Aktualizacja strony została wstrzymana

Kolejny lewacki bełkot: Franciszek-Bergoglio w liście do globalistycznego szczytu finansowego wzywa do „globalnego zarządzania” i „powszechnych szczepień”

Papież Franciszek w liście do globalistycznego szczytu finansowego wzywa do „globalnego zarządzania” i „powszechnych szczepień” 

WATYKAN, 8 kwietnia 2021 r. (LifeSiteNews) – Papież Franciszek zwrócił się do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego na ich wiosennym spotkaniu, wzywając do „globalnego zarządzania” w świetle COVID-19, zdecydowanie opowiadając się za powszechnymi szczepieniami, jednocześnie lamentując nad „ długiem ekologicznym ”, który jesteśmy winni „samej naturze”.

Jest to ostatnia wypowiedź z całego szeregu, w których Franciszek sprzymierzył się z globalnymi korporacjami zaangażowanymi w antykatolickie programy.

List został dostarczony za pośrednictwem Petera kardynała Turksona, prefekta Dykasterii Stolicy Apostolskiej ds.Integralnego Rozwoju Ludzkiego, na wiosenne spotkanie Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), które odbywa się obecnie w Internecie w dniach 5-11 kwietnia 2021 r.

List z 4 kwietnia wspomniał o Bogu tylko raz, w ostatniej linijce. Zamiast tego Franciszek skupił się na wezwaniu do stworzenia systemu globalnego rządu, który wprowadziłby nowy porządek społeczny na świecie, oparty na polityce zmian klimatycznych i powszechnych szczepieniach.

„Globalne zarządzanie”

Odnosząc się do „pandemii Covid-19”, Francis stwierdził, że świat został zmuszony do „zmierzenia się z serią poważnych i powiązanych ze sobą kryzysów społeczno-ekonomicznych, ekologicznych i politycznych”.

Przypomniał Bankowi Światowemu i MFW te kryzysy w nadziei, że ich spotkania dadzą podstawę do uporządkowania spraw światowych: „Mam nadzieję, że wasze dyskusje przyczynią się do powstania modelu ”zdolnego do tworzenia nowych, bardziej zintegrowanych i zrównoważonych rozwiązań wspierających realną gospodarkę, wspomagających jednostki i społeczeństwa w osiągnięciu ich najgłębszych aspiracji i powszechnego dobra wspólnego”.

Franciszek po raz kolejny powtórzył; „COVID udowodnił, że nikt nie jest zbawiony w samotności”, a zatem należy opracować „nowe i twórcze formy uczestnictwa społecznego, politycznego i gospodarczego”.

Cytując swoją ostatnią encyklikę Fratelli Tutti, którą arcybiskup Carlo Maria Viganò określił jako „bluźnierczą”, Franciszek wspomniał o „zaufaniu” jako o „kamieniu węgielnym wszelkich relacji”, o czym, jak sądzi, Bank Światowy i MFW „dobrze wiedzą”, ponieważ są „ekspertami w dziedzinie finansów i ekonomii”.

Nalegał, aby dwaj giganci finansowi wspierali takie relacje i angażowali się w „budowanie mostów i opracowywanie długoterminowych projektów sprzyjających włączeniu społecznemu”.

Franciszek ponowił również swoje częste wezwanie do zmiany paradygmatu w polityce światowej, mówiąc: „pozostaje pilna potrzeba stworzenie globalnego planu, który może zbudować nowe lub odnowić istniejące instytucje, szczególnie te zajmujące się globalnym zarządzaniem, i pomóc w budowie nowej sieci stosunków międzynarodowych na rzecz integralnego rozwoju wszystkich narodów ”.

Głównym efektem pożądanego rządu światowego byłaby redukcja zadłużenia w celu umożliwienia łatwego dostępu przede wszystkim do „szczepionek”, a następnie „zdrowia, edukacji i miejsc pracy”.

„Dług ekologiczny” wobec „samej natury”

Papież Franciszek i tym razem nie przegapił okazji, aby poinstruować MFW i Bank Światowy o jednym z jego stałych obszarów zainteresowania, a mianowicie „zmianach klimatycznych”. Ostrzegł przed przeoczeniem „długu ekologicznego”, zjawiska, które opisał jako wpływającego na cały świat i przeciwstawiającego „globalną północ” „południu”.

„Jesteśmy zadłużeni wobec samej przyrody, a także ludzi i krajów dotkniętych degradacją ekologiczną i utratą różnorodności biologicznej spowodowanych przez człowieka” – napisał Franciszek.

„W tym względzie wierzę, że branża finansowa, wyróżniająca się dużą kreatywnością, okaże się zdolna do wypracowania skutecznych mechanizmów wyliczania tego długu ekologicznego, tak aby kraje rozwinięte mogły go spłacać, nie tylko poprzez znaczne ograniczenie konsumpcji energii pochodzącej ze źródeł kopalnych lub pomoc biedniejszym krajom we wdrażaniu polityk i programów zrównoważonego rozwoju, ale także poprzez pokrycie kosztów koniecznych innowacji”.

Wydaje się, że te słowa odzwierciedlają nastroje wyrażone przez kluczowego globalistę i założyciela Światowego Forum Ekonomicznego, Klausa Schwaba, którego proponowany antykatolicki „Wielki Reset” opiera się na programie ekologicznych finansów, gdyż wspomina on o „wycofaniu dotacji do paliw kopalnych ”oraz o nowym systemie finansowym opartym na „inwestycjach, które wspierają równość i zrównoważony rozwój”, oraz budowę „zielonej ”infrastruktury miejskiej”.

Schwab, MFW i dziesiątki najbardziej wpływowych banków na świecie (w tym Bank Światowy) w rzeczywistości zobowiązały się już do wprowadzenia zielonego programu Wielkiego Resetu i wygląda na to że są gotowe, aby przestrzeganie takiej zielonej polityki stało się w przyszłości kryterium dostępu do finansowania.

Franciszek wielokrotnie zasygnalizował swoją zażyłość ze Schwabem, wysyłając przemówienie do Światowego Forum Ekonomicznego już cztery razy podczas jego ośmioletniego pontyfikatu i zezwalając na doroczne obrady okrągłego stołu w Davos z udziałem przedstawicieli Watykanu.

Społeczeństwo świeckie wskazało na nowe „wspólne dobro ”

Franciszek odwoływał się także kilakrotnie w swoim liście do „wspólnego dobra”, które ściśle powiązał z finansami i formułą świeckiego braterstwa, taką jak ta opisana w Fratelli Tutti.

„Wynika z tego, że środki publiczne nigdy nie mogą zostać oddzielone od dobra publicznego, a rynki finansowe powinny być wspierane przez prawa i regulacje mające na celu zapewnienie, że naprawdę działają one na rzecz wspólnego dobra. Zaangażowanie w solidarność gospodarczą, finansową i społeczną oznacza zatem znacznie więcej niż tylko angażowanie się w sporadyczne akty hojności”.

Cele te, według Franciszka, obejmują „sprawiedliwie finansowaną solidarność szczepionkową”, która, jak powiedział, jest częścią „prawa miłości i zdrowia wszystkich ludzi”.

„W tym miejscu powtarzam moje wezwanie do przywódców rządów, firm i organizacji międzynarodowych, aby współpracowały w zakresie dostarczania szczepionek wszystkim, zwłaszcza najbardziej narażonym i potrzebującym”.

Kończąc swój list, Franciszek powtórzył swoje życzenie, aby świat skupiał się na nowym stylu braterstwa, opartym na polityce ekologicznej, wzywając Bank Światowy i MFW do opracowania rozwiązań dla „bardziej kompleksowej i zrównoważonej przyszłości”.

Byłaby to przyszłość, „w której finanse służą dobru wspólnemu, w której najsłabsi i zmarginalizowani są w centrum, a ziemia, nasz wspólny dom, jest dobrze zadbana”.

W liście nie pojawiły się wzmianki ani o Chrystusie, o Kościele katolickim ani o nauce katolickiej o wspólnym dobru.

Podporządkowanie programom globalistów

List Papieża Franciszka nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ 84-letni Argentyńczyk od dawna znacząco zacieśniał swoje więzi z grupami i organizacjami globalistycznymi, takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Światowe Forum Ekonomiczne.

Franciszek wezwał ostatnio do „nowego porządku świata”, mówiąc, że „dramat zmarnowania” „kryzysu” COVID-19 byłby gorszy niż zamęt spowodowany na całym świecie regulacjami anty-covidowymi.

Również przy tej okazji zajął się tematem zbawienia, po raz kolejny traktując je z czysto ziemskim podejściem i łącząc zbawienie z nowym porządkiem świata i polityką ekologiczną: „Droga do zbawienia ludzkości wiedzie przez stworzenie nowego modelu rozwoju, który bezsprzecznie skoncentruje się na współistnieniu narodów w harmonii ze Stworzeniem”.

W tym celu papież Franciszek wraz z ONZ i korporacjami globalistycznymi zaproponował własną inicjatywę promocji nowego „ systemu ekonomicznego” kapitalizmu i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). Oprócz innych propozycji, partnerstwo to promuje; „zrównoważony styl życia”, „równość płci” i „globalne obywatelstwo”, podczas gdy same cele zrównoważonego rozwoju promują „usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: Lifesitenews (Apr 8, 2021) – „Pope Francis calls for ‘global governance’ and ‘universal vaccines’ in letter to globalist financial summit”

Skip to content