Aktualizacja strony została wstrzymana

ONZ tworzy dokument nawołujący do promocji multikulti i odrzuca prorodzinną poprawkę

Komitet Przygotowawczy ONZ ds. konferencji Habitat III odrzucił prorodzinną poprawkę do projektu kontrowersyjnego dokumentu „New Urban Agenda”, dotyczącego rozwoju mieszkalnictwa oraz urbanizacji.  Jednocześnie,  wciąż istnieje możliwość, że do dokumentu wprowadzone zostaną zapisy promujące związki osób tej samej płci. Część znajdujących się w nim postulatów budzi liczne wątpliwości i ma charakter ideologiczny. W projekcie znajdują się m. in. ustępy nawołujące do promowania multikulturalizmu czy zapewnienia dostępu do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, interpretowanego niekiedy jako synonim dostępu do aborcji.

Projekt „New Urban Agenda” opiera się na koncepcji „miast dla wszystkich” i „prawa do miasta”, która polega na zapewnieniu wszystkim, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, równego dostępu do sprawiedliwej, bezpiecznej, rozwijającej się i czystej przestrzeni miejskiej.

Największe kontrowersje budzi jednak fakt odrzucenia przez większość obradujących poprawki, określającej instytucję rodziny jako „podstawową komórkę społeczną”, zasługującą na „kompleksową ochronę i wsparcie obejmujące „odpowiednie schronienie” oraz dostęp do podstawowych usług . Choć zobowiązanie do ochrony rodziny wynika wprost z postanowień prawa międzynarodowego, m. in. art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, poprawka  została odrzucona większością głosów. Omyłkowo również polski delegat zagłosował przeciw wprowadzeniem jej do projektu. W ostatniej wersji projektu znalazła się jedynie ogólna deklaracja w ustępie 11, zgodnie z którym przewiduje się, że miasta oprócz szeroko pojętej funkcji społecznej (pkt a) i równościowej (pkt c) będą również sprzyjały budowaniu bezpiecznych, zielonych i przyjaznych rodzinie (family friendly) przestrzeni.

Co więcej, wciąż nie jest pewne, czy uczestniczący w pracach Komitetu Przygotowawczego przedstawiciele Unii Europejskiej nie będą dążyć do przemycenia w tekście projektu „New Urban Agenda” kolejnych treści o charakterze ideologicznym. W trakcie sesji w Surabaji mówiono w kuluarach o postulacie wprowadzenia poprawki łudząco podobnej do białoruskiej, która jednak miałaby zawierać dalece odmienne przesłanie – nie dotyczyłaby ona już bowiem „rodziny, która jest naturalną i podstawą komórką społeczną” lecz „rodzin, które są naturalnymi i podstawowymi komórkami społecznymi”. Zmiana liczby pojedynczej na liczbę mnogą sugerowałaby istnienie wielu modeli rodziny, wśród których znalazłby się również „rodziny” oparte na związkach osób tej samej płci.  Pomimo nieuwzględnienia tej zmiany, istnieje wciąż ryzyko, że powróci ona do dokumentu w trakcie negocjacji w Nowym Jorku. 

Źródło: Ordo Iuris

POz

Skip to content