wo­ły­niu.

Dziś skraj­ni na­cjo­na­li­ści ukra­iń­scy do­ma­ga­ją się przy­łą­cze­nia czę­ści krań­co­wych ziem pol­skich do Ukra­iny. Na czym po­le­ga ich wzmo­żo­na ak­tyw­ność w ostat­nim cza­sie? – Pod­czas spo­tkań i debat mówią np. o włą­cze­niu kil­ku­na­stu przy­gra­nicz­nych po­wia­tów do Ukra­iny – mówi „Rzecz­po­spo­li­tej” wy­so­kiej rangi ofi­cer ABW.

Jak czy­ta­my w ga­ze­cie, sym­pa­ty­cy Swo­bo­dy i Pra­we­go Sek­to­ra przy­jeż­dża­ją naj­czę­ściej na spo­tka­nia na Pod­kar­pa­ciu i Lu­belsz­czyź­nie. Do spięć mię­dzy nimi a Po­la­ka­mi do­szło już kil­ku­krot­nie, ale do tej pory do­ty­czy­ły one tylko sym­bo­li.

W tym kon­tek­ście nie­po­ko­ją­ca jest ostat­nia de­cy­zja pre­zy­den­ta Petra Po­ro­szen­ki o usta­le­niu no­we­go na­ro­do­we­go świę­ta Ukra­iny. Po­ro­szen­ko zli­kwi­do­wał znany z cza­sów ZSRR i ob­cho­dzo­ny także w Rosji – w obu kra­jach 23 lu­te­go – Dzień Obroń­cy Oj­czy­zny i usta­no­wił Dzień Obroń­cy Ukra­iny, świę­to woj­ska, które bę­dzie odtąd ob­cho­dzo­ne 14 paź­dzier­ni­ka. To sym­bo­licz­na data – przy­pa­da­ją­ca na czas za­ło­że­nia UPA.

Ukra­iń­ska Po­wstań­cza Armia pod­czas II wojny świa­to­wej wal­czy­ła za­rów­no prze­ciw­ko Niem­com, jak i ZSRR. Od wio­sny 1943 roku pro­wa­dzi­ła także dzia­ła­nia zbroj­ne prze­ciw­ko lud­no­ści pol­skiej Wo­ły­nia, Po­le­sia i Ga­li­cji Wschod­niej, zmie­rza­ją­ce do jej cał­ko­wi­te­go usu­nię­cia z tych te­re­nów. Ob­li­cza się, że w wy­ni­ku dzia­łań UPA zgi­nę­ło około 100 tys. Po­la­ków. [Liczba wydaje się dużo zaniżona – admin]

http://wiadomosci.onet.pl

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2014-11-24) | http://marucha.wordpress.com/2014/11/24/wzrasta-aktywnosc-ukrainskich-nacjonalistow-na-krancach-polski/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content