24 września: Ostatni dzień zgłoszenia do korespondencyjnego głosowania

Aktualizacja: 2011-09-16 11:24 am

Zamieszczamy poniżej informacje ze stron Ambasady RP w Waszyngtonie i Konsulatu RP w Nowym Jorku, dotyczące wyborów parlamentarnych 2011, w tym sposobów rejestracji i korespondencyjnego głosowania.

Przypominamy, że: “Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 24 września 2011 r. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.(…)”

W emailu (washington.consular@msz.gov.pl) podajemy:

 • nazwisko i imię (imiona)
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • numer ewidencyjny PESEL (jeśli wyborca go posiada)
 • numer ważnego polskiego paszportu
 • miejsce i datę wydania paszportu
 • adres  – miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • adres, na który należy wysłać pakiet wyborczy
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą)

 

Wzór emaila (skopiuj sobie i wyślij):

Zglaszam zamiar glosownia korespondencyjnego w wyborach parlamentarnych 2011, prosze o wpisanie (rejestracje) do spisu wyborcow i wyslanie pakietu wyborczego.

Nazwisko i imię (imiona):
Imię ojca:
Data urodzenia:
Numer ewidencyjny PESEL:
Numer ważnego polskiego paszportu:
Miejsce i data wydania paszportu:
Adres zamieszkania:
Adres, na który należy wysłać pakiet wyborczy:

 

 

Po wysłaniu emaila, powinniśmy otrzymac potwierdzenie złożenia wniosku. Poniżej, wzór takowego potwierdzenia:

-------------
Dane komisji:
-------------
Numer komisji:168
Nazwa komisji:Waszyngton
Kraj:     Stany Zjednoczone Ameryki
Adres komisji:Ambasada RP,2640 16th Street NW,,Washington, DC 20009
------------------
Dane rejestracyjne
------------------
Typ głosowania:             korespondencyjnie
Imiona:                 --Twoje dane wpisane będą tutaj--
Nazwisko:
Imię ojca:
Data urodzenia:
PESEL:
Typ dokumentu tożsamości:        polski paszport
Numer dokumentu tożsamości:
Data wydania dokumentu tożsamości:
Organ wydający dokument tożsamości:
Data ważności dokumentu tożsamości:
hrabstwo/prowincja/stan/województwo:
Miasto pobytu za granicą:
Kod pocztowy:
Ulica, nr domu/mieszkania:
Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce:Nie
Adres email:
------------------

Informacja dla osób deklarujących głosowanie korespondencyjne: W przypadku deklaracji o korespondencyjnym sposobie głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany pocztą na wskazany podczas rejestracji adres. Brak lub błędy w danych adresowych mogą spowodować nie doręczenie pakietu wyborczego.
Kartę do głosowania wraz z oświadczeniem o głosowaniu korespondencyjnym należy odesłać na adres wskazany na załączonej kopercie zwrotnej, uiszczając opłatę pocztową.
W głosowaniu będą uwzględniane tylko głosy, które wpłyną najpóźniej w dniu wyborów.
Kopertę wraz z kartą do głosowania i oświadczeniem o głosowaniu korespondencyjnym można także przekazać wskazanej w tym potwierdzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania.
——————

 

Termin do korespondencyjnego zgłoszenia upłynął z dniem 24 września (publikowaliśmy w tym miejscu licznik odmierzający czas, wraz z komentarzem zachęcającym do wzięcia udziału w tej formie wyborów).

Do wyborów, mogących zmienić Polskę odrzucając dotychczasowy układ rządzący, pozostało zaledwie:

[countdown date=”20:00:00 10/09/2011″]
[counter] [/countdown]


 

Informacja  o wyborach do  Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UWAGA: O terminie rozpoczęcia rejestracji on-line poinformujemy wkrótce.

Ambasada RP w Waszyngtonie uprzejmie informuje, że wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 9 października 2011 r. w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Wyborcy głosujący za granicą, głosują w wyborach do Sejmu na kandydatów z Okręgu wyborczego nr 19 (część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa, liczba posłów wybieranych w okręgu wynosi 20), zaś w wyborach do Senatu, na kandydatów z Okręgu wyborczego nr 44 (część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa, Białołęka, Bielany, Śródmieście, Źoliborz, liczba senatorów wybieranych w okręgu wynosi 1).

Uwaga: Ze względu na różnicę czasu, termin głosowania na obszarze Ameryki Północnej został wyznaczony na sobotę 8 października 2011 r. w godzinach od 7:00 do 21:00 (7:00 AM – 9:00 PM) czasu miejscowego.

Adresy lokali Obwodowych Komisji Wyborczych, w którym odbędzie się głosowanie są następujące:

Ambasada RP w Waszyngtonie
2640  16th Street, NW
Washington, DC 20009

Polska Misja Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej
2400 N.E. 12-th Street
Pompano Beach, FL 33062

Kościół Św. Małgorzaty D’Youville,
85 Gloster Rd. NW,
Lawrenceville, GA 30044

Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Ambasadzie RP jest jedynie właściwa do głosowania osobistego i korespondencyjnego.

Prawo wybierania posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać osobiście poprzez rejestrację na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/ lub wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaxem lub e-mailem.

Adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie jest następujący:
2224 Wyoming Ave. N.W.
Washington, DC 20008
Tel:             (202) 234 3800       wewn. 2201, 2202
Fax: (202) 328 2152
e-mail: washington.consular@msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL jeśli wyborca go posiada, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania oraz w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą-miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 6 października 2011 r. do godz. 16.15.

 

Wyborca wpisany do spisu, może głosować również korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 24 września 2011 r. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.   Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL jeśli wyborca go posiada, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce- w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, a także oznaczenie adresu, na który należy wysłać pakiet wyborczy. Pakiety wysyłane będą do 10 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.
Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła na własny koszt na adres:

Wydział Konsularny Ambasady RP
2224 Wyoming Ave. N.W.
Washington, DC 20008

W wyborach uwzględnione będą karty do głosowania nadesłane drogą korespondencyjną, które wpłynęły do konsulatu nie później niż w 2 dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 7 października 2011 r.
Jeżeli w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania lub gdy koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona, karta do głosowania nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów.
Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na wniosek wyborcy najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/

/- konsul-/

Za: Ambasada RP w Waszyngtonie

 

W jaki sposób odbywa się głosowanie korespondencyjne?

 • Na adres wskazany w zgłoszeniu wyborca otrzymuje od konsula przesyłkę zawierającą pakiet wyborczy.
 • Pakiet wyborczy zawiera:”¨
  a. kartę do głosowania”¨
  b. kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania””¨
  c. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
  d. instrukcję głosowania”¨
  e. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula.
 • Co robi wyborca?
  a. Oddaje głos na karcie do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją.”¨
  b. Wkłada kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleja!
  c. Wypełnia i podpisuje (!) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
  d. Umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsula: zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” (karta jest już w środku) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.”¨
  e. Tak przygotowana kopertę zwrotną przesyła na własny koszt na adres konsula umieszczony już na kopercie zwrotnej.
 • Konsul musi otrzymać kopertę zwrotną do czasu zakończenia głosowania tj. do godz. 21.00 w dn. 8 października 2011 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

Za: Konsulat RP w Nowym Jorku

 

Zgłoszenie do Spisu Wyborców

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Ambasada RP w Waszyngtonie
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=43635 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]