Rząd sygnalizuje sprzedaż akcji PKO BP i PZU

Mi­ni­ster skar­bu za­po­wia­da, że rząd bę­dzie szu­kał na­byw­ców na ak­cje naj­więk­szych spół­ek fi­nan­so­wych w kra­ju. Rząd nie wy­klu­cza sprze­da­ży pa­kie­tu ak­cji PKO BP i PZU w pierw­szej po­ło­wie ro­ku. Ter­min trans­ak­cji za­le­ży od sy­tu­acji na ryn­kach – po­in­for­mo­wał mi­ni­ster skar­bu Mi­ko­łaj Bu­dza­now­ski. Na wieść o mo­żli­wej po­da­ży wa­lo­ry naj­więk­sze­go pol­skie­go ubez­pie­czy­cie­la stra­ci­ły na­gle 2,3 proc. Osta­tecz­nie na ko­niec dnia in­we­sto­rzy pła­ci­li za ak­cje PZU 334 zł, o 1 proc. mniej niż w po­nie­dzia­łek.

1 proc. we wto­rek stra­ci­ły także pa­pie­ry PKO BP (kurs na za­mknię­ciu to 34 zł). Zda­niem ma­kle­rów spo­koj­niej­sza re­ak­cja ak­cjo­na­riu­szy naj­więk­sze­go ban­ku wy­ni­ka z fak­tu, że w je­go przy­pad­ku z prze­ce­ną mie­li­śmy już do czy­nie­nia kil­ka dni te­mu, kie­dy o mo­żli­wej sprze­da­ży pa­kie­tu mó­wił pre­zes Ban­ku Go­spo­dar­stwa Kra­jo­we­go Da­riusz Da­ni­luk (do pań­stwo­we­go BGK na­le­ży 10 proc. PKO BP).

 

Ana­li­ty­cy wska­zu­ją, że sa­ma in­for­ma­cja o mo­żli­wym ogra­ni­cze­niu za­an­ga­żo­wa­nia przez Skarb Pań­stwa nie jest ni­czym za­ska­ku­ją­cym. Rząd przy­zwy­cza­ił już in­we­sto­rów do szyb­kiej sprze­da­ży 5 – 10 proc. pa­kie­tów ak­cji naj­więk­szych gieł­do­wych spół­ek. Ostat­nią ta­ką transakcję prze­pro­wa­dził pod ko­niec ubie­głe­go ty­go­dnia, pla­su­jąc w cią­gu jed­ne­go dnia 7 proc. wa­lo­rów Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej. Wraz z BGK Skarb Pań­stwa dys­po­nu­je 51 proc. ak­cji PKO BP. W przy­pad­ku PZU rzą­do­wy pa­kiet to 35,2 proc. Choć rząd nie dys­po­nu­je więk­szo­ścią, to dzię­ki za­pi­som sta­tu­to­wym wciąż kon­tro­lu­je sy­tu­ację na wal­nych zgro­ma­dze­niach. Ze słów mi­ni­stra skar­bu wnio­sko­wać mo­żna, że MSP spró­bu­je pla­so­wać pa­pie­ry ubez­pie­czy­cie­la po wy­ga­śnię­ciu za­ka­zu ich sprze­da­ży pod ko­niec ma­ja. Przy obec­nym kur­sie, sprzedając 10-procentowy pa­kiet, może zarobić nawet 2,9 mld zł.

źródło: Rzeczpospolita

Za: Diarium.pl (1 marca 2012) | http://diarium.pl/2012/03/rzad-sygnalizuje-sprzedaz-akcji-pko-bp-i-pzu/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content