Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego w sprawie zagrożenia demokracji w Polsce

Aktualizacja: 2011-06-25 10:16 pm

Chcemy demokracji autentycznej, a nie fasadowej. Dlatego protestujemy przeciwko zmianom zasad i regulacji wyborczych na kilka miesięcy przed aktem głosowania. Równie stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu do walki wyborczej elementów metod stalinowskich – wykorzystywania psychiatrii do eliminacji przeciwników politycznych.

 

Poznań, 25.06.2011r .

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie zagrożenia demokracji w Polsce

Na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi wzrastający niepokój budzą zmiany ordynacji wyborczej, wprowadzane przez rządzącą koalicję z pominięciem szerokiej  debaty publicznej niezbędnej w tak fundamentalnych kwestiach. Zmiany te nie wynikają z szczerej troski o  suwerenność aktu wyborczego i reprezentatywność przyszłego sejmu, przeciwnie, mają na celu manipulowanie wolą narodu w imię interesów partii pozostających przy władzy. Godzi to w podstawy ustrojowe Polski w ich najbardziej czułym punkcie, mogąc stać się w dalszej perspektywie powodem do kwestionowania jej przynależności do organizacji krajów o autentycznej i ugruntowanej demokracji, przede wszystkim do Unii Europejskiej i NATO.

Kryterium autentycznej demokracji stanowi, jak wiadomo, przestrzeganie podczas wyborów co najmniej trzech podstawowych zasad: bezpośredniości, równości i  tajności. Równość oznacza, iż głos każdego obywatela niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej, wykształcenia, majątku, wyznania etc. ma taką samą wagę: jeden wyborca oddaje jeden i tylko jeden głos. Zasady te zostają złamane, jeżeli na przykład – jak chcą tego nowe regulacje – w zastępstwie starszych lub chorych obywateli głosują upoważnione przez nie osoby. Pozorne ułatwienie stanowi w istocie okazję do ubezwłasnowolnienia, a dokonane pogwałcenie zasady bezpośredniości wiąże się z praktycznym unieważnieniem zasady równości. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pełnomocnicy głosowali nie według woli osób je delegujących, ale według własnych preferencji i de facto mieli kilka głosów. Wykluczenie tej możliwości pociągałoby z kolei za sobą konieczność uchylenia zasady tajności. O tym zaś, jak łatwo ubezwłasnowolnić niektóre grupy wyborców, świadczą dziwnie jednolite wyniki głosowań w domach opieki społecznej, nie wspominając o więzieniach.

Dla doraźnej korzyści zatem władza rezygnuje dzisiaj z praw demokratycznych, podczas gdy nawet skrajnie antydemokratyczne kierownictwo PRL-u  podejmowało  wysiłki, by nadać procedurom wyborczym pozory legalności i autentyzmu przez formalne przestrzeganie zasad równości i bezpośredniości. Jeżeli zaś ścisła współzależność trzech zasad demokratycznych wyborów zostaje dla praktycznej korzyści zignorowana w jednym momencie, to narzuca się pytanie o istotne powody takiego uprzywilejowania pragmatyzmu kosztem integralności sytemu prawno-ustrojowego, jak też o prawdziwy stosunek rządzących do demokracji.

Podobne wątpliwości budzi zapowiedź dwudniowych wyborów, uzasadniana chęcią pobudzenia aktywności wyborców. Znów cel pragmatyczny okazuje się tu ważniejszy od ustawy zasadniczej, która miałaby być zmieniona przez ustawę niższego rzędu. Konstytucja RP – uchwalona przecież ze świadomością reguł gramatycznych  rządzących polszczyzną, w tym różnic między liczbą pojedynczą a liczbą mnogą – mówi wyraźnie, że  „wybory zarządza się w  dzień wolny od pracy”. Jeżeli postanowienia podstawowego aktu prawnego traktuje się tak elastycznie, że jeden dzień rozciąga się na dwa, można mieć podejrzenia, że i inne reguły będą podlegały względom pragmatycznym, a ich prawdziwą motywację będzie stanowić chęć przeprowadzenia woli władzy, a nie wyborców, których głosy mogą zostać  na przykład podmienione. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż w ostatnich wyborach prezydenckich mieliśmy do czynienia z ordynarną próbą oszustwa w jednej z placówek dyplomatycznych, a jej sprawcy nie zostali wykryci i ukarani. Czystość intencji ustawodawców jest tym bardziej wątpliwa, że ostatnio została też przeprowadzona zmiana granic okręgów wyborczych tak, by głosy wyborców sprzyjających opozycji mogły zostać skutecznie zniwelowane przez zwolenników rządu.

Naruszenie zasad wyborczych nie odnosi się jednak tylko do tego, co dokonuje się przy urnie i nie sprowadza się do samego aktu wyborczego. Dotyczy też tego, co ma wpływ na ostateczny kształt decyzji wyborcy. Dlatego powinni mieć oni zagwarantowany nieograniczony i nieskrępowany dostęp do informacji, zarówno podawanych przez poszczególne partie, komitety wyborcze i kandydatów, jak i do wiadomości o tychże kandydatach, w szczególności do ich rzeczowej prezentacji i krytyki. W żadnym razie nie służy temu usuwanie z mediów publicznych programów krytycznie rozważających ważne dla Polski zagadnienia gospodarcze, polityczne i światopoglądowe, a zatem pobudzających debatę publiczną, skłaniających do samodzielnego myślenia i podejmowania świadomych decyzji. Sprzeciwia się także demokracji – zwłaszcza wobec monopolizowania przez koalicję rządzącą środków społecznego przekazu – ustawowy zakaz wykorzystywania w kampanii reklam telewizyjnych i radiowych, bilbordów etc.

Wyrazem zaś całkowitego, bolszewickiego zerwania nie tylko z duchem  demokracji, ale w ogóle cywilizacji zachodniej jest publiczne  zniesławianie przeciwników politycznych takie, jak to, którego „w majestacie prawa” dopuszczono się wobec Jarosława Kaczyńskiego. Widać stąd wyraźnie, że obecna władza nie ma zamiaru respektować nie tylko czynnego, ale i biernego prawa wyborczego.

Jest rzeczą zastanawiającą, że w tak ważnych dla demokracji sprawach nie zabrała głosu Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, nie słychać obrońców swobód demokratycznych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zdumiewa zwłaszcza zwłoka w rozstrzygnięciu skargi na zmiany w ordynacji wyborczej przez Trybunał Konstytucyjny, która nie może być usprawiedliwiona brakiem czasu; przypomnijmy, iż w sprawie lustracyjnej Trybunał wydał negatywny wyrok w ekspresowym czasie, uniemożliwiając jej wejście w życie. Powstrzymanie obecnie uchwalonych zmian w ordynacji wyborczej uważamy za prawny i moralny obowiązek Trybunału. Brak decyzji przyjmiemy jako kompromitację Trybunału i utratę jego wiarygodności jako instytucji stojącej na straży porządku prawnego i konstytucji, które są filarem demokracji.

Apelujemy do  wszystkich obywateli naszego kraju, którym zależy na prawdziwej demokracji, o skuteczny protest i działania przeciwko tym antydemokratycznym zmianom i praktykom. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by pragmatyzm władzy, która nie podporządkowuje się prawom demokratycznym, ale podporządkowuje je swoim celom, nie skończył się wprowadzeniem rządów  autorytarnych.

Chcemy demokracji autentycznej, a nie fasadowej. Dlatego protestujemy przeciwko zmianom zasad i regulacji wyborczych na kilka miesięcy przed aktem głosowania.

Równie stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu do walki wyborczej elementów metod stalinowskich – wykorzystywania psychiatrii do eliminacji przeciwników politycznych.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM;  Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 6. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – U Szczeciński
 7. dr Roman Andrzejewski
 8. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. dr Adam Babula – UAM
 12. M dr Lidia Banowska – UAM
 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 14. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 15. mgr Janina Błaszak – PP
 16. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 17. dr Paweł Binek – UP Kraków
 18. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 19. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 20. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa
 21. dr Krzysztof  Borowczyk – UAM
 22. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 23. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 24. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – U Zielonogórski
 25. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 26. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 27. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 28. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 29. dr Ewa Ciosek – UAM
 30. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 31. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 32. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 33. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 34. dr Mirosława Dabert – UAM
 35. mgr Jan Dasiewicz – UAM
 36. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 37. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 38. inż. Józef Drausowski
 39. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 40. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 41. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 42. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania
 43. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 44. mgr Agata Fischbach
 45. dr  Jerzy Fischbach
 46. prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz
 47. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 48. mgr Bogdan Freytag
 49. dr  hab. Jerzy Galina – PAN
 50. mgr Witold  Gedymin – UE
 51. dr Grzegorz Gertig – U Med
 52. prof. dr hab. Henryk Gertig – UMed
 53. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 54. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 55. dr Michał Haake – UAM
 56. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
 57. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 58. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 59. mgr Eugeniusz Ilmak – U Zielonogórski
 60. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 61. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 62. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 63. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 64. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 65. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 66. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 67. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 68. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 69. mgr inż. Andrzej Judek
 70. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM
 71. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 72. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 73. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 74. dr Zofia Karaszkiewicz
 75. dr Anna Kasprzyk – UAM
 76. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 77. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 78. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 79. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 80. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 81. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 82. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
 83. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP
 84. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 85. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 86. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 87. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – U Warszawski
 88. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 89. dr Grzegorz Kucharczyk
 90. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 91. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 92. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 93. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 94. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 95. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 96. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 97. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
 98. dr Przemysław Lehmann – PAN
 99. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 100. Maria Leśniewicz – PP
 101. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 102. dr Jarosław Liberek – UAM
 103. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 104. mgr Rafał  Lisiak – architekt
 105. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 106. dr Eryk Łon – UE
 107. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 108. dr Piotr Łukasiak – PP
 109. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 110. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 111. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 112. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 113. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
 114. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 115. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 116. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 117. mgr Helena Materny – nauczyciel
 118. mgr Ryszard Materny
 119. mgr  Maria Matysiak – UAM
 120. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 121. dr Jerzy Michalik – UAM
 122. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 123. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 124. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – AMuz
 125. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 126. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 127. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 128. mgr Danuta Namysłowska
 129. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 130. mgr Wilhelmina Nowak
 131. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 132. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 133. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 134. Włodzimiera Pajewska – UAM
 135. inż. Ryszard Paprzycki
 136. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
 137. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 138. dr Andrzej Pawuła – UAM
 139. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 140. dr Barbara Pelplińska – UAM
 141. dr Ryszard Piasek – reżyser
 142. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 143. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 144. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 145. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 146. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 147. mgr Maria Przybylska – UAM
 148. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 149. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 150. dr Jacek Radomski – UAM
 151. dr Wiesław Ratajczak – UAM
 152. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 153. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 154. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 155. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 156. dr Lech Różański
 157. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 158. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 159. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
 160. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 161. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 162. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 163. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 164. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 165. mgr Janusz Smólski
 166. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 167. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 168. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 169. dr Teresa Stanek
 170. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 171. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 172. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 173. mgr Gabriela Stępczak
 174. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 175. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 176. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 177. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 178. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 179. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – U Łódzki
 180. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 181. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 182. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 183. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 184. dr Hanna Szweycer
 185. prof. dr hab. Michał Szweycer
 186. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 187. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 188. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 189. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 190. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin
 191. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 192. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 193. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 194. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 195. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 196. mgr Jacek Tuchołka
 197. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
 198. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 199. dr Marek Wedemann – UAM
 200. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 201. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
 202. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 203. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 204. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 205. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 206. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
 207. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 208. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 209. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 210. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 211. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 212. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 213. dr Jerzy Zerbe – UAM
 214. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 215. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 216. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 217. Jerzy Źarnowski – em. HCP
 218. prof. dr hab. Tadeusz Źuchowski – UAM
 219. dr Jakub Źmidziński – PP
Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów nadesłanych przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=39822 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]