Władimir Putin : USA dały się sprowokować

Aktualizacja: 2013-09-1 10:16 am

Vesti.Ru: Władimir Putin : USA dały się sprowokować

Syryjski rząd nie stosował broni chemicznej, to była prowokacja, a powoływanie się na rzekomą tajemnicę dowodów tego faktu, nie wytrzymuje krytyki. Oświadczył o tym Władimir Putin podczas rozmowy z dziennikarzami w czasie roboczego wyjazdu do Władywostoku. Według słów Prezydenta Rosji, przed planowaniem operacji w Syrii, USA powinny przypomnieć o swoich operacjach w różnych regionach świata, które nie rozwiązały problemów.

Władimir Putin z zadowoleniem podkreślił, że inne kraje odmawiają przyjęcia a priori stanowiska USA w sprawie ostrych problemów międzynarodowych. W szczególności, nazwał on decyzję brytyjskiego parlamentu nie wspierania działań wojennych w Syrii, wskaźnikiem tego, że w Londynie  zwyciężył zdrowy rozsądek .

Putin ma nadzieję, że również w USA zostanie dokonana analiza sytuacji w Syrii. Prezydent Rosji nie wykluczył, że temat Syrii będzie omawiany na szczycie G20 w Petersburgu 5-6 września i wyraził nadzieję, że Obama weźmie udział w jego pracy – jak transmituje radio “Vesti FM” .

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1124141

 

Vesti.Ru: Komponenty broni chemicznej syryjskim rebeliantom dostarczyły Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska

Substancje, znalezione w magazynie rebeliantów na przedmieściu Damaszku, przeznaczone są do produkcji broni chemicznej . Informuje o tym agencja SANA . Na zbiornikach i cysternach są etykietki “Made in Saudi Arabia” lub “Made ”‹”‹in USA”. Jednak Waszyngton nadal twierdzi, że to rząd użył broni chemicznej . I wydaje się, że Stany Zjednoczone zamierzają wykorzystać to jako pretekst do interwencji zbrojnej .

Rozkazu o rozpoczęciu operacji żołnierze armii syryjskiej spodziewają się z minuty na minutę . Pozycje rebeliantów w Dzhobare , na przedmieściach Damaszku, już cała dobę atakuje lotnictwo,

Zmasowanymi atakami udało się zgnieść główne punkty ogniowe przeciwnika. Teraz do sprawy włączą się czołgi i jednostki piechoty .

” Terroryści są znacznie lepiej uzbrojeni, ale uciekają przy pierwszej okazji, więc mamy więcej szans na zwycięstwo” – mówi jeden z syryjskich wojskowych. W wyniku kilkugodzinnego zawziętego przeciwstawienia się rebelianci wycofali się. W ruinach budynków wojskowi odkryli bazę terrorystów, którą opuścili dosłownie kilka minut temu . Wewnątrz znaleziono halę do produkcji urządzeń wybuchowych, worki ze wszystkimi niezbędnymi środkami chemicznymi i elementy rażące – kulki łożysk i kawałki żelaza. Jak również butle i zbiorniki ze środkami chemicznymi, przeznaczonymi do syntezy gazów trujących. Już po walce okazało się, że straty wojsk rządowych są dość poważne. “U żołnierzy są wyraźne oznaki porażenia bronią chemiczną: oparzenia błon śluzowych dróg oddechowych i oczu ” – powiedział syryjski lekarz wojskowy Muhammad Zari .

“Podczas ataku na Dżobar weszliśmy do piwnicy, w której się ukrywali rebelianci. Wtedy usłyszałem słaby huk, a potem poczułem się dziwnie, wszystko popłynęło przed oczami, trudno było oddychać, a moja głowa pękała. To samo stało się z moimi kolegami”- wspomina żołnierz armii rządowej, Ahmed.

Ale ani dowody dokumentalne, świadczące o posiadaniu broni chemicznej przez rebeliantów, a nawet sto procentowa gotowość oficjalnego Damaszku do zbadania okoliczności niedawnego ataku w Gute nie mogą zachwiać pozycji Zachodu. W stosowaniu toksycznych gazów Waszyngton i Londyn do tej pory obwiniają wojska rządowe. Obama już niejednokrotnie oświadczał, że użycie broni chemicznej – to jest ta czerwona linia, której nie powinien przekraczać Asad. Teraz powód formalny jest. Szef Pentagonu powiedział, że USA są gotowe zadać Syrii cios, jak tylko zostanie wydany rozkaz.

“Prezydent Obama zwrócił się do Ministerstwa Obrony, abyśmy przygotowali warianty działań na wszystkie przypadki. Zrobiliśmy to, jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze,” – powiedział Chuck Hagel, Minister Obrony USA. Konkretyzować, do jakich wariantów są gotowe USA i jakie scenariusze uderzenia militarnego już opracowano, szef Pentagonu odmówił: według jego słów, najpierw należy rozważyć dane wywiadu i zagadnienia prawne, w tym dotyczące międzynarodowego wsparcia dla każdego scenariusza wojskowego. Z Wielką Brytanią, odwiecznym sojusznikiem USA w podobnych operacjach, już prowadzi się rozmowy. Rozpoczęły się ruchy wojsk w regionie: wczoraj nadeszły dane o tym, że USA przegrupowują kontyngent wojenny w rejonie Morza Śródziemnego. Wiadomo, że niszczyciel “Mahan”, u którego skończył się okres dyżuru, nie powróci do bazy, ale pozostanie w regionie. Na Bliski Wschód wyrusza lotniskowiec “Harry Truman” w towarzystwie dwóch krążowników rakietowych i dwóch niszczycieli. Dzieje się to pomimo, że w regionie już znajduje się amerykańska lotnicza grupa uderzeniowa na czele z lotniskowcem “Nimitz”. Kluczowe aspekty planu możliwej operacji syryjskiej są znane i do bólu przypomina kampanię libijską:  ustanowienie strefy zakazu lotów nad krajem , przeprowadzenie zmasowanych ataków z powietrza, szkolenie i uzbrojenie rebeliantów. Interwencja naziemna nastąpi tylko w ostateczności. Pierwszym punktem na liście minusów ewentualnej operacji są poważne koszty finansowe, idące w setki milionów dolarów. Prawdopodobna liczba strat i ofiar cywilnych – to już rzecz drugorzędna.

Aleksandr Charkow

Tłumaczył: Andrzej Leszczyński

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1121648

25.08.2013 16:14

 

Oba teksty w wersji rosyjskiej:

 

Вести.Ru : Владимир Путин: США поддались на провокацию

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1124141

31.08.2013   16:50

Радио “Вести FM”

Правительство Сирии не применяло химическое оружие, это была провокация, а ссылки на якобы секретность доказательств этого факта не выдерживают критики. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистами в ходе рабочей поездки во Владивосток. По словам президента России, прежде чем планировать действия в Сирии, США должны вспомнить о своих операциях в разных регионах мира, которые не решили проблем.

Владимир Путин с удовлетворением отметил, что другие страны отказываются от принятия априори позиции США в острых международных проблемах. В частности, он назвал решение британского парламента не поддерживать военную операцию в Сирии показателем того, что в Лондоне возобладал здравый смысл.

Путин надеется, что и в США проведут анализ ситуации в Сирии. Президент России не исключил, что тема Сирии будет обсуждаться на G20 в Санкт-Петербурге 5-6 сентября, и выразил надежду, что Обама примет участие в его работе, передаёт радио “Вести ФМ”.

 

Вести.Ru : Компоненты химического оружия сирийским боевикам поставили США и Саудовская Аравия

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1121648

25.08.2013   16:14

Автор: Александр Харьков

Вещества, обнаруженные на складе боевиков в пригороде Дамаска, предназначены для изготовления химического оружия. Об этом сообщает агентство САÐА. Ðа канистрах и цистернах стоят маркировки “сделано в Саудовской Аравии” или “произведено в США”. Тем не менее, Вашингтон по-прежнему утверждает, что химоружие применило правительство. И, похоже, Штаты намерены использовать это как предлог для военного вторжения.

Приказ о начале операции солдаты сирийской армии ожидают с минуты на минуту. Позиции боевиков в Джобаре, пригороде Дамаска, уже сутки атакует авиация, массированными ударами удалось подавить основные огневые точки противника. Теперь за дело возьмутся танковые и пехотные подразделения.

“Террористы гораздо лучше вооружены, но бегут при первой возможности, так что у нас шансов на победу больше”, ”” рассказывает один из сирийских военных. Ð’ результате нескольких часов упорного противостояния боевики отступили. Ð’ развалинах зданий военные обнаружили базу террористов, которую покинули буквально несколько минут назад. Внутри нашли цех по производству взрывных устройств, мешки со всеми необходимыми химическими веществами и поражающие элементы ”” подшипники и железные болванки. А также баллоны и канистры с химикатами, предназначенными для синтеза отравляющего газа. Уже после боя выяснилось, что потери среди правительственных войск довольно серьезные. “У военнослужащих явные признаки поражения химическим оружием: ожоги слизистой дыхательных путей и глаз”, ”” пояснил сирийский военный врач Мухаммад Зари.

“Во время атаки на Джобар мы зашли в подвал, в котором скрывались боевики. Тут я услышал слабый хлопок, а потом почувствовал себя странно, всё поплыло перед глазами, было трудно дышать, а голова раскалывалась. То же самое произошло с моими товарищами”, ”” вспоминает солдат правительственной армии Ахмед.

Ðо ни документальные свидетельства наличия химического оружия у боевиков, ни даже стопроцентная готовность официального Дамаска расследовать обстоятельства недавней атаки в Гуте не могут поколебать позиции Запада. Ð’ применении отравляющих газов Вашингтон и Лондон до сих пор винят правительственные войска. Обама уже неоднократно заявлял, что применение химоружия ”” это та красная черта, которую не должен пересекать Асад. Теперь формальный повод есть. Глава Пентагона заявил, что США готовы нанести по Сирии удар, как только будет отдан приказ.

“Президент Обама обратился в министерство обороны, чтобы мы подготовили варианты действий на все случаи. Мы это сделали и готовы ко всем сценариям”, ”” заявил Чак Хейгел, министр обороны США. Конкретизировать, к каким именно вариантам готовы США, и какие сценарии военного удара они уже проработали, глава Пентагона отказался: по его словам, сначала необходимо взвесить данные разведки и правовые вопросы, в том числе, касающиеся международной поддержки любого военного сценария. С Великобританией, извечным союзником США в подобных операциях, уже ведутся переговоры. Ðачались передвижения в регионе: накануне поступили данные о том, что Штаты передислоцируют военный контингент в Средиземном море. Известно, что эсминец “Махан”, у которого закончился срок дежурства, не вернется на базу, а останется в регионе. Ðа Ближний Восток также направляется авианосец “Гарри Трумэн” в сопровождении двух ракетных крейсеров и двух эсминцев. Это при том, что в регионе уже находится одна американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем “Ðимиц”. Основные аспекты плана возможной сирийской операции известны и до боли напоминают ливийскую кампанию: установление бесполетной зоны над страной, проведение массированных атак с воздуха, подготовка и снабжение боевиков. Ðаземная интервенция произойдет только в крайнем случае. Первым пунктом в списке минусов возможной операции идут серьёзные финансовые затраты в сотни миллионов долларов. Вероятное число потерь и жертв среди мирного населения ”” уже вторично.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=70087 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]