Niemiecka archidiecezja Paderborn wprowadza interkomunię w „wyjątkowych” przypadkach

Arcybiskup Paderborn Hans-Josef Becker zezwala w niektórych przypadkach na udzielanie Komunii ewangelickim partnerom w mieszanych katolicko-ewangelickich małżeństwach – poinformowała niemiecka gazeta „Westfalen Blatt”. Arcybiskup w rozmowie z gazetą podkreślił, że „nie oznacza to jednak zgody na powszechne przyjmowanie Komunii na życzenie”.

Niemiecka archidiecezja Paderborn wprowadza interkomunię w „wyjątkowych” przypadkach

Na spotkaniu rady kapłańskiej archidiecezji Paderborn 27 czerwca 2018 podałem moją interpretację i sformułowałem oczekiwanie, aby wszyscy księża w archidiecezji Paderborn zaznajomili się z wyznaczonym kierunkiem i działali duszpastersko w sposób odpowiedzialny – powiedział arcybiskup i dodał: „Nie jest to jednak związane z ogólnym dostępem do Komunii eucharystycznej”.

Łączone wyznaniowo pary małżeńskie oraz rodziny leżą nam na sercu tak samo, jak ekumenizm – powiedział abp Becker, uzasadniając wydanie zgody na Eucharystię dla protestantów.

Jak powiedział paderborneński hierarcha, mieszanym wyznaniowo małżeństwom oferuje się drogę duszpasterskiego towarzyszenia „na której w poszczególnych przypadkach możliwe będzie przyjmowanie Komunii”. Becker podkreślił, że na ostatnim spotkaniu z kapłanami swojej archidiecezji wyraził oczekiwanie, że „wszyscy duszpasterze w archidiecezji Paderborn będą mieć do tych wytycznych pełne zaufanie i będą odpowiedzialnie działać zgodnie z nimi w duszpasterstwie”.

Pod koniec czerwca biskupi niemieccy opublikowali wytyczne na temat interkomunii. W specjalnym komunikacie prasowym Rada Stała niemieckiego episkopatu podkreśliła, że „tekst nie ukazuje się jako dokument episkopatu”, lecz ma służyć „w orientacji duszpasterskiej poszczególnym biskupom”.

Publikacja poprzedniego dokumentu niemieckiego episkopatu na ten sam temat została zablokowana przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Zgodnie z projektem wytycznych zatwierdzonych przez Niemiecką Konferencję Biskupów w lutym większością 2/3 głosów, małżonkowie protestanccy mogą przyjmować Komunię po „poważnym zbadaniu sumienia”, a także muszą „potwierdzić wiarę Kościoła katolickiego” co do Eucharystii, pragnąc zakończyć „poważne cierpienie duchowe” oraz „zaspokoić głód Eucharystii”.

Sprzeciw wobec rozwiązań zaproponowanych przez niemiecki Episkopat wyraził m. in. prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria (stanowisko hierarchy poparł papież Franciszek), oraz kardynałowie Brandmüller, Cordes oraz Müller.

Źródło:KAI/katholisch.de

Pach, luk

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-07-03)

 


 

Niemiecki biskup zezwolił na interkomunię – poparło go trzech kolejnych

Niemiecki biskup Hans-Josef Becker zdecydował się 30 czerwca na wdrożenie zaleceń przyjętych przez większość niemieckiego Episkopatu. „Mówią” one o możliwości przyjmowania Komunii przez protestanckich małżonków katolików – w indywidualnych przypadkach.

Biskup diecezji Paderborn Hans-Josef Becker wezwał duchownych swojej diecezji do zapoznania się z podręcznikiem i działania zgodnego z nim. Jednocześnie podkreślił, że nie chodzi tu o masowe dopuszczenie do Komunii, lecz o „duchową pomoc w decyzji sumienia w indywidualnych przypadkach pasterskiej troski”. Decyzję biskupa Beckera poparło również trzech innych biskupów zza Odry: Gerhard Feige z Magdeburga, Stefan Hesse z Hamburga i Franz-Josef Bode z Osnabrücku.

Tymczasem sprzeciwiający się poluzowaniu dyscypliny biskup Rudolf Voderholzer z Regensburga w wywiadzie dla Catholic News Agency podkreślił, że wciąż czeka na wytyczne płynące z Rzymu. Jego zdaniem list prefekta Kongregacji Nauki Wiary Luisa Ladarii do kardynała Reinharda Marxa z 25 maja potwierdza, że sprawa dopuszczenia do Komunii to kwestia Kościoła powszechnego i jego doktryny. W liście tym wezwano do wstrzymania się z publikacją dokumentu przyjętego przez większość niemieckich biskupów (dokument ten poluzowywał dyscyplinę sakramentalną dla protestantów).

Jak przekonuje biskup Voderholzer, lokalny biskup musi dostosować się do praktyki Kościoła powszechnego. Wiąże się z tym konieczność dostosowania się do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zgodnie z nim szafarz katolicki może udzielać Komunii nie-katolikom wyłącznie jeśli „istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność”.

W lutym niemiecki Episkopat przyjął deklarację „Iść z Chrystusem – szukając jedności. Łączone wyznaniowo małżeństwa i wspólny udział w Eucharystii”. Wskazał w nim na możliwość przyjmowania w pewnych przypadkach Komunii przez protestanckich małżonków katolików. Jednak przeciwna dokumentowi mniejszość niemieckiego episkopatu zwróciła się w tej sprawie do Watykanu. Ten zaś – jak wspomniano – nakazał wstrzymanie się od publikacji wytycznych.

Ostatecznie niemiecki episkopat opublikował dokument pod koniec czerwca. Zaznaczył jednak, że nie jest to oficjalne stanowisko, lecz rodzaj głosu w dyskusji. Dlatego też dokumentu nie opatrzono pieczęcią Konferencji Episkopatu. Watykan prawdopodobnie wiedział o publikacji dokumentu w tej formie. O zamiarze tym powiadomił bowiem uprzednio kardynał Marx – przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec.

Ponadto według Reginy Einig z Die Tagespost kardynał Reinhard Marx spotykał się ponadto z papieżem za plecami innych niemieckich biskupów. Działo się to jej zdaniem między 11 a 13 czerwca, gdy w Watykanie toczyły się oficjalne rozmowy części niemieckich hierarchów i papieża – poświęcone omawianej kwestii.

Źródło: lifesitenews.com / pch24.pl

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-07-04)

 


 

Kard. Gerhard Müller: Kościół w Niemczech ulega protestantyzacji

Kościół katolicki w Niemczech protestantyzuje się, szukając poklasku świata i zapominając o wierności Bogu. Zupełnie porzucono męczeński wymiar posługi biskupa – mówi kard. Gerhard Müller.

Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, udzielił obszernego wywiadu portalowi „The Catholic World Report”. Wskazuje w nim na przyczyny kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech i Europie, którego efektem jest porzucanie wiary katolickiej i postępująca protestantyzacja.

Purpurat mówił między innymi o najgłębszych powodach, dla których niemiecki episkopat wychodzi ciągle z propozycjami zmian niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego.

– Grupa niemieckich biskupów, z ich przewodniczącym na czele [kard. Reinhardem Marxem – red.], uważa się za trendsetterów Kościoła katolickiego w marszu do nowoczesności. Sekularyzację i dechrystianizację Europy postrzegają za nieodwracalne. Stąd Nowa Ewangelizacja – program Jana Pawła II i Benedykta XVI – jest w ich ocenie bitwą wydaną obiektywnemu biegowi historii, przypominającym walkę Don Kichota z wiatrakami. Szukają dla Kościoła niszy, w której mógłby spokojnie przetrwać. Dlatego wszystkie doktryny wiary sprzeczne z „mainstreamem”, konsensusem społecznym, muszą zostać zreformowane – powiedział Müller.

Były Strażnik Wiary wskazał, że jedną z konsekwencji takiej postawy jest dążenie do udzielania Komunii świętej nawet niekatolikom oraz katolikom niepozostającym w stanie łaski uświęcającej. Dlatego, kontynuował, biskupi Niemiec zajmują się takimi tematami jak błogosławienie par homoseksualnych, interkomunia z protestantami, relatywizacja sakramentalnego małżeństwa, wprowadzanie viri probati i związane z tym zniesienie celibatu, aprobowanie relacji seksualnych przed i poza małżeństwem. Według Müllera wszystkich, którzy „traktują poważnie doktrynę katolicką” zwolennicy tego kursu modernizacyjnego piętnują jako konserwatystów i wydają na pastwę antykatolickich mediów liberalnych.

– Mamy do czynienia z rażącym procesem protestantyzacji – ocenił. Jak dodał, część biskupów zwykłe papieskie wypowiedzi padające w wywiadach z dziennikarzami traktuje jak prawdę objawioną, o ile tylko można za ich pomocą uzasadnić rozwadnianie wiary katolickiej. Z drugiej strony katolicki prawdy wiary traktuje się tak, jakby były zmienne i zależne od wewnątrzkościelnej polityki.

Kardynał wskazywał, że w XVI wieku przerażający był stan wiedzy o wierze katolickiej nawet wśród biskupów; ludzie Kościoła zajmowali się zbyt chętnie polityką i władzą. Dzisiaj, dla odmiany, dla wielu najważniejsza jest akceptacja przez świat mediów.

– Piotr i Paweł ponieśli męczeństwo za Chrystusa w Rzymie, centrum władzy ich czasów. Nie byli fetowani przez władców tego świata jako bohaterowie, ale raczej wyszydzani jako chrześcijanie na krzyżu. Nie wolno nam zapominać o męczeńskim charakterze posługi piotrowej i urzędu episkopalnego – zaznaczył.

Purpurat odniósł się także do najnowszej kontrowersji – dopuszczenia przez niemieckich biskupów niektórych protestantów do Komunii świętej. Müller podkreślił, że w istocie żaden biskup nie ma takiej władzy, ale niestety dziś brakuje znajomości wiary katolickiej.

– [Biskupi] usprawiedliwiają niewierność wierze katolickiej rzekomą troską duszpasterską lub wyjaśnieniami teologicznymi, jakkolwiek przeczą one zasadom wiary katolickiej. Wszelka doktryna i praktyka musi być zakorzeniona w Piśmie Świętym i Tradycji Apostolskiej, nie może przeczyć wcześniejszym dogmatycznym wypowiedziom Magisterium Kościoła. A z tym właśnie mamy do czynienia w przypadku zezwalania niekatolickim chrześcijanom na przyjmowanie Komunii podczas Mszy świętej – powiedział.

Jak dodał kardynał, protestant może otrzymać Eucharystię tylko w razie ryzyka śmierci – i to jeżeli podziela w pełni wiarę katolicką, stając się tym samym de facto katolikiem, choć nie ogłasza tego oficjalnie.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary oceniał też stan wiary katolickiej w Niemczech i Europie.

– Popularność w oczach opinii publicznej jest dzisiaj kryterium bycia rzekomo dobrym biskupem lub księdzem. Doświadczamy nawrócenia do świata zamiast do Boga, przeciwnego stwierdzeniu Apostoła Pawła: A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa (Ga, 1, 10) – powiedział kardynał Müller.

Pach

Źródło: catholicworldreport.com

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-06-30)

 


 

Würzburg: biskup zaprasza protestantów do Komunii świętej

Miało chodzić o rzadkie i indywidualne przypadki, w praktyce żadnego różnicowania nie ma. Biskup Würzburga Franz Jung zaprasza do Komunii świętej pary katolicko-protestanckie – żeby uczcić jubileusz małżeństwa.

Przyjęty pod koniec czerwca przez biskupów Niemiec dokument w sprawie Komunii świętej dla protestantów zakładał, że udzielanie Eucharystii niekatolikom poprzedzone będzie dogłębnym badaniem sumienia i duszpasterskim towarzyszeniem. Miało chodzić o indywidualne przypadki i szczególne sytuacje „palącej potrzeby duchowej”, gdy małżonkowie tak bardzo pragną wspólnego dostępu do Stołu Pańskiego, że niezgoda zagrażałaby ich związkowi.

Okazuje się jednak, że to wszystko były tylko pozory. Nowy biskup Würzburga Franz Jung zaprosił właśnie do wspólnej Eucharystii protestanckich małżonków katolików – po prostu, nie wspominając nawet słowem o indywidualnym podejściu duszpasterskim.

Bp Jung napisał w czwartek rano na Facebooku, że w katedrze św. Kiliana w Würzburgu przez dwa dni odbywać się będą Msze Święte w intencji małżeństw obchodzących jubileusz. Do wspólnej Eucharystii hierarcha zaprosił również małżeństwa katolicko-protestanckie.

Z kolei podczas porannej czwartkowej homilii wygłoszonej w katedrze biskup wskazał, że choć opracowaniem wytycznych dotyczących przyjmowania Komunii świętej przez protestantów dopiero się zajmie wraz z radą diecezjalną, to już dziś, w związku z jubileuszem, zaprasza protestantów do Eucharystii.

Jako warunek wymienił bynajmniej nie podzielanie wiary katolickiej, ale… okazywaną sobie w małżeństwie wierność.

Jak zapewniał, dopuszczenie ich do Stołu Pańskiego ma być formą „szczególnego uczczenia wierności przeżywanej w kościele domowym”.

Wystąpienie bp. Junga jest zupełnie bezprecedensowe. Dotąd kilku niemieckich biskupów ogłosiło wprawdzie otwarcie Komunii świętej dla niekatolików, ale opatrując rzecz pewnymi warunkami odnośnie ich wiary. Przykładowo abp. Bambergu Ludwig Schick wymaga od protestantów de facto katolickiej wiary odnośnie wszystkich sakramentów. U Junga nie ma o tym mowy. Z drugiej strony, würzburski sankcjonuje jedynie to, co w Niemczech i tak od dawna ma miejsce – protestanci, za milcząca zgodą biskupów, przystępują do Komunii świętej od lat, żadnymi dokumentami się nie przejmując.

Źródło: Katholisch.de

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-07-06)

 


 

Arcybiskup Bambergu: komunia także dla protestantów, ale pod pewnymi warunkami

Arcybiskup Bambergu Ludwig Schick dopuścił niektórych protestantów do Komunii świętej. To już szósty niemiecki hierarchia, który skorzystał z nieformalnego dokumentu episkopatu RFN, kładącego podwaliny pod takie rozwiązanie.

Bamberski arcybiskup Ludwig Schick zamierza omówić z kapłanami swojej archidiecezji sprawę duszpasterskiego podejścia do tych protestantów, którzy chcieliby przyjmować Komunię świętą. Rozmowy będą toczyć się między innymi przy okazji wizytacji w parafiach. Już teraz wszakże hierarcha oficjalnie zgodził się z udzielaniem w poszczególnych indywidualnych przypadkach Komunii świętej niekatolikom, o ile ci spełnią szereg warunków.

Podstawowym wymogiem ma być świadomość szczególnego znaczenia celebracji eucharystycznej oraz samego przyjmowania Komunii świętej. Chrześcijanin chcący mieć dostęp do Stołu Pańskiego musi pielęgnować osobistą relację z Jezusem Chrystusem, akceptować katolickie wyznanie wiary, uznawać siedem sakramentów oraz godzić się ze strukturą Kościoła z papieżem, biskupami i prezbiterami. Przede wszystkim każdy wierzący musi przed przyjęciem Komunii świętej zastanowić się, czy nosi w sobie duchową potrzebę przyjęcia Ciała Chrystusa oraz czy jest tego godny, a zarazem gotowy, by żyć codziennie zgodnie z wiarą chrześcijańską.

Jak podkreślił abp Schick, wymogi te obowiązują wszystkich katolików. Dotyczą także protestantów żyjących z katolikiem w małżeństwie. Jeżeli ewangelicy je wypełniają, to mogą w określonych sytuacjach przyjmować Komunię świętą. Mówiąc krótko, protestanci chcący przyjmować Eucharystię powinno w gruncie rzeczy wierzyć po katolicku – ale nie wymaga się od nich fundamentalnego znaku tej wiary, jakim jest przystąpienie do Kościoła katolickiego.

Pod koniec czerwca wytyczne dotyczące przyjmowania przez protestantów Eucharystii opublikowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec. Tekst jest oficjalnie „pomocą duszpasterską” i konkretne decyzje w sprawie ewangelików zapadać muszą na poziomie poszczególnych diecezji.

Pozytywnie na dokument zareagowało jak dotąd poza abp. Schickem pięciu niemieckich biskupów. Są to: arcybiskup Paderborn Hans-Josef Becker, arcybiskup Hamburga Stefan Heße, biskup Magdeburga Gerhard Feige oraz biskup Osnabrück Franz-Josef Bode. Z kolei arcybiskup Kolonii kard. Rainer Woelki uznał wytyczne za „błąd” i powiedział, że sprawa dostępu protestantów do Komunii nie może być formalizowana.

Podczas gdy Becker, Heße i Bode zachęcili zasadniczo księży swojej diecezji do kierowania się nieformalnymi wytycznymi episkopatu, Feige przygotowuje własny dokument. Hierarcha ten jest jednym z największych orędowników dopuszczenia protestantów do Komunii; zachęcał ich do przyjmowania Ciała Chrystusa jeszcze przed publikacją dokumentu biskupów, przekonując, że nie należy zważać na ewentualne obiekcje Rzymu.

Tych jednak póki co nie ma, bo treść dokumentu biskupów została uznana przez Kongregację Nauki Wiary oraz papieża za akceptowalną; Stolica Apostolska zabroniła jedynie publikować jako oficjalnego stanowiska episkopatu ze względu na duże znaczenie takiego tekstu dla Kościoła powszechnego i jego wysiłków ekumenicznych, zwłaszcza dialogu z prawosławiem.

Źródła: kath.net / katholisch.de

Pach

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Cyt. „bo treść dokumentu biskupów została uznana przez Kongregację Nauki Wiary oraz papieża za akceptowalną; Stolica Apostolska zabroniła jedynie publikować jako oficjalnego stanowiska episkopatu ze względu na duże znaczenie takiego tekstu dla Kościoła powszechnego i jego wysiłków ekumenicznych, zwłaszcza dialogu z prawosławiem.” , „? ale nie wymaga się od nich fundamentalnego znaku tej wiary, jakim jest przystąpienie do Kościoła katolickiego.” To takie kpiny czystej wody z nas wszystkich tak?
Nick

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2018-07-08)

 


 

Skip to content