Aktualizacja strony została wstrzymana

Amerykański biskup: trwający w homozwiązkach nie mają prawa do Komunii i pogrzebów

Stanowczy głos w kwestii sakramentów dla żyjących w „homomałżeństwach” zabrał Thomas Paprocki, amerykański biskup diecezji Springfield w stanie Illinois i doktor prawa kanonicznego. Podkreślił on, w oparciu o kodeks prawa kanonicznego, że takie osoby nie mogą przyjmować Ciała Chrystusa, a działalność duszpasterzy powinna zmierzać do ich nawrócenia. 

Biskup Paprocki podkreślił, że w Kościele katolickim obowiązuje zakaz przystępowania osób żyjących w homoseksualnych „małżeństwach” do Komunii Świętej. Dodał, że księża nie mogą udzielać takim ludziom pogrzebu, o ile nie wykazały one oznak żalu za grzechy przed śmiercią.

Hierarcha zwrócił uwagę, że ciąży na nim obowiązek prowadzenia powierzonego mu ludu z miłością, ale bez lekceważenia prawdy. Powołał się przy tym na przepisy KPK (kanony 915 i 916).

„Biorąc pod uwagę obiektywnie niemoralną naturę relacji tworzonych przez tak zwane małżeństwa homoseksualne, osoby w takich związkach nie mogą podchodzić do Komunii Świętej ani nie wolno im udzielać Komunii Świętej” , podkreślił duchowny w podpisanym 12 czerwca „Dekrecie Dotyczącym tzw. Małżeństw Jednopłciowych i Powiązanych Spraw Pastoralnych”.

Zgodnie z kanonem 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego „do Komunii Świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”.

Amerykański Biskup nakazał podległym mu księżom, aby nawoływali do nawrócenia wiernych żyjących w grzesznych związkach, tak aby po spowiedzi świętej mogli przyjąć Ciało Chrystusa. Wystosowany przez niego dokument obejmuje również sytuacje zagrożenia śmiercią. Wówczas homoseksualiści mogą otrzymać Wiatyk (ostatnią Komunię) pod warunkiem „wyrażenia żalu za swoje grzechy”.

„Kościół ma nie tylko władzę, ale i poważny obowiązek, potwierdzenia swojego autentycznego nauczania o małżeństwie i ochrony oraz dbałości o świętość stanu małżeńskiego”, naucza biskup Paprocki.

Jak przypomina Clairie Chretien na portalu Life Site News, podobne oświadczenie wygłosił w 2016 roku Charles Chaput, arcybiskup Filadelfii. W swoich wytycznych poinstruował duchownych, że „dwie osoby w trwającej i publicznej relacji jednopłciowej, bez względu na to, jak szczerej, przedstawiają prawdziwe antyświadectwo wiary katolickiej sprzyjające moralnemu zamętowi we wspólnocie”. Dodał, że tego typu relacje nie mogą zostać zaakceptowane w życiu parafialnym, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do zgorszenia, zwłaszcza dzieci.

Powyższe wytyczne nie oznaczają wykluczenia od sakramentów osób o skłonnościach homoseksualnych, jeśli nie trwają one w grzesznych związkach i żyją w czystości. Jak bowiem uczy Katechizm „osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej” (KKK 2359).

Należy jednak pamiętać, że akty homoseksualne „są (…) sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane” (KKK 2357).

Źródła: lifesitenews.com / Katechizm Kościoła Katolickiego / Kodeks Prawa Kanonicznego

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-06-29)

 


 

Amerykański biskup piętnuje lobby homoseksualne w Kościele

Jak informuje Rodney Pelletier z ChurchMilitant.com, biskup Thomas Paprocki z diecezji Springfield w stanie Illinois w USA wydał 12 czerwca tego roku dokument zatytułowany Dekret w sprawie „małżeństw” jednopłciowych i powiązanych kwestii duszpasterskich.

W swoim dekrecie biskup ogłosił, że „duchowni lub przedstawiciele diecezji nie mogą błogosławić tzw. związków tej samej płci ani udostępniać obiektów czy przedmiotów kościelnych dla wydarzeń powiązanych ze ślubami homoseksualnymi”. Biskup Paprocki podkreślił w swoim dokumencie, że będący w związkach homoseksualnych nie mogą przystępować do Komunii św. ani pełnić żadnych funkcji służebnych w parafii, „a jeśli umrą nie wyraziwszy skruchy, nie mogą otrzymać pogrzebu katolickiego”.

Dokument biskupa Springfield spotkał się z atakiem „samozwańczych katolików”. Wśród krytyków znalazł się również prohomoseksualny jezuita ks. James Martin. Stwierdził on, że biskupi, którzy zabraniają pogrzebu ludziom będącym w tzw. „małżeństwach” homoseksualnych, powinni również zabronić takiego pogrzebu np. tym, którzy mają dzieci z nieprawego związku, parom żyjącym razem przed ślubem czy wszystkim tym, którzy stosują antykoncepcję.

Biskup Spriengfield odpowiadając na te ataki listem z 9 lipca zaznaczył: „Fakt, że pojawiały się takie głosy sprzeciwu wobec tego dekretu, jest dość zdumiewający i pokazuje, jak silne jest lobby LGBT zarówno w świecie świeckim, jak i w samym Kościele”.

Biskup Paprocki uwypuklił błędne pojmowanie wielu zagadnień przez księdza Martina i „zauważył, że jest w prawie kościelnym różnica pomiędzy ludźmi, którzy popełniają grzechy natury prywatnej, jak stosujący kontrolę urodzin, a tymi, którzy są jawnymi grzesznikami i dają publiczne zgorszenie, jak mający publiczny, prawny status małżeństwa tej samej płci”. Duchowny wyliczył też inne przypadki, w których „jawni grzesznicy” nie mogą przystępować do Komunii Św., a mianowicie: np. żyjący w pozamałżeńskich relacjach seksualnych (obojętnie czy hetero, czy homoseksualnych), dokonujący aborcji lub w niej pomagający, politycy i sędziowie, którzy pomogli w legalizacji małżeństw jednopłciowych i wspierali aborcję, pary stosujące sztuczną antykoncepcję, opuszczający Mszę św. w niedziele i dni święte.

W odpowiedzi na list Biskupa Paprockiego z kolei inny prohomoseksualny duchowny, bp. Patrick McGrath, powołał się na słowa papieża Franciszka, że „Eucharystia nie jest nagrodą dla doskonałych, ale potężnym lekarstwem i pokarmem dla słabych” i stwierdził, iż ci, którzy w „dobrej wierze” poproszą o sakramenty czy chrześcijański pogrzeb, nie spotkają się z odmową.

Biskup Paprocki, który według dziennikarza „jest jednym z nielicznych amerykańskich biskupów katolickich mówiących o istnieniu lobby homoseksualnego w Kościele”, kończy swój list stwierdzeniem:

„Prawdy wiary wyrażone przez naszego Pana w Piśmie Świętym i Tradycji nie zawsze są łatwe do przyjęcia, szczególnie w świecie, który dąży do tego, by całą prawdę uczynić subiektywną. Faktem jest to, że niektóre prawdy są obiektywne i niezmienne”.

Źródło: ChurchMilitant.com

Jan J. Franczak

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-07-25)

 


 

Skip to content