Stu uczniów żydowskiej szkoły wyprosili z samolotu za hałaśliwość i awantury

Aktualizacja: 2013-06-6 8:15 am

Grupa zło­żo­na z ok. 100 uczniów pry­wat­nej szko­ły dla or­to­dok­syj­nych Żydów Yeshi­vah of Flat­bush w Nowym Jorku zo­sta­ła wy­pro­szo­na z sa­mo­lo­tu linii Air­Tran re­la­cji Nowy Jork – Atlan­ta za za­kłó­ca­nie spo­ko­ju, wsz­czy­na­nie awan­tur i ha­ła­śli­wość.

Linie wy­da­ły oświad­cze­nie, że ka­pi­tan i za­ło­ga zde­cy­do­wa­ły się na pod­ję­cie ta­kie­go kroku z po­wo­dów bez­pie­czeń­stwa. Mło­dzież nie stosowała się do po­le­ceń per­so­ne­lu po­kła­do­we­go – nie chcia­ła zająć swo­ich miejsc i wy­łą­czyć te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych. Lot zo­stał opóź­nio­ny ok. 45 minut.

Ucznio­wie wy­jeż­dża­li na trzy­dnio­wą wy­ciecz­kę obej­mu­ją­cą m.”‹in. ra­fting. Linie za­pew­ni­ły im dolot in­ny­mi sa­mo­lo­ta­mi, mimo tego, że rzecznik pra­so­wy So­uth­west Air­li­nes (Air­Tran to spół­ka-cór­ka) po­wie­dział, że “za­ło­ga pod­ję­ła słusz­ną de­cy­zję”.

Rabin Seth Lin­field z Yeshi­vah of Flat­bush twier­dzi, że jego pod­opiecz­ni “nie za­cho­wy­wa­li się tak źle” i “re­ak­cja za­ło­gi była prze­sa­dzo­na”. Mło­dzież opu­bli­ko­wa­ła w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych dzie­siąt­ki zdjęć i fil­mi­ków, na­zy­wa­jąc sy­tu­ację na lot­ni­sku La­Gu­ar­dia “skan­da­lem”.

Źró­dło: foxnews.”‹com, Media
http://podroze.onet.pl/

[Komentarz gajowego Maruchy:] Żydowska młodzież “nie zachowuje się aż tak źle” również podczas wizyt w Polsce (zwanych Marszami Nienawiści do Tubylców), o czym zaświadczą liczne hotele.
Admin.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=68689 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]