Penalizacja „mowy nienawiści” ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową

Aktualizacja: 2015-02-20 12:46 pm

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, prof. Małgorzata Fuszara, po raz kolejny zwróciła się do ministra sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu penalizację „mowy nienawiści” z powodu takich przesłanek jak płeć, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna oraz tożsamość płciowa.

Polski Kodeks karny w kilku przypadkach penalizuje „mowę nienawiści” jako odrębne przestępstwo. Dotyczy to obrażania przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznania lub bezwyznaniowości.

Prof. Fuszara powołała się na przykład innych państw Unii Europejskiej, w których „mowa nienawiści” jest karalna z takich przesłanek jak orientacja seksualna czy tożsamość płciowa.

Przywołała raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na temat dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej – „Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and tender identity” (Luksemburg 2010).

Z raportu rzekomo wynika, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, którego ani prawodawstwo, ani orzecznictwo nie przewidują „skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępczością motywowaną homofonicznie i transfobicznie”.

Zaznaczyła również, iż organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem, rekomendują zmianę przepisów polskiego prawa karnego i uznanie za przestępstwa „zachowań dyskryminujących motywowanych nienawiścią do drugiego człowieka z powodu jego orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, niepełnosprawności oraz wieku”.

Według prof. Fuszary, obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego „nie zapewniają skutecznej ochrony ofiarom takich zachowań”.

Tekst wystąpienia Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania do Ministra Sprawiedliwości 

[Na podstawie serwisu informacyjnego Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania – 27.01.2015 r.]

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79936 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]