Niektóre skutki wprowadzenia w życie Traktatu z Lizbony

Aktualizacja: 2008-03-8 10:14 am

1. Unia Europejska otrzymuje osobowość prawną, przekształca się w europejskie superpaństwo. Państwa członkowskie przekazują na rzecz Unii Europejskiej atrybuty państwowości. W licznych sprawach wyłączne prawo decyzji otrzymuje Unia.

2. Potwierdzona zostaje nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym, w tym nad narodowymi konstytucjami.

3. Utrata waluty narodowej i własnej polityki finansowej.

4. Utrata prawa weta wobec niekorzystnych dla Polski unijnych decyzji.

5. Budowanie nowego porządku społecznego opartego na negacji Prawa Bożego i Prawa Naturalnego. Promocja patologii uderzających w rodzinę.

6. Zaostrzenie nadzoru i systemu kar wobec ustaw i decyzji krajowych niezgodnych z unijnymi celami. Już dziś tego doświadczamy – sprawa Rospudy, kwoty produkcyjne w rolnictwie i kwoty połowowe dla rybaków, wygaszanie produkcji polskich stoczni, hut, cukrowni itd.

7. Wzrost znaczenia instytucji unijnych – Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

8. Degradacja polskiego Parlamentu, Rządu i centralnych instytucji państwa polskiego.

9. Traktat z Lizbony praktycznie nie różni się w założeniach i zapisach od Eurokonstytucji odrzuconej wcześniej przez społeczeństwa Francji i Holandii. Przyznają to sami autorzy i promotorzy obu dokumentów.

10. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony pozycja i głos Polski w Europie ulegną znacznemu osłabieniu. Potwierdzają to nawet tzw. euroentuzjaści.

Nasza obecność w Unii Europejskiej nie musi oznaczać zgody na zniewolenie Narodu Polskiego i degradację Państwa Polskiego.
Aby współpracować z innymi narodami Europy, nie jest konieczny Traktat Lizboński ani inny substytut Eurokonstytucji, który prowadzi do likwidacji państw narodowych i dominacji jednych narodów nad drugimi.
Odebranie narodom Europy prawa do wyrażenia opinii o Traktacie w referendum świadczy o odrzuceniu demokracji przez przywódców Unii i o zamiarze budowy państwa totalitarnego.
My, Polacy, szczególnie znamy wartość wolności.
Dlatego domagamy się referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, który odbiera Polsce suwerenność, wywalczoną za cenę krwi naszych przodków.

W imieniu Komitetu na rzecz Referendum w sprawie Ratyfikacji Traktatu z Lizbony

Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego


(-) Urszula Krupa (-) Witold Tomczak
Bruksela, 5.03.2008 r.

 

OŚWIADCZENIE
Komitetu na rzecz Referendum w sprawie Ratyfikacji Traktatu z Lizbony

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy akcję zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Niezależnie od decyzji Sejmu, który 28.02.2008 r. odmówił Narodowi Polskiemu zabrania głosu w sprawie przyszłości Państwa Polskiego, mamy niezbywalne prawo domagać się przeprowadzenia referendum poprzez inicjatywę obywatelską. Musimy wykorzystać tę możliwość, aby uczynić wszystko dla obrony suwerenności naszej Ojczyzny.


Nieustannie nadchodzą do naszych biur przesyłki z Polski i z zagranicy, wypełnione listami poparcia dla referendum. Po zebraniu wymaganych 500 000 podpisów niezwłocznie skierujemy nasz wniosek do Marszałka Sejmu.
Zróbmy wszystko, aby zebrać jak najwięcej podpisów Polaków, którzy nie godzą się być marionetkami we własnej Ojczyźnie. Będzie to nasze patriotyczne świadectwo i poważny argument dla Sejmu RP, który będzie nasz wniosek rozpatrywał.

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy z wielką patriotyczną troską zaangażowali się w zbieranie podpisów. Ta obywatelska inicjatywa stała się okazją do publicznej debaty na temat Traktatu z Lizbony, o którym Polacy dotąd niewiele wiedzieli. Wielu Polaków się mobilizuje, wielu się budzi, ale są też tacy, którzy nieświadomi zagrożenia… jeszcze śpią.

Nie wolno nam stać obojętnie, gdy za naszymi plecami rozstrzygane są losy Państwa Polskiego.

Formularze do zbierania podpisów poparcia dla referendum można otrzymać w naszych biurach lub pozyskać ze stron internetowych:
www.naszdziennik.pl
www.urszulakrupa.pl

Zebrane podpisy prosimy przekazywać przesyłką poleconą do jednego z naszych biur:
Poseł dr n. med. Urszula Krupa
ul. Piotrkowska 215
90-451 Łódź
tel. i faks (042) 636 44 22
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00

Poseł dr Witold Tomczak:
aleja Marcinkowskiego 17/42
63-600 Kępno
tel. i faks (062) 782 38 02
od poniedziałku do piątku od 12.00 do 16.00

W imieniu Komitetu na rzecz Referendum w sprawie Ratyfikacji Traktatu z Lizbony

Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego
(-) Urszula Krupa (-) Witold Tomczak

Za: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 8-9 marca 2008, Nr 58 (3075)

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1776 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]