Co oznacza Wielki Reset? [PL/ENG]

Klaus Schwab, założyciel globalistycznego Światowego Forum Ekonomicznego i jeden z głównych architektów tak zwanego Wielkiego Resetowania, mówi, że świat już nigdy nie wróci do normalności w wyniku wirusa COVID-19. Pomimo przyznania, że wirus nie jest „zagrożeniem egzystencjalnym”, Schwab uważa, że reakcja świata na niego stworzy długo oczekiwany „nowy porządek świata”.

W swojej książce COVID-19: The Great Reset Schwab wyjaśnia: „Wielu z nas zastanawia się, kiedy sytuacja wróci do normy. Krótka odpowiedź brzmi: nigdy. Nic nigdy nie wróci do „zepsutego” poczucia normalności, które panowało przed kryzysem, ponieważ pandemia koronawirusa stanowi fundamentalny punkt zwrotny w naszej globalnej trajektorii. ”

Dzieje się tak, mimo że pandemia tak naprawdę nie jest ogromnym kryzysem, za którym upierają się media głównego nurtu i lewicowcy. Schwab przyznaje: „W przeciwieństwie do niektórych przeszłych epidemii COVID-19 nie stanowi nowego zagrożenia egzystencjalnego”.

Pomimo, że koronawirus nie jest „zagrożeniem egzystencjalnym”, Schwab uważa, że może i powinien zostać wykorzystany jako katalizator do stworzenia nowego systemu światowego, który nazywa „Wielkim Resetem”, nowym systemem, w którym kapitalizm wciąż istnieje w rozwodnionej ale tam, gdzie prawdziwą władzę sprawuje kilka światowych elit z bardziej autorytarnymi formami rządów, które im pomagają.

Schwab mówi również o zbliżającej się czwartej rewolucji przemysłowej, w której większość prac ludzkich będzie wykonywana przez robotykę.

„Kryzys COVID-19 pokazał nam, że nasze stare systemy nie są już przystosowane do XXI wieku. Ujawnił fundamentalny brak spójności społecznej, uczciwości, integracji i równości” – powiedział Schwab. „Krótko mówiąc, potrzebujemy wielkiego resetu”.

Dla Schwaba istnieje wybór pomiędzy powrotem do kapitalistycznego status quo, które służyło najlepiej od zakończenia II wojny światowej, a nowym systemem kapitalizmu – lite z wrzuconymi elementami marksistowskimi.

„W szczególności będziemy musieli ponownie przemyśleć nasze zbiorowe zaangażowanie w „kapitalizm”, który znamy” – pisze Schwab.

Schwab kontynuował: „Musimy przemyśleć, co rozumiemy przez „kapitał” w jego wielu iteracjach, czy to finansowych, środowiskowych, społecznych czy ludzkich. Dzisiejsi konsumenci nie chcą większej liczby lepszych towarów i usług za rozsądną cenę. Raczej w coraz większym stopniu oczekują, że firmy będą przyczyniać się do opieki społecznej i wspólnego dobra”.

Innymi słowy, korporacje nie powinny już istnieć wyłącznie po to, aby tworzyć towary i osiągać zyski, ale aby pomagać w leczeniu chorób społecznych – prawie jeśli same firmy są częścią rządu.

„Mamy wybór. Pozostanie biernym, co doprowadziłoby do wzmocnienia wielu trendów, które obserwujemy dzisiaj: polaryzacji, nacjonalizmu, rasizmu i ostatecznie zwiększonych niepokojów społecznych i zaufania”- ostrzegł Schwab. „Ale mamy też inny wybór. Możemy zbudować nową umowę społeczną, integrując szczególnie następne pokolenie. Możemy zmienić nasze zachowanie, aby znów być w harmonii z naturą”.

„Możemy też upewnić się, że technologie czwartej rewolucji przemysłowej są najlepiej wykorzystywane, aby zapewnić nam lepsze życie”.

W nowym świecie Schwaba takie rzeczy, jak zniesione blokady, ograniczenia tłumu i nakazy maskowania staną się trwałą częścią nie tylko Ameryki, ale całego świata. Schwab uważa, że ta zmiana nadchodzi, czy nam się to podoba, czy nie.

„Nadchodzą radykalne zmiany o takich konsekwencjach, które niektórzy eksperci określają jako „przed koronawirusem” (BC) i „po koronawirusie” (AC). Nadal będziemy zaskoczeni zarówno szybkością, jak i nieoczekiwanym charakterem tych zmian – gdy się zbiegną, spowodują konsekwencje drugiego, trzeciego, czwartego i wyższego rzędu, efekty kaskadowe i nieprzewidziane skutki”- pisze Schwab.

Kiedy to wszystko rozbijesz, oświadczenia Schwaba są niczym więcej niż przepakowaniem tej samej globalistycznej agendy, o której słyszymy od lat 90. Tym razem jednak globaliści, tacy jak Schwab, wykorzystują pandemię COVID-19 jako pretekst do narzucenia światu swoich kolektywistycznych idei. To prawie tak, jakby sama pandemia była częścią planu; punkt wyzwalający w globalnym ćwiczeniu modyfikacji zachowania.

Jeśli to prawda, intryganci zasługują na uznanie. W niecały rok sprawili, że cała planeta nosi niepotrzebne maski i pozwala się zamknąć w imię zdrowia publicznego. Można się zastanawiać, jaka będzie następna „radykalna zmiana”?

English below

[ENG]

Klaus Schwab, the founder of the globalist World Economic Forum and one of the principle architects of the so-called Great Reset, is saying that the world will never again return to normal as a result of the COVID-19 virus. Despite admitting that the virus is not an “existential threat,” Schwab believes that the world’s reaction to it will create the long awaited “new world order.”

In his book COVID-19: The Great Reset, Schwab explains: “Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is: never. Nothing will ever return to the ‘broken’ sense of normalcy that prevailed prior to the crisis because the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in our global trajectory.”

This despite the pandemic not really being the massive crisis that the mainstream media and leftists insist that it is. Schwab admits: “Unlike certain past epidemics, COVID-19 doesn’t pose a new existential threat.”

Despite the coronavirus not being an “existential threat,” Schwab believes that it can and should be used as the catalyst to create a new world system, which he calls the “Great Reset,” a new system where capitalism still exists in a watered down form, but where the real power is wielded by a few global elites with more authoritarian forms of government aiding and abetting them.

Schwab also speaks of a coming Fourth Industrial Revolution, where most human jobs will be accomplished by robotics.

“The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the twenty-first century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion and equality,” Schwab said. “In short, we need a great reset.”

For Schwab, a choice exists between going back to the capitalist status quo, which has served most quite well since the end of World War II, and a new system of capitalism-lite with Marxist elements thrown in.

“Specifically, we will need to reconsider our collective commitment to ‘capitalism’ as we have known it,” Scwab writes.

Schwab continued: “We must rethink what we mean by ‘capital’ in its many iterations, whether financial, environmental, social, or human. Today’s consumers do not want more and better goods and services for a reasonable price. Rather, they increasingly expect companies to contribute to social welfare and the common good.”

In other words, corporations should no longer exist solely in order to create goods and gain profit, but to assist in curing society’s ills — almost if the companies themselves are a part of government.

“We have a choice. To remain passive which would lead to the amplification of many of the trends we see today: polarization, nationalism, racism and, ultimately, increased social unrest and confidence,” warned Schwab. “But we have another choice. We can build a new social contract, particularly integrating the next generation. We can change our behavior to be in harmony with nature again.”

“And we can make sure that the technologies of the fourth industrial revolution are best utilized to provide us with better lives.”

In Schwab’s new world, things such as rolling lock-downs, crowd restrictions, and mask mandates will become a permanent part of not only America, but the entire world. This change, Schwab believes, is coming whether we like it or not.

“Radical changes of such consequence are coming that some pundits have referred to as ‘before coronavirus’ (BC) and ‘after coronavirus’ (AC) era. We will continue to be surprised by both the rapidity and unexpected nature of these changes — as they conflate with each other, they will provoke second -, third -, fourth – and more-order consequences, cascading effects and unforeseen outcomes,” Schwab writes.

When you break it all down, Schwab’s pronouncements are little more than a repackaging of the same globalist agenda that we’ve been hearing about since the 1990s. This time, however, globalists such as Schwab are using the COVID-19 pandemic as an excuse to foist their collectivist ideas on the world. It’s almost as if the pandemic itself was part of a plan; a triggering point in a global behavior-modification exercise.

If that’s true, then the schemers deserve some credit. In less than a year, they’ve gotten the entire planet wearing unnecessary masks and allowing themselves to be locked down in the name of public health. It makes one wonder, what is the next “radical change” going to be?

źródło: https://thenewamerican.com/world-news/

Za: Stowarzyszenie RKW (13 listopada 2020) | https://stowarzyszenierkw.org/polityka/co-oznacza-wielki-reset-pl-eng/ | Co oznacza Wielki Reset? [PL/ENG]

Skip to content