Aktualizacja strony została wstrzymana

Poseł Rzymkowski złożył interpelację do MSWiA i MS ws. osądzenia ukraińskiego zbrodniarza wojennego

Poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także do Ministra Sprawiedliwości, interpelację ws. osądzenia byłego oficera Waffen-SS Mychajło Karkocia, który ma być odpowiedzialny za zamordowanie co najmniej kilkudziesięciu Polaków podczas II WŚ. Jego sprawę szeroko opisywały Kresy.pl.

Jak informowaliśmy, Polscy śledczy zastosują nową metodę, która może potwierdzić tożsamość oficera Waffen-SS Michaela Karkocia, który ma być odpowiedzialny za zamordowanie co najmniej kilkudziesięciu Polaków podczas II WŚ. Dzięki wspólnym działaniom Kresów.pl oraz brytyjskiego badacza Holokaustu dr Stephena Ankiera, który namierzył go i jako pierwszy zwrócił uwagę na jego sprawę, Polska ma szansę oddać sprawiedliwość ofiarom ukraińskiego zbrodniarza.

PRZECZYTAJ:

W złożonej w ubiegłym tygodniu interpelacji, poseł Rzymkowski zwraca uwagę, że Karkoć był współzałożycielem i dowódcą kompanii Ukraińskiego Legionu Samoobrony, kolaboranckiej formacji III Rzeszy złożonej z ukraińskich ochotników. Jego oddział przeprowadził 23 lipca 1944 r. pacyfikację wsi Chłaniów na Lubelszczyźnie w odwecie za zabicie przez polskich partyzantów niemieckiego oficera łącznikowego. W jej wyniku zginęło 44 mieszkańców Chłaniowa oraz sąsiedniego Władysławina, w tym również dzieci. Zgromadzona w IPN dokumentacja dotycząca tego zdarzenia wystarcza w zupełności do sformułowania aktu oskarżenia. Później jednostka Karkocia brała udział m.in. w pacyfikacji Czerniakowa w czasie Powstania Warszawskiego, a później weszła w skład znanej ukraińskiej formacji kolaboranckiej, dywizji Waffen-SS „Galizien”.

Według dostępnych informacji, Karkoć otrzymał amerykańską wizę i wyjechał do USA w 1949 r., okłamując Amerykanów, że przez całą wojnę nie służył w wojsku. Zamieszkał w ukraińskiej dzielnicy Minneapolis, gdzie pracował jako stolarz i aktywnie działał w lokalnych organizacjach zrzeszających Ukraińców. Otrzymał też amerykańskie obywatelstwo i nazywa się Michael Karkoc.

Rzymkowski przypomina również, że w 2015 roku Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN zwróciła się do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości z wnioskiem o zabezpieczenie i przekazanie Polsce materiału porównawczego, umożliwiającego identyfikację Karkoca. Przysłane próbki pisma nie nadawały się jednak do analizy grafologicznej, dlatego postanowiono zastosować inną metodę identyfikacji – antroposkopijną analizę fotograficzną, która polega na porównaniu przez ekspertów zdjęć Mychajły z okresu wojny ze zdjęciami Michaela z okresu powojennego.

Jednak biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie informują, że ze względu na liczbę zleconych opinii, będą mogli zająć się analizą zdjęć Karkocia dopiero za jakiś czas, a wyniki mają być znane dopiero w lutym 2017 roku. Karkoć ma 97 lat, co oznacza, że każda zwłoka w tych badaniach uprawdopodabnia sytuację, że nie doczeka on końca tych ustaleń.

– Proces ekstradycji może długo trwać w amerykańskich sądach, ale już samo postawienie Karkocia w stan oskarżenia da wielu ludziom poczucie, że polskie państwo nie zapomniało o dochodzeniu sprawiedliwości w osądzaniu wojennych zbrodniarzy – podkreśla poseł Kukiz’15. Prosi również oba ministerstwa o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie działania Pan podejmie, aby przyspieszyć proces antroposkopijnej analizy fotograficznej zdjęć Mychajły Karkocia i Michalea Karkoca przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie?

2. Jakie istnieją możliwości nadzwyczajnego przyspieszenia procesu ekstradycyjnego Mychajły Karkocia z USA po potwierdzeniu jego tożsamości i czy Pan Minister je zastosuje w tym wypadku?

– Dziwi sytuacja, w której organy państwa polskiego – myślę tu o ekspertach związanych z policją – mówią o tak odległym terminie, podczas gdy tak naprawdę wszystko jest potrzebne na wczoraj – podkreślał we wcześniej rozmowie z Kresami.pl poseł Rzymkowski. – Wszystko wskazuje na to, że osoba wskazana przez dziennikarzy, w tym państwa portal oraz brytyjskiego badacza jest tą, której poszukujemy. Samo postawienie zarzutów i napiętnowanie jego osoby będzie już czyniło potencjalną zadość wszystkim ofiarom zbrodniarza formacji Waffen-SS, Ukraińca kolaborującego z III Rzeszą.

KRESY.PL / mt

Za: Kresy.pl (25 listopada 2016)

 


 

Polish MP submits an interpellation to the Ministry of Internal Affairs and Ministry of Justice concerning alleged Ukrainian war criminal

Polish MP Thomas Rzymkowski (Kukiz’15) submitted an interpellation to the Minister of Internal Affairs and Administration and to the Minister of Justice about the prosecution of the former Waffen-SS officer, Mykhailo Karkoc, who is alleged to be responsible for the murder of at least dozens of Poles during World War II. His case is broadly described by Kresy.pl.

As already reported, Polish investigators will apply a new method that can confirm the identity of the Waffen-SS officer Michael Karkoc who is alleged to be responsible for the murder of at least dozens of Poles during World War II. Thanks to the joint efforts of Kresy.pl and the British Holocaust researcher Dr. Stephen Ankier, who tracked him down and first drew attention to his case, Poland has a chance to obtain justice for the victims of this alleged Ukrainian criminal.

READ ALSO:

In his interpellation submitted last week, Mr Rzymkowski notes that Karkoć was the co-founder and a company commander of the Ukrainian Self-Defense Legion, a collaborationist formation of the Third Reich composed of Ukrainian volunteers. On 23 July 1944, his company was responsible for the 'pacification’ of Chłaniów villages in the Lublin region in retaliation for the killing by Polish partisans of the German liaison officer. As a result, 44 residents of Chłaniów and the neighbouring village of Władysławin were killed, including children. The evidence gathered by IPN about this incident is totally sufficient to prepare an indictment. Later Karkoc’s unit participated in, among others events, the pacification of Czerniakow during the Warsaw Uprising, and he later became part of the well-known Ukrainian 14th Waffen-SS „Galizien” Division.

According to available information, after receiving a US visa Karkoć left for the US in 1949. He lied to the Americans by stating that he did not serve in the military at any time during the war. He continues to live in the Ukrainian part of Minneapolis, where he worked as a carpenter and was also active in local organisations uniting Ukrainians. He received American citizenship and is known as Michael Karkoc.

Rzymkowski also recalls that in 2015, the Main Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish, Institute of National Remembrance asked the US Department of Justice to provide them with information to assist with the confirmation of Karkoc’s identity. Samples of handwriting were received but that did not help, hence it was decided to use another method of identification, „facial comparison using photographs”, which will be based on the comparison by experts of the wartime images of Mychajły with photos of Michael taken during the post-war period.

However, experts from the Forensic Laboratory of the Police Headquarters in Lublin state that due to their current outstanding workload, that they will only be able to process the analysis of Karkoc’s images after some time, with the results only being known in February 2017. Meanwhile, Karkoć is 97 years, which means that any delay in these studies might mean that he will not be alive to face the consequences of the results.
 
– The extradition process may be protracted in the US courts, but at the same time the indictment of Karkoc would give many people the feeling that the Polish state has not forgotten about the pursuit of justice when judging war criminals – emphasised the Kukiz’15 deputy. Rzymkowski also asked the two ministries the following questions:


1. What actions will you take to significantly accelerate the work by the Forensic Laboratory of the Police Headquarters in Lublin to use the technique of „facial comparison using photographs” to compare the images of Mychajły Karkoc and Michael Karkoc?

2. What are the options to exceptionally accelerate the process of extraditing Mychajły Karkoc from USA after confirming his identity and, in this case, how will this be achieved by the Minister themselves?

– It is an extraordinary situation that the relevant Polish authorities – and here I am thinking of the experts associated with the police – can accept such an excessive delay in processing this matter, when in fact everything is needed yesterday – deputy Rzymkowski pointed out in an earlier conversation with Kresy.pl. – All available indications are that the person named by the journalists and the British researcher is the one being looked for. At the same time, the laying of charges and the condemnation of these people might go some way to satisfy victims of the Ukrainian collaborationist Waffen-SS which was a criminal formations that served the Third Reich.

KRESY.PL / mt

Source: Kresy.pl (03 grudnia 2016)

 


 

Skip to content