Msza święta trydencka cieszy się dużym zainteresowaniem polskich katolików

Gdyby Msza święta w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go (popularnie zwana mszą trydencką) była odprawiana w zwykłych parafiach, uczestniczyłaby w niej niemal jedna trzecia polskich katolików – ”Šwyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez pallotyński Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go, na zle­ce­nie fran­cu­skiej orga­ni­za­cji „Paix Litur­gi­que”.

W maju i czerw­cu ISKK, pro­wa­dzo­ny przez ojców pal­lo­ty­nów prze­pro­wa­dził son­daż wśród repre­zen­ta­tyw­nej gru­py 635 kato­li­ków zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła. 93,6 procent jego uczest­ni­ków zade­kla­ro­wa­ło, że uczest­ni­czy we Mszy świętej we wszyst­kie nie­dzie­le i świę­ta, a 5,8 proc.”Š”””Šw nie­mal wszyst­kie. 

89,5 procent respon­den­tów wie­dzia­ło o wyda­niu przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI motu pro­prio „Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, przy­po­mi­na­ją­ce­go, że ryt rzym­ski posia­da dwie for­my, zwy­czaj­ną („nowa” Msza według msza­łu bł. Paw­ła VI) i nad­zwy­czaj­ną (po łaci­nie, z kapła­nem zwró­co­nym do taber­na­ku­lum, popu­lar­nie zwa­na try­denc­ką), a tyl­ko 6,9 proc. o tym nie wie­dzia­ło. 

Gdy­by Msza „try­denc­ka” była spra­wo­wa­na w ich para­fii, 28,9% respon­den­tów son­da­żu uczest­ni­czy­ło­by w niej co tydzień, a 51,6% od cza­su do cza­su. Tyl­ko 15,1% w ogó­le nie chcia­ło­by brać w niej udzia­łu. W pyta­niu wie­lo­krot­ne­go wybo­ru doty­czą­cym oso­bi­stej opi­nii nt. Mszy św. w for­mie nad­zwy­czaj­nej 49,9% wybra­ło odpo­wiedź, że jest ona wyra­zem wier­no­ści wobec tra­dy­cji Kościo­ła, 37,3% uzna­ło ją za coś nor­mal­ne­go, 17,6% stwier­dzi­ło, że nie odpo­wia­da ona dzi­siej­szej kul­tu­rze, a 4,2%, że jest czymś dzi­wacz­nym.

Powyższe dane przed­sta­wił na warsz­ta­tach litur­gicz­nych „Ars Cele­bran­di” w Liche­niu Louis de Lestang, reprezentujący „Paix Litur­gi­que”. 

Dotych­czas wspomniana organizacja prze­pro­wa­dza­ła podobne son­da­że we Fran­cji, Niem­czech, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Hisz­pa­nii, Wło­szech, Por­tu­ga­lii i Szwaj­ca­rii. W poszcze­gól­nych kra­jach wyni­ki nie­co się róż­nią, ale ich ogól­ny wydźwięk jest podob­ny: jedy­nie 1/5­­ czy 1/6 czyn­nych kato­li­ków nie jest w ogó­le zain­te­re­so­wa­na Mszą świętą „try­denc­ką”, a ponad poło­wa chcia­ła­by w niej czę­sto lub cza­sa­mi uczest­ni­czyć.

Źródło: KAI

RoM

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-08-08) | http://www.pch24.pl/msza-swieta-trydencka-cieszy-sie-duzym-zainteresowaniem-polskich-katolikow,53662,i.html

Skip to content