Aktualizacja strony została wstrzymana

schism

Schizma w Niemczech nieunikniona?

„Kryzys Kościoła katolickiego w Niemczech zamanifestował się 45 lat temu wraz z „Königsteiner Erklärung”, deklaracją biskupów dotyczącą „Humanae Vitae” z 1968. W niej łagodzili oni

Boliwia: prezydent tworzy Kościół narodowy

Pre­zy­dent Evo Mo­ra­les two­rzy Ko­ściół na­ro­do­wy w Bo­li­wii – alar­mu­je or­dy­na­riusz Oruro, bp Krzysz­tof Bia­ła­sik. Cho­dzi o tzw. Od­no­wio­ny Apo­stol­ski Ko­ściół Ka­to­lic­ki Wie­lo­na­ro­do­we­go Pań­stwa. –

Z Canterbury wieje chłodem

A już było tak pięknie – faktyczny autor deklaracji Dominus Jesus wybrał życie na emeryturze, a jego następca zadeklarował, że „ordynariaty dla byłych anglikanów są