Aktualizacja strony została wstrzymana

Nowe paszporty biometryczne w Polsce zagrożeniem dla obywateli oraz krokiem do wspólnego dowodu osobistego Unii Europejskiej

Zapowiadane pod koniec ubiegłego roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofanie się z projektu wprowadzenia dowodu biometrycznego, mogło zostać uznane za jedno z nielicznych sukcesów rządu premiera Donalda Tuska. Wiceminister Witold Drożdż tłumaczył wtedy, że „Nie ma pełnego uzasadnienia dla wprowadzania odcisków palców do dowodu osobistego”, co stanowiło  zdrowe podejście do kontrowersyjnego i społecznie niebezpiecznego projektu zbierania i przechowywania danych biometrycznych oraz upowszechnienia dokumentów z systemem RFID (Radio Frequency ID, popularnie: „chipów”).

Jakiekolwiek jednak względy stały przy próbie zaniechania tego projektu, górę wzięły naciski polityczne i w dniu 26 maja br. MSWiA oznajmiło o rozpoczęciu wydawania w Polsce paszportów z tzw. drugą cechą biometryczną, gdzie obok obrazu twarzy umieszczony będzie zapis odcisków palców. Nowe paszporty biometryczne będą wydawane w Polsce od 22 czerwca br, a za granicą tydzień później.

Wprowadzenie w Polsce biometrycznego dowodu z dwiema cechami biometrycznymi i technologią RFID jest etapem do upowszechnienia Europejskiej Karty Obywatela, czyli unijnego dowodu osobistego.

Dokumenty biometryczne z zastosowaniem technologii RFID stanowią zwiększone zagrożenie dla prywatności danych dotyczących obywateli. W Stanach Zjednoczonych krytycznie do zastosowania nadajników RFID w dokumentach identyfikacyjnych odnieśli się liczni specjaliści, m.in. w dziedzinie kryptologii. Komitet Doradczy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (The Data Privacy and Integrity Advisory Committee of the Department of Homeland Security – DHS) wydał specjalne opracowanie, w którym ustosunkowuje się do zastosowania nadajników RFID w dokumentach identyfikacyjnych. Komitet Doradczy DHS bardzo krytycznie ocenił zastosowanie tego typu biometrycznej technologii w powszechnie stosowanych systemach identyfikacyjnych, np. w paszportach. Pomimo wielu sprzeciwów i konstruktywnych racji przedkładanych przez przeciwników zastosowania tego rodzaju biometrycznej technologii oraz pomimo ostatniego dokumentu Komitetu Doradczego DHS, w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto wydawanie paszportów z wbudowanym chipem RFID. W Polsce paszporty tego typu wydawane są od 31 sierpnia 2006 r. Jest rzeczą bardzo niepokojącą, że w Polsce nie podjęto żadnych konsultacji społecznych i nie są znane profesjonalne komentarze i sugestie krytyczne.

Pismo BIBUŁA apelowało wielokrotnie do odpowiedzialnych za wdrażanie projektu urzędników oraz do posłów, o zrezygnowanie z wydawania paszportów posiadających czip RFID.


Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.

Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą,
28 sierpnia 2006r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od 29 czerwca br. – poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze.

Punkty paszportowe zostaną wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji i służyć pomocą, aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport. Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta. Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie będą widoczne). Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.

Opłaty za wydanie paszportu nie ulegną zmianie.

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. – bez względu na ich rodzaj –  zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.

Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej do paszportów, czyli odcisków palców, zwiększy bezpieczeństwo i wiarygodność dokumentów podróży. Będzie też istotnym, dodatkowym argumentem w rozmowach na temat ruchu bezwizowego z takimi krajami jak USA czy Kanada. Przy okazji wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej w konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.

Piotr Paszkowski
Rzecznik Prasowy

Za:  MSZ.gov.pl


Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) www.bibula.com na podstawie MSZ.gov.pl


ZOB. RÓWNIEŻ:


Skip to content