Biskupi zapowiadają ekskomunikę. Una Voce protestuje

Aktualizacja: 2014-11-19 4:51 pm

Bp Oscar Domingo Sarlinga z Argentyny grozi ekskomuniką wiernym uczęszczającym na Msze do kaplic Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Według niego każdy, kto przyjmuje sakramenty z rąk kapłanów Bractwa, popada w schizmę. Podobną groźbę wystosował biskup włoskiej diecezji Albano – Marcello Semeraro. Te groźby nie mają podstaw prawnokanonicznych – zauważa Międzynarodowa Federacja Una Voce.

Biskup Oscar Sarlinga w liście pasterskim poświęconym Bractwu Kapłańskiemu św. Piusa X (FSSPX) stwierdził, że „katolik nie może w sposób prawnie dozwolony uczestniczyć w liturgii Mszy świętej w takich warunkach, prosić o sakramenty ani też je przyjmować”. Dlaczego? Uczestnictwo w liturgii sprawowanej przez tradycjonalistycznych duchownych o nieuregulowanej sytuacji kanonicznej ma być „naruszeniem komunii kościelnej”. Do podobnego wniosku doszła kuria włoskiej diecezji Albano: „Wierni nie mogą uczestniczyć w Mszy świętej, prosić o sakramenty, ani ich otrzymywać z rąk duchownych należących do Bractwa, bądź w samym Bractwie. Takie zachowanie oznaczałoby zerwanie komunii z Kościołem katolickim”.

Głos w sprawie zabrała Międzynarodowa Federacja Una Voce – organizacja zrzeszająca na całym świecie stowarzyszenia wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii rzymskiej. Jak podkreśla, takie groźby nałożenia kar kościelnych mogą być… nielegalne. „Stolica Apostolska prezentowała zawsze stanowisko, zgodnie z którym wierni otrzymujący sakramenty z rąk duchownych należących do FSSPX nie podlegają ekskomunice”. Federacja przypomina o dotychczasowych interwencjach i wypowiedziach Watykanu. W roku 1993 Kongregacja Doktryny Wiary anulowała dekret biskupa Joseph Ferrario, który dwa lata wcześniej ekskomunikował sześć osób za przyjęcie bierzmowania w kaplicy bractwa. Kongregacja oceniła, że w świetle prawa kanonicznego czyn ten nie wyczerpywał znamion schizmy. Dekretowi stwierdzającemu ekskomunikę „brakowało podstaw, a stąd i ważności”.

Papieska Komisja Ecclesia Dei, odpowiadając na zapytanie wiernych z Austrii, stwierdziła, że grzechem jest uczestnictwo w liturgii motywowane chęcią zerwania z Biskupem Rzymu. Jeśli zaś chodzi o chęć uczestnictwa w tradycyjnej liturgii i kultywowania pobożności, czyn taki grzechem nie jest.

5 września 2005 roku Komisja Ecclesia Dei podkreśliła, że wierni uczestniczący w liturgii Mszy świętej sprawowanej przez duchownych z Bractwa „nie są ekskomunikowani”. 27 września 2002 roku i 18 stycznia 2003 r. Stolica Apostolska potwierdzała: wierni mogą w ten sposób wypełnić obowiązek niedzielny. „Ekskomunika nie jest właściwą karą za „uczestniczenie w Mszy” bądź „prośbę o sakramenty lub ich otrzymywanie” – podkreśla Una Voce. Tym bardziej, że zgodnie z 1323 kanonem Kodeksu Prawa Kanonicznego takiej kary nie mogą zaciągnąć osoby poniżej 16 roku życia, otrzymujące chrzest święty czy sakrament bierzmowania.

Sytuacja, w której Bractwo nie posiada statusu kanonicznego, a jego członkowie są suspendowani ze względu na brak dymisorii przy święceniach, nie oznacza, że wierni nie mają prawa prosić ich o sprawowanie sakramentów. Przeciwnie. Zgodnie z kan. 1335 zakaz sprawowania sakramentów ulega zawieszeniu „ilekroć wierny prosi o sakrament lub sakramentalia bądź o akt rządzenia; wolno zaś o to prosić z jakiejkolwiek słusznej przyczyny” – analizuje Una Voce.

Co więcej, komunikaty zawierające groźbę nałożenia kar kościelnych „wydają się kwestionować dekret Kongregacji ds. Biskupów z 21 stycznia 2009 roku, znoszący karę ekskomuniki z biskupów należących do FSSPX”. Sugeruje to próbę „ponownego nałożenia ekskomunik w granicach poszczególnych diecezji”. Takie działania nie tylko przeczą decyzji Kongregacji ds. Biskupów, są najzwyczajniej absurdalne. Kary ekskomuniki zostały zdjęte z biskupów należących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, a grozi się nimi wiernym korzystającym z ich posługi zgodnie z kan. 1335. Legalność kar zapowiadanych przez biskupa Oscara Sarlingę i kurię diecezji Albano jest więc wątpliwa.

Przeczytaj także: Federacja Una Voce – z troski o liturgiczne skarby Kościoła.

Źródło: fiuv.org

FO, mat

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=77821 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]