Przez unię zdrożeją jajka

W 2012 r. spad­nie pro­duk­cja jaj. Bę­dzie ich mniej, bo na­dal ok. 140 pro­du­cen­tów nie ulep­szy­ło, zgod­nie z wy­mo­ga­mi Unii, kla­tek dla kur. Podwyżka może wynieść nawet 30 proc. – informuje „Rzeczpospolita”.

– Ce­ny ja­jek w Pol­sce na pew­no znacz­nie wzro­sną, i to już w naj­bliższych ty­go­dniach – mó­wi „Rz” Ra­fał Ra­taj­czak z Kra­jo­wej Izby Pro­du­cen­tów Dro­biu i Pasz. Pod­wyżka, we­dług branży, mo­że wy­nieść na­wet 20 – 30 proc. Choć są i ta­cy pro­du­cen­ci jaj, któ­rzy uwa­ża­ją, że pod­wyżki bę­dą więk­sze.

In­sty­tut Eko­no­mi­ki Rol­nic­twa i Go­spo­dar­ki Źyw­no­ścio­wej po­da­je, że już w li­sto­pa­dzie 2011 ro­ku ja­ja o roz­mia­rze L w za­kła­dach pa­ku­ją­cych kosz­to­wa­ły 33,6 gr za sztu­kę. Rok wcze­śniej by­ło to 29 gr.

Jaj­ka dro­że­ją, bo ich po­daż jest co­raz mniej­sza. Dro­gie pa­sze spra­wi­ły, że w 2011 r. po­gło­wie kur nio­sek w ca­łej Unii Eu­ro­pej­skiej spa­dło o ok. 20 proc., a w naj­bliższych mie­sią­cach mo­że spaść o ko­lej­ne 20 – 30 proc. Pro­ble­mem jest nie tyl­ko dro­gie ziar­no, ale także no­we prze­pi­sy unij­ne do­ty­czą­ce cho­wu klat­ko­we­go kur, któ­re na Bruk­se­li wy­mu­si­li obroń­cy praw zwie­rząt. Jaj­ka od kur trzy­ma­nych w klat­kach ozna­czo­ne są nu­me­rem 3 i do tej po­ry przy­pa­da­ło na nie nie­mal ok. 90 proc. ryn­ku.

Od 1 stycz­nia 2012 ro­ku do skle­pów w ca­łej Unii, w tym w Pol­sce, mo­gą tra­fiać jaj­ka od kur ho­do­wa­nych w ulep­szo­nych, a przede wszyst­kim w więk­szych, klat­kach. Wy­mia­na kla­tek to du­ży wy­da­tek. Sta­no­wi­sko dla ku­ry stwo­rzo­ne we­dług no­wych za­sad to koszt ok. 10 eu­ro, czy­li po­nad 40 zł. Mo­der­ni­za­cja klat­ki wy­no­si ok. 3 eu­ro, co dla fer­my ma­ją­cej 80 tys. kur sta­no­wi wy­da­tek 240 tys. eu­ro.

Do zmie­nio­nych wy­mo­gów unij­nych do­ty­czą­cych cho­wu kur w klat­kach nie do­sto­so­wa­ło się jesz­cze ok. 140 pro­du­cen­tów, czy­li co czwar­ty do­star­cza­ją­cy jaj­ka na ry­nek. – Wszy­scy oni jed­nak roz­po­czę­li mo­der­ni­za­cję ferm, dla­te­go bę­dą mie­li czas naj­póź­niej do 31 lip­ca 2012 r., aby za­koń­czyć ten proces – wy­ja­śnia Krzysz­tof Jażdżew­ski, za­stęp­ca głów­ne­go le­ka­rza we­te­ry­na­rii. Do te­go cza­su nie bę­dą mo­gli jed­nak sprze­da­wać jaj na ry­nek de­ta­licz­ny, a je­dy­nie do prze­twór­ni i na eks­port po­za UE. We­te­ry­na­ria sza­cu­je, że 140 pro­du­cen­tów ma obec­nie 4,3 mln kur, któ­re dzien­nie zno­szą ok. 3,8 mln jaj.

Od­bu­do­wa po­gło­wia mo­że po­trwać na­wet dwa – trzy la­ta. Nie ma jed­nak gwa­ran­cji, że wszy­scy zmo­der­ni­zu­ją klat­ki.

– Ist­nie­je ry­zy­ko, że bę­dą mie­li kło­po­ty ze sfi­nan­so­wa­niem in­we­sty­cji. Wy­mia­na kla­tek na­ło­ży­ła się na trud­ny czas nie tyl­ko dla branży, ale ca­łej go­spo­dar­ki, co wpły­wa na usztyw­nie­nie się ban­ków – mó­wi Ra­taj­czak.

rp.pl

Za: Nowy Ekran (03.01.2012) | http://janpinski.nowyekran.pl/post/46476,przez-unie-zdrozeja-jajka

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content