Reżim Morawieckiego: Za ukrywanie posiadania smartfona odpowiedzialność karna. Obowiązek instalacji kwarantannowej aplikacji

W natłoku procedowanych w związku z pandemią koronawirusa przepisów znalazły się również regulacje, które wprowadzają obowiązek instalacji aplikacji mobilnej „Kwarantanna domowa” dla osób znajdujących się w kwarantannie w swoim miejscu zamieszkania po groźbą odpowiedzialności karnej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w artykule 15, dodaje do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 artykuł 7e, składający się z czterech ustępów.

1. Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.

2. Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z ww. przepisami instalacja rządowego oprogramowania jest obowiązkowa dla osób, które nie mają problemów ze wzrokiem, są abonentami sieci komórkowych i posiadają urządzenie z systemem Android lub iOS w wersji odpowiedniej dla aplikacji.

Oświadczenie o nieposiadaniu urządzenia umożliwiającego zainstalowanie oprogramowania czy niebyciu abonentem sieci komórkowej, którego fałszywość uda się wykazać, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu karnego. Stosuje się go, zgodnie z par. 6: do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kresy.pl / bezprawnik.pl / niebezpiecznik.pl

Za: Kresy.pl (4 kwietnia 2020) | https://kresy.pl/wydarzenia/za-ukrywanie-posiadania-smartfona-odpowiedzialnosc-karna-obowiazek-instalacji-kwarantannowej-aplikacji/ | Za ukrywanie posiadania smartfona odpowiedzialnośÄ‡ karna. ObowiÄ…zek instalacji kwarantannowej aplikacji

Skip to content