SPE SALVI – najnowsza encyklika Benedykta XVI

Ludzkość zostanie zbawiona nie dzięki postępowi, ani nauce, ani też przez rewolucje polityczne, lecz przez nadzieję, którą przynosi chrześcijaństwo – tak przesłanie encykliki „Spe salvi” Benedykta XVI streszcza francuska agencja prasowa AFP. Jej zdaniem papież wszczyna „samokrytykę współczesnego chrześcijaństwa”, które w reakcji na wiarę w postęp – charakteryzującą dwa ostatnie stulecia – zaczęło się ograniczać do „osobistego zbawienia duszy”.

Agencja zwraca uwagę, że dwa lata po swej pierwszej encyklice „Deus caritas est” o miłości papież-teolog ogłosił tekst o kolejnej cnocie chrześcijańskiej. Cytuje dyrektora watykańskiego Biura Prasowego, ks. Federico Lombardiego, według którego Benedykt XVI wyraża w „Spe salvi” „przekonanie, iż odrzucenie wiary i nadziei chrześcijańskiej jest w istocie odrzuceniem Boga, co ostatecznie prowadzi człowieka do zagubienia”.


AFP wskazuje też na papieskie podkreślenie niepowodzenia marksistowskiej „nadziei na ustanowienie doskonałego świata”, a także przestrogę Benedykta XVI przed „dwuznacznością postępu”, który może przynieść nowe możliwości czynienia dobra, ale również zła.

Encyklika (gr. Enkyklos – okólnik, pismo wędrujące) to papieski dokument skierowany do całego Kościoła w sprawach doniosłej wagi dla niego lub całej ludzkości. Należy do uroczystszych aktów Stolicy Apostolskiej. Jej celem jest utrzymanie Kościoła w jedności wiary i przekonań, wyjaśnienie kwestii spornych, wskazanie właściwego rozumienia doktryny lub też przekazanie konkretnych pouczeń. Encyklika swój tytuł przyjmuje od pierwszych słów tekstu.

Już w Kościele pierwotnym biskupi wysyłali pisma okólne odczytywane w poszczególnych Kościołach dla ujednolicenia stanowisk w przypadku doktrynalnych sporów. Dokumenty takich papieży jak Klemens Rzymski, Innocenty I, czy Leon Wielki nosiły również znamiona encykliki, pisane ze świadomością posiadania najwyższej doktrynalnej władzy w Kościele.

Pierwszą encykliką w sensie ścisłym było „Ubi primum” papieża Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 r. Grzegorz XVI ogłosił 16 encyklik, Pius IX – 33, Leon XIII – 51, Pius X – 16, Benedykt XV – 12, Pius XI – 30, Pius XII – 41, Jan XXIII – 8, Paweł VI – 7, a Jan Paweł II – 14.

Teksty encyklik ogłaszane są w języku łacińskim przez „Acta Apostolicae Sedis”, sporadycznie także w innych językach. Jan Paweł II rozpoczął publikacje oryginalnego tekstu encykliki w kilku językach.

Źródło: KAI | piotrskarga.pl


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content