Argentyna: Państwo nadaje Bractwu Św. Piusa X osobowość prawną

12 kwietnia br. argentyński dziennik „Clarín” poinformował o opublikowanym trzy dni wcześniej w Biuletynie Urzędowym Republiki Argentyny (Boletín Oficial de la Republica Argentina) postanowieniu sekretarza ds. wyznań Wilhelma R. Oliveriego o nadaniu Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piusa X osobowości prawnej i wpisaniu go do Rejestru Instytutów Źycia Konsekrowanego (Registro de Institutos de Vida Consagrada), obejmującego katolickie zakony i zgromadzenia zakonne obecne w tym kraju.

Podjęcie tej decyzji było możliwe m.in. dzięki wystosowaniu przez kard. Mariana Aureliusza Polego, arcybiskupa metropolitę Buenos Aires, listu do Sekretariatu ds. Wyznań w ramach procedury wszczętej przed tym organem przez władze FSSPX w 2011 r. List, jak ten, w którym arcybiskup Buenos Aires „wnioskował o to, aby Towarzystwo Apostołów Jezusa i Maryi (Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X) było uznawane – aż do chwili, gdy uzyska ostateczny status kanoniczny w Kościele powszechnym – za stowarzyszenie na prawie diecezjalnym”, jest koniecznym warunkiem uznania każdego zgromadzenia zakonnego w Argentynie.

List kard. Polego nie rodzi skutków kanonicznych, ponieważ nie działa on w zastępstwie władz rzymskich, które jako jedyne mogą regulować status kanoniczny Bractwa Św. Piusa X. Jest to wyłącznie procedura warunkująca podjęcie przez władze argentyńskie decyzji administracyjnej w oczekiwaniu na „uzyskanie [przez Bractwo] ostatecznego statusu kanonicznego w Kościele powszechnym”.

Trzeba zauważyć, że w Argentynie, zgodnie z wymogami prawa i przepisami administracyjnymi, katolickie zgromadzenia zakonne nie mogą prowadzić apostolatu, jeśli – po uprzednim zawiadomieniu przez władze kościelne – nie zostaną wpisane do Rejestru Instytutów Źycia Konsekrowanego.

Fakt, że kard. Poli jest następcą kard. Bergoglia na stolicy arcybiskupiej w Buenos Aires, może uzasadniać domysły, że wzmiankowane postanowienie nie zostało podjęte bez konsultacji z papieżem Franciszkiem. Niemniej pozostaje faktem, że jest to jedynie procedura ściśle administracyjna wykonywana w szczególnych warunkach [prawnych] Republiki Argentyny.

Źródło: Argentina: the State of Argentina recognizes the SSPX administratively

 

Poniżej prezentujemy pełną treść wspomnianego postanowienia:

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH I WYZNAŃ

SEKRETARIAT ds. WYZNAŃ

Postanowienie nr 25/2015

Buenos Aires, 17 marca 2015 r.

Z uwagi na postępowanie nr 9028/2015 przed Registraturą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wyznań (ustawa nr 24483 wraz z dołączonym do niej dekretem regulacyjnym nr 491 z 21 września 1995 r.), a także ponieważ:

zgodnie z protokołem nr 084/15 z dnia 23 lutego 2015 r. arcybiskup Buenos Aires kard. Marian Aureliusz Poli wniósł o to, aby „Bractwo Apostołów Jezusa i Maryi” (Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X) było uznawane – aż do chwili, gdy uzyska ostateczny status kanoniczny w Kościele powszechnym – za stowarzyszenie na prawie diecezjalnym, zgodnie z kanonem 298. Kodeksu prawa kanonicznego będące stowarzyszeniem życia apostolskiego in fieri (‘powstającym’), któremu przysługują wszelkie korzyści z tym związane, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków z tego wynikających, również przyjmując wszelką odpowiedzialność spoczywającą na biskupie diecezjalnym;

wspomniane bractwo jest uznawane jako publiczna osoba prawna w Kościele rzymskokatolickim zgodnie z normami przewidzianymi w Kodeksie prawa kanonicznego;

zgodnie z jego statutami (por. Statuty Bractwa Apostołów Jezusa i Maryi, rozdz. I, art. 1), zaaprobowanymi przez kompetentną władzę kościelną, bractwo jest kapłańskim stowarzyszeniem życia wspólnego, którego członkowie nie składają ślubów, na wzór stowarzyszenia Misji Zagranicznych;

art. 3 punkt f dekretu nr 491/95 pozwala na umieszczenie w rejestrze sporządzonym na podstawie Ustawy nr 24483 osób prawnych uznawanych przez władze kościelne, podobnych do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego;

organizacja, której dotyczy wniosek, spełnia wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy, w tym posiada własny statut, dekret erekcyjny i wykaz (dokument informujący o strukturze instytutu, formie rządu, najwyższej władzy, władzach lokalnych, kompetencjach, procedurach zmian w statutach i konstytucjach, o istniejących placówkach i ich działaniach itd. – przyp. tłum.), zgodnie z postanowieniami ustawy nr 24483;

jest stosowne, by obecny wpis został dokonany, zważywszy, że wnioskujący spełnia wymogi określone w artykule 3 punkt f dekretu nr 491/95.

Z wyżej wymienionych powodów Sekretarz ds. Wyznań postanawia:

Art. 1

Osoba prawna „Bractwo Apostołów Jezusa i Maryi” (Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X), stowarzyszenie na prawie diecezjalnym posiadające wymaganą prawem siedzibę przy Calle Venezuela pod nr 1318 w Autonomicznym Mieście Buenos Aires, która stanowi jednocześnie oficjalny adres doręczeń, zostaje wpisana do Rejestru Instytutów Źycia Konsekrowanego pod numerem trzysta osiemdziesiątym pierwszym (381).

Art. 2

Wspomnianej osobie prawnej nadaje się status organizacji pożytku publicznego wraz ze wszystkimi tego skutkami.

Art. 3

Wspomniana osoba prawna korzysta z postanowień art. 20 punkt e Ustawy o podatku dochodowym (z 1997 r.).

Art. 4

Niniejsze podaje się do wiadomości publicznej, przedkłada w Krajowej Dyrekcji Registratury Urzędowej i archiwizuje.

Ambasador Wilhelm R. Oliveri

Sekretarz ds. Wyznań

Źródło: Boletín Oficial de la Republica Argentina

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (14 kwietnia 2015)


Zwiastun rychłego uporządkowania statusu kanonicznego Bractwa św. Piusa X?

Rząd Argentyny, na prośbę arcybiskupa Buenos Aires, kardynała Maria Poliego, formalnie uznał Bractwo św. Piusa X za część Kościoła katolickiego. Bractwu nadano prawa stowarzyszenia życia apostolskiego. Wiele wskazuje na to, że nie było by to możliwe bez udziału  w sprawie samego papieża Franciszka, który wybrał kardynała na swojego następcę i, który jeszcze przed swoim wyborem obiecywał, że pomoże Bractwu w uzyskaniu formalnego statusu pozwalającego Bractwu prowadzić działalność w Argentynie.

Portal adelantelafe.com cytuje w tym temacie opinię wybitnego prawnika argentyńskiego:

„Kościół katolicki w Argentynie ma wyjątkowy i specjalny status. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest osobą prawną Prawa Publicznego, o statusie innym niż jakiekolwiek inne stowarzyszenie w kraju. Dodatkowo, rząd argentyński jest konstytucyjnie zobowiązany do utrzymywania kultu/wyznania rzymsko-katolickiego. Źadna inna religia nie ma tego statusu. Są te religie uznawane przez Ministerstwo Spraw Religijnych, ale jako stowarzyszenia podobnie jak firmy lub kluby sportowe.

Jest niemożliwym, aby niekatolicka wspólnota chrześcijańska mogła być włączona do Kościoła katolickiego jako Osoba Prawna Prawa Publicznego. Czy wkrótce wyznania ewangelickie, muślimskie lub żydowskie otrzymają zapomogę od państwa, to już zupełnie inna sprawa, ponieważ państwo nie ma obowiązku ich utrzymania, jak to się dzieje, na przykład, w przypadku biskupów otrzymujących wynagrodzenie.

Jest to unikatowe rozwiązanie, a w dodatku była to sprawa, którą w sposób wyraźny zainicjował prymas Mario Aurelio kardynał Poli. W mojej opinii jest to unikatowy gest, który przekracza nawet te ułatwienia, które poczynił Benedykt XVI.”

Tłum. Azarias

Za: RZYMSKI KATOLIK – BLOG TRADYCYJNYCH RZYMSKICH KATOLIKÓW (13 kwietnia 2015)


Argentyna: FSSPX częścią Kościoła

Jak donosi portal Rorate Caeli (za „Adelante de la Fe”) rząd argentyński, na prośbę arcybiskupa Buenos Aires, kardynała Maria Poliego (na zdjęciu), formalnie (dokumentem wydanym przez ministra ds. wyznań) uznał Bractwo św. Piusa X za część Kościoła katolickiego. Bractwu nadano prawa stowarzyszenia życia apostolskiego. Wiele wskazuje na to, że udział w uznaniu miał sam papież Franciszek, który wybrał kardynała na swojego następcę i, który jeszcze przed swoim wyborem obiecywał, że pomoże Bractwu w uzyskaniu formalnego statusu pozwalającego prowadzić działalność w Argentynie.


kardynał Mario Poli


W czasie gdy papież był arcybiskupem Buenos Aires, lewicujący rząd argentyński starał się przeszkodzić w działaniu Bractwa. Wykorzystywał do tego obowiązujący konkordat, który ochrania Kościół. Członkowie Bractwa usłyszeli, że skoro są katolikami, muszą uzyskać potwierdzenie od biskupa – w przeciwnym wypadku nie otrzymają zgody na stały pobyt w kraju. Jako rozwiązanie problemu proponowano Bractwu ogłoszenie się niezależnym związkiem wyznaniowym. Przełożony dystryktu południowoamerykańskiego, ks. Christian Bouchacourt, przeciwny temu pomysłowi, spotkał się z kardynałem Jorge Bergoglio i podzielił problemem. Kardynał zapewnił go o tym, że uznaje ich za katolików i obiecał pomoc. Wiele wskazuje na to, że wspomniany dokument rządowy jest owocem tamtego spotkania.

Źródło: http://rorate-caeli.blogspot.com/

Za: Baza Dokumentów Papieskich (13 kwietnia 2015)


Rząd Argentyny na prośbę arcybiskupa Buenos Aires uznał Bractwo św. Piusa X jako część Kościoła katolickiego. Bractwo znajduje się ”w ostatecznych ramach kanonicznych Kościoła Powszechnego” – w Argentynie Kościół katolicki ma specjalny status, i takie rozwiązanie było konieczne, aby Bractwo mogło korzystać z tego statusu prawnego.

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/04/argentina-formally-recognizes-sspx-as.html

Za: Forum Krzyż

Skip to content