Dialog to rezygnacja z przekonania o „jedyności i absolutności” własnych „idei i tradycji”

Prowadzenie dialogu oznacza bycie przekonanym, że drugi ma coś dobrego do powiedzenia, uczynienie miejsca na jego punkt widzenia, na jego hipotezy. Nie oznacza rezygnacji ze swoich idei i tradycji, ale z roszczenia jakoby były jedyne i absolutne.

Franciszek, orędzie na 48 Światowy Dzień Środków Masowego Rażenia Przekazem

zamiast komentarza:

Sola [igitur] catholica Ecclesia est quae verum cultum retinet. Hic est fons veritatis, hoc domicilium Fidei, hoc templum Dei: quo si quis non intraverit vela quo si quis exierit, a spe vitae ac salutis alienus est. Neminem sibi oportet pertinaci concertatione blandiri. Agitur enim de vita et salute: cui nisi caute ac diligenter consulatur, amissa et exstincta erit 

Tylko [zatem] katolicki Kościół jest tym, który prawdziwy kult zachowuje. Oto jest źródło prawdy, oto dom Wiary, oto świątynia Boga: jeśli kto nie wchodzi doń lub wychodzi zeń, ten z dala od nadziei życia i zbawienia. Niechaj nikt nie oszukuje samego siebie poprzez uparte dyskusje. Przedmiotem bowiem [jest] życie i zbawienie, które – jeśli się nie dba o nie starannie i właściwie – zostaną utracone i zniszczone.

Laktancjusz, cytowany w encyklice Mortalium Animos Piusa XI. Tłumaczenie własne.

Co ciekawe, w polskiej wersji tej encykiki wywieszonej na stronach serwisu Opoka, cytat powyższy brzmi następująco.

Tradycyjnie już zadaję pytanie: dlaczego na Opoce ocenzurowano Piusa XI?

Napisał Dextimus dnia 24.1.14

Za: Breviarium - dawniej: Kronika Novus Ordo (24 stycznia 2014) | http://breviarium.blogspot.com/2014/01/dialog-to-rezygnacja-z-przekonania-o.html

Skip to content