Aktualizacja strony została wstrzymana

Działania na rzecz ochrony małżeństwa przejawem homofobii! Agencja Praw Podstawowych UE tonie w absurdach

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) zaprezentowała przed kilkoma miesiącami dokument poświęcony dyskryminacji grup LGBTI w Europie, który posłużył jako uzasadnienie do podjęcia szczególnych działań na rzecz zwalczania dyskryminacji tych grup. Jak informuje Instytut Ordo Iuris, przedstawiona w dokumencie argumentacja prawna zawiera szereg zaskakujących błędów. Działania na rzecz ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny zostały określone jako przejawy homofobii.

Dokument Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics został opublikowany przez Agencję Praw Podstawowych w grudniu ubiegłego roku. Przedstawione w nim argumenty dowodzą tezy, że członkowie grup LGBTI są rzekomo wielowymiarowo dyskryminowani w Państwach Członkowskich UE. Na potwierdzenie tego stanowiska autorzy dokumentu przywołują odpowiedzi udzielone w ramach badania sondażowego, które przeprowadzono w oparciu internetowy, ogólnodostępny kwestionariusz. Jego wypełnienie respondenci mogli rekomendować innym osobom co oznacza, że próba nie miała charakteru reprezentatywnego. Co więcej, zadawane w kwestionariuszu pytania w istotnej części nie dotyczyły zdarzeń, ale subiektywnych odczuć respondentów.

Autorzy dokumentu atakują także instytucje starające się o ochronę małżeństwa. Przypadki działań na rzecz obrony prawnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny w państwach członkowskich (m.in. Litwa, Łotwa, Portugalia) zostały w dokumencie określone jako „przejawy homofobii”.

W dokumencie wielokrotnie możemy odnaleźć pojęcie „tożsamości genderowej”, tym samym autorzy powołują się na zakaz dyskryminacji wynikający z przepisów Karty Praw Podstawowych. Tymczasem należy podkreślić, że w całej Karcie Praw Podstawowych w ogóle nie występuje termin „gender” ani „tożsamość genderowa”. W tym kontekście autorzy prowadzą też budzącą wątpliwości wykładnię dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mylnie stwierdzając, że zawiera ona w części normatywnej przepisy wprost określające „tożsamość genderową” jako przesłankę chronioną. W wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady pominięto także niezwykle istotną kompetencję państwa do określenia zasad ułatwiania swobodnego przepływu osób, która pozwala uzależnić traktowanie takiego związku przez organy wewnętrzne od jego uregulowania na gruncie krajowym.

Dokument nie posiada jakiejkolwiek mocy prawnej, ale jako publikacja oficjalnej instytucji unijnej może stanowić punkt odniesienia dla unijnego prawodawstwa. Jego szczegółowa analiza jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Ordo Iuris.

Ordo Iuris

POz

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-05-02) | http://www.pch24.pl/dzialania-na-rzecz-ochrony-malzenstwa-przejawem-homofobii--agencja-praw-podstawowych-ue-tonie-w-absurdach,42981,i.html

Skip to content