Promowanie homoseksualizmu na toruńskim uniwerstytecie UMK – protestacyjny List Otwarty prof. Jacka Bartyzela

„Ze zdziwieniem i smutkiem dowiaduje sie, ze jako wspólorganizator konferencji „Wolni, równi, rózni – sytuacja osób homoseksualnych w aspekcie prawnym, spolecznym i kulturowym”, majacej sie odbyc w dniu 18 maja b.r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK, wystepuje oficjalnie organizacja poslugujaca sie nazwa Kampania Przeciwko Homofobii – Oddzial w Toruniu. ”

 

LIST OTWARTY
Prof. UMK, dr hab. Jacek Bartyzel

Instytut Politologii UMK

ul. Batorego 39 L,
87-100 ToruńJego Magnificencja
Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. UMK, dr hab. Andrzej Jamiołkowski
w m i e j s c uMagnificencjo,

Ze zdziwieniem i smutkiem dowiaduję się, że jako współorganizator konferencji „Wolni, równi, różni – sytuacja osób homoseksualnych w aspekcie prawnym, społecznym i kulturowym”, mającej się odbyć w dniu 18 maja b.r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK, występuje oficjalnie organizacja posługująca się nazwą Kampania Przeciwko Homofobii – Oddział w Toruniu. Jak wynika z programu konferencji, umieszczonego na stronie internetowej UMK, reprezentanci tej organizacji mają status wręcz uprzywilejowany, albowiem konferencję ma otwierać i zamykać „koordynatorka” KPH Toruń, p. Agnieszka Szpak, a wstęp wygłosić ma „sam” prezes KPH, p. Robert Biedroń.

Tak zakreślone ramy organizacyjne, jak również program, uzasadniają przypuszczenie, że w rzeczywistości pod nazwą konferencji – sugerującą naukowy charakter przedsięwzięcia – spodziewać się należy imprezy propagandowej, promującej ideologię i cele ekstremistycznej grupy aktywistów homoseksualnych, znanej od pewnego czasu z zakłócania pokoju społecznego swoimi agresywnymi działaniami i propagandą, zmierzającą do wymuszenia na władzy państwowej i na społeczeństwie moralnej, obyczajowej i prawnej aprobaty dla publicznego manifestowania zachowań homoseksualnych. W tym kontekście szczególną uwagę zwraca fakt posługiwania się – jako sztandarowym hasłem – ukutym przez ideologów „kultury” sodomickiej neologizmem „homofobia”, którego intencją jest intelektualna, moralna i prawna delegitymizacja uzasadnionego odruchu odrazy do seksualnej dewiacji, najoczywiściej sprzecznej z prawem naturalnym.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę Waszej Magnificencji na fakt, że przyzwolenie na manifestacje ideologicznych agitatorów w murach uczelni zdaje się stać w sprzeczności nie tylko ze szczytną misją Uniwersytetu, ale również z tymi zasadami publicznego ładu moralnego, których uroczyście zobowiązuje się bronić polskie państwo, w szczególności z zawartym w Konstytucji RP zobowiązaniem, iż „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18). Zasadne jest również przypomnienie w tym kontekście uchwały Sejmu RP z dnia 11 IV 2003, podjętej w przeddzień referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, a zawierającej stwierdzenie, że „polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa (…) nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”, co nie pozwala wątpić, iż wprost wyrażoną intencją uchwałodawcy było zabezpieczenie polskiego życia zbiorowego przed tymi właśnie destrukcyjnymi regulacjami prawnymi, które już rujnują „moralny ład życia społecznego” w innych państwach należących do UE, a do których wprowadzenia również i w Polsce dążą aktywiści homoseksualni.

W świetle powyższego jestem zdania, że symulująca konferencję naukową propagandowa impreza, będąca powodem niniejszego listu, wyczerpuje wszelkie znamiona pojęcia „zgromadzenia” w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. pt. Prawo o szkolnictwie wyższym, a jej szkodliwy dla „moralnego ładu życia społecznego” program usprawiedliwia zastosowanie treści art. 230 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu: „Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 [tj. na organizowanie zgromadzeń na terenie uczelni – J.B.], lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa” – o co też usilnie proszę Waszą Magnificencję.

Wyrażam przy tym nadzieję, że Wasza Magnificencja przyjmie ze zrozumieniem to, że z powodu wielkiej wagi społecznej poruszonej kwestii nadaję niniejszemu listowi charakter otwarty, udostępniając go możliwie szeroko opinii publicznej. Proszę także o wybaczenie, że bliskość terminu omawianej imprezy zmusza mnie do przekazania niniejszej korespondencji drogą elektroniczną, ale usprawiedliwia mnie, jak mniemam, również fakt, że mieszkam poza Toruniem.

Łączę wyrazy należnego szacunku

Jacek Bartyzel

Łódź, 16 maja 2006 r.

 

Przedruk za: www.konserwatyzm.pl

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content