Aktualizacja strony została wstrzymana

KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji regulacji unijnych dotyczących „mowy nienawiści”

Komisja Europejska wezwała Polskę, Belgię, Bułgarię, Finlandię i Szwecję do szybkiego wdrożenia pełnego pakietu regulacji unijnych dotyczących walki z rasizmem i mową nienawiści. Chodzi o przepisy z 2008 roku.

Pięć państw musi „w pełni transponować” do prawa krajowego przepisy UE, które uznają „poważne przejawy rasizmu i ksenofobii” za przestępstwo – napisała KE w oświadczeniu. Oficjalne pisma w tej kwestii wysłano do stolic przywołanych krajów.

W ub. roku takie ponaglenie otrzymały rządy Estonii i Rumunii. W obecnym oświadczeniu unijny organ wykonawczy zarzucił Belgii i Bułgarii, że nie uwzględniły w swoich regulacjach „motywów rasistowskich lub ksenofobicznych” jako elementu obciążającego w przypadku przestępstw.

Z kolei prawodawcy w Bułgarii, Finlandii i Szwecji nie uznali np. trywializacji Holokaustu za „mowę nienawiści”. Dodatkowo Finlandia nie zezwala na badanie przestępstw na tle rasistowskim bez złożenia skargi przez ofiarę.

W sposób szczególny KE strofuje Polskę za niewyszczególnienie „rażącej trywializacji” zbrodni międzynarodowych i Holokaustu oraz ograniczenie kryminalizacji takich twierdzeń „tylko do przypadków, w których takie zbrodnie zostały popełnione na obywatelach polskich”.

Państwa mają dwa miesiące na odniesienie się do listu KE. Jeśli tego nie zrobią, Bruksela może wszcząć procedurę, która ostatecznie może doprowadzić do wniesienia pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Komisja Europejska, gdy stwierdzi „uchybienia” w związku z zobowiązaniami państw członkowskich, podejmuje przeciwko nim kroki prawne. Ostatnio unijny organ podjął kroki dyscyplinujące wobec różnych krajów. Niektóre sprawy zostały już rozwiązane, a inne nie.

W zakresie ochrony środowiska KE wezwała Polskę do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej Polsce dostało się także za wysoki poziom hałasu.

Rumunia musi ulepszyć przepisy dotyczące emisji przemysłowych. Litwa ma zapewnić przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących ochrony przyrody. Hiszpania ma wypełnić zobowiązania dot. ochrony Delty del Llobregat. Francja ma dostosować swoje ustawodawstwo do dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Polska, Belgia i Czechy mają poprawić jakość powietrza. Z powodu jakości powietrza KE skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciw Słowacji.

Do Trybunału skierowano także sprawę przeciwko Niemcom w związku z niewłaściwym wdrożeniem dyrektywy siedliskowej. Polskę pozwano za nieprzestrzeganie dyrektywy w sprawie hałasu, a Słowenię za nieprzestrzeganie wymogów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Belgia, Grecja i Słowenia mają problemy z opóźnieniem w płatnościach przedsiębiorstw i MŚP. Niemcy, Portugalia i Rumunia nie wdrożyły prawidłową czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Węgry wezwano do wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie węgierskiej ustawy o organizacjach pozarządowych finansowanych z zagranicy.

Wezwanie KE dotyczące zwalczania rasizmu i ksenofobii, które skierowano do Polski, Belgii, Bułgarii, Finlandii i Szwecji obejmują pełną transpozycję prawa UE kryminalizującego tzw. mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

„Komisja podjęła dziś decyzję o wysłaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Finlandii, Polski i Szwecji, ponieważ ich przepisy krajowe nie transponują w pełni lub dokładnie przepisów UE dotyczących zwalczania rasizmu i ksenofobii za pomocą prawa karnego (decyzja ramowa 2008/913 / JHA). Decyzja ramowa ma na celu zapewnienie, by poważne przejawy rasizmu i ksenofobii podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym w całej UE. Ramy prawne Belgii i Bułgarii nie gwarantują, że sądy krajowe uwzględnią motywację rasistowską i ksenofobiczną jako czynnik obciążający dla wszystkich popełnionych przestępstw, a zatem nie zapewniają skutecznego i odpowiedniego ścigania przestępstw z nienawiści. Bułgarii nie udało się dokonać transpozycji słusznej kryminalizacji określonych form mowy nienawiści, które podżegają do przemocy lub nienawiści, a mianowicie publicznego przyzwolenia, zaprzeczania lub rażącej trywializacji zbrodni międzynarodowych i Holokaustu.

Polskie ramy prawa karnego nie transponują prawidłowo mowy nienawiści podżegającej do przemocy na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz ograniczają zakres kryminalizacji podżegania do nienawiści. Ponadto Polska nieprawidłowo transponowała kryminalizację określonych form mowy nienawiści, pomijając rażącą trywializację przestępstw międzynarodowych i Holokaustu oraz ograniczając jej kryminalizację do zaprzeczania i usprawiedliwiania tych przestępstw tylko do przypadków takich przestępstw popełnionych przeciwko obywatelom polskim.

Fińskie i szwedzkie ustawodawstwo nieprawidłowo transponuje mowę nienawiści podżegającą do przemocy i nie kryminalizuje mowy nienawiści, gdy jest ona skierowana do poszczególnych członków grupy określonej przez odniesienie do rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia lub pochodzenia narodowego czy etnicznego. Ponadto Finlandia i Szwecja nie dopuszczają do kryminalizacji określonych form mowy nienawiści, a mianowicie publicznego przyzwolenia, zaprzeczenia lub rażącej trywializacji zbrodni międzynarodowych i Holokaustu. Finlandia nie zapewniła również, aby przestępstwa dotyczące rasizmu i ksenofobii mogły być ścigane i karane bez zawiadomienia lub oskarżenia ze strony ofiary.

Belgia, Bułgaria, Finlandia, Polska i Szwecja mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do kwestii poruszonych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. W październiku 2020 r. Komisja wysłała do Estonii i Rumunii wezwania do usunięcia uchybienia w tej sprawie i sprawy te pozostają otwarte. Komisja nadal ocenia transpozycję niniejszej decyzji ramowej w innych państwach członkowskich” – czytamy.

Źródło: euractiv.com, ec.europa.eu

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2021-02-19) | https://www.pch24.pl/ke-wzywa-polske-do-pelnej-transpozycji-regulacji-unijnych-dotyczacych-mowy-nienawisci,82152,i.html

Skip to content