Aktualizacja strony została wstrzymana

Purificationis Beatae Mariae Virginis

Dziś 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Jest to też Światowy Dzień Źycia Konsekrowanego.

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w Kościele katolickim już od IV w. na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Kroniki rzymskie odnotowują, iż procesja ze świecami tego dnia przemierzała ulice Wiecznego Miasta już w 492 roku.

Prawo mówiło, że każdy pierworodny syn był własnością Jahwe. Dlatego czterdziestego dnia po urodzeniu należało go zanieść do świątyni w Jerozolimie, złożyć na ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną sumę 5 syklów. Wraz z religijnym obrzędem ofiarowania odbywała się druga ceremonia „oczyszczenia” matki dziecka. Gdy rodzice byli biedni, matka zobowiązana była złożyć ofiarę z baranka, ewentualnie z dwóch synogarlic lub gołębi (taką ofiarę złożyła Maryja).

Święty Łukasz precyzyjnie opisuje to wydarzenie, dodając epizod spotkania z Symeonem i Anną. Symeon pod natchnieniem Ducha Świętego wypowiada szereg proroctw dotyczących Dziecięcia i jego Matki: będzie On światłem, które oświeci wszystkie narody. Dlatego począwszy od IX w. wierni przynoszą do Kościoła świece, które symbolizują Chrystusa – „jedyną światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9). W święto Matki Boskiej Gromnicznej po poświęceniu świec, zwanych w Polsce gromnicami (od słowa grom), odbywa się procesja ze świecami – jako symbol kroczenia przez życie w jedności z Chrystusem i w świetle Jego nauki. Wg tradycji wierni powinni zanieść zapalone światło świecy do domów. Dawniej gromnice zapalano podczas burzy, dymem z nich kreślono znaki krzyża na drzwiach i sufitach, zas umierającym wkładano je w ręce.

W Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy też X Światowy Dzień Źycia Konsekrowanego.

W sposób szczególny pamiętamy w tym dniu o ludziach, którzy całe swe życie poświęcili Bogu – zakonnicach, zakonnikach i kapłanach. Święto to ustanowił Papież Jan Paweł II, by „przyniosło obfite owoce dla świętości i misji Kościoła”. – Niech się przyczyni w sposób szczególny – pisał Ojciec Święty w orędziu na I Dzień Źycia Konsekrowanego – we wspólnocie chrześcijańskiej, do wzrostu szacunku dla powołań specjalnej konsekracji, do zanoszenia gorącej modlitwy o powołania, oraz niech się przyczyni do dojrzewania wśród ludzi młodych i w rodzinach hojnej gotowości przyjęcia tego daru”.

Wraz ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, rozbiera się szopki bożonarodzeniowe i choinki.

(iw/ro)

Purificationis Beatae Mariae Virginis

Święto Oczyszczenia N.M.P jest ostatnim z cyklu świąt w czasie po Objawieniu Pańskim. Jest to jedna z najstarszych uroczystości Najświętszej Panny, gdyż jeszcze w VII w. zajmowała w Rzymie drugie miejsce po Wniebowzięciu. Obchodzi się ją 2. lutego, ponieważ Maryja, chcąc być posłuszną prawu Mojżesza, musiała udać się z Panem Jezusem do Jerozolimy w 40 dni po Narodzeniu Dzieciątka (25.XII – 2.II), by tam w świątyni złożyć przepisane ofiary. Matka Boża udała się do Jerozolimy wraz z Bożym Dzieciątkiem.
W liturgii tego dnia, procesja z gromnicą, która jest symbolem Chrystusa, Światłości świata, przypomina nam podróż Maryi i Józefa do świątyni w celu ofiarowania „Anioła przymierza” według proroctwa Malachiasza.
Jeżeli święto wypada w niedzielę uprzywilejowaną, przenosi się je na dzień następny. Święcenie gromnic, odbywa się wtedy w niedzielę przed Mszą św.

Oczyszczenie N.M.P - Ofiarowanie Pana Jezusa

Oto co nam mówi o tym wydarzeniu Ewangelia Święta:

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

(Łk 2,22-40)

Po reformie liturgicznej w 1969 roku święto nosi nazwę Ofiarowania Pańskiego.
Natomiast od 1997 r. 2 lutego Kościół obchodzi ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II Dzień Źycia Konsekrowanego.

Za: Sanctus.pl

Za: Aspekt Polski | http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3989&Itemid=1 | Ofiarowanie Pańskie

Skip to content