Egzorcyzmowaniu trzeba poddać wiele in­stytucji w Polsce – ks. Stanisław Małkowski

Aktualizacja: 2012-07-14 11:02 pm

– Dwa­dzieścia siedem miesięcy po zbrodni smoleńskiej 10 lipca, we wtorek usły­szeliśmy w Ewange­lii mszalnej o uzdrowieniu i eg­zorcyzmowaniu niemowy opętanego. Jezus wypędził z niego złego ducha i niemy od­zyskał mowę (Mt: 9,33).

Ile złych duchów trzeba z Polski wypę­dzić, aby odzyskali mowę roz­maici niemi, którzy milczą, gdy trzeba mówić i głośno wo­łać? Qui tacet, consentire vide­tur – kto milczy wobec zła, ten się na nie zgadza, nie wolno mil­czeć, gdy jest się świadkiem ludz­kiej krzywdy, zła, które dotyka nasz naród. Zginęli wybitni Po­lacy.

Nasz kraj staje się miejscem śmierci, rabunku i bezprawia. Rządy w Polsce sprawują bez­karni złoczyńcy. W lekcji z Księgi proroka Ozeasza czytanej przed Ewangelią słyszymy: “Oni ustana­wiali sobie królów ale beze Mnie” – mówi Bóg (Oz. 8,4). Odpowie­dzialność za złe rządy ponoszą nie tylko ci, którzy władzę spra­wują ale także ci, którzy złych władców wybierają i popierają, licząc na osobiste bądź grupowe korzyści. Z czwartego przykaza­nia Dekalogu – Czcij ojca swego i matkę swoją – wynika nakaz miłości do ojczyzny, którą nazy­wamy Matką Polską – Mater Po­lonia. Poprzez nasz naród; jego dziedzictwo; historię i kulturę doświadczano ojcostwa i ma­cierzyństwa w ciągu pokoleń. Rozerwanie więzi międzypokole­niowej prowadzi do samotności i  bezsiły ludzi wykorzenionych.

Niech więc przemówią niemi świadkowie zagłady. Odwagi, nie bójcie się! Tymczasem pro­gramowe medialne przemilcza­nie spraw dla Polski ważnych, połączone z dyskryminacją Ra­dia Maryja i Telewizji Trwam, jest znakiem uzależnienia i opęta­nia (czyli skrępowania pętami) i przypomina sytuację z Ewan­gelii. Egzorcyzmowaniu trzeba poddać wiele państwowych in­stytucji w Polsce, wśród nich Kra­jową Radę Radiofonii i Telewizji.

Ewangelia z niedzieli 15 lipca ukazuje Jezusa, który dał Apo­stołom władzę nad duchami nieczystymi, aby złe duchy wy­rzucali (Mk 6, 7-13). Niedzielna  lekcja z Księgi proroka Amosa ujawnia konflikt między Ama­zjaszem i Amosem. Kapłan fałszywego kultu, urzędnik kró­lewski Amazjasz chce wypę­dzić, skazać na banicję Amosa wiernego prawdziwemu Bogu. Ten konflikt trwa: fałszywi ka­płani i prorocy jako funkcjonariusze władzy politycznej czują się zagrożeni, przez obecność kapłanów i proroków Boga. Wypędzanie i zabijanie’ ludzi wiernych Bogu jest  próbą wy­pędzenia ze świata Boga, który świat stworzył.

Za tym przedsię­wzięciem kryje się diabeł, który działa przez zwerbowanych do współpracy  ludzi; kto kogo wypędzi? Bóg demona czy demon Boga? Przecież Bóg jest od de­mona nieskończenie mocniejszy. Dlaczego więc w Polsce i na świecie taka jest skuteczność diabelskich poczynań? Jest to odwieczny problem siły zła, ukazany w Piśmie Świętym i nauce Kościoła. Zaproszenie demo­nów przez ludzi upoważnia złe duchy do działania na szkodę uzależnionych oraz ich ofiar.

Dla­tego wyzwolenie Polski jest nie tylko problemem politycznym, ekonomicznym i społecznym; jest również i przede wszystkim sprawą ducha, odnowy ducha narodu, duchowej przemiany i nawrócenia. Gdy odbierane są w Polsce narzędzia zwycię­stwa w wymiarze widzialnym, pozostają do naszej dyspozycji  narzędzia darowane z wysoka: modlitwa, pokuta, nawrócenie; Krucjata Różańcowa, solidarność serc, którą głosił błogosławiony Jerzy Popiełuszko, intronizacja Jezusa na Króla Polski, ofiarowa­nie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi zgodnie z Wezwaniem fatimskim. Historia Kościoła po­kazuje kolejne próby ratowania ludzi i świata przez Boga, który poprzez znaki czasu i szczególne przesłania z nieba chce nas pobudzić do współdziałania z  Nim. Decyzję, komu służyć i z kim współpracować, trzeba podjąć osobiście.

Ja i mój dom chcemy służyć Panu.

Ks. Stanisław Małkowski   

KOMENTARZ TYGODNIA  Warszawska Gazeta 13-19 lipca 2012 r.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=58809 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]