Aktualizacja strony została wstrzymana

3 lata za modlitwę św. Piusa V ?

„W dniu 20 stycznia br. prokurator Jacek Miscior z prokuratury w Hrubieszowie (woj. lubelskie) postawił działaczowi partii politycznej Narodowe Odrodzenie Polski, kol. Arkadiuszowi Lygasowi, zarzut popełnienia przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego, tj. znieważenia z powodów religijnych wyznawców judaizmu.

Powodem przedstawienia zarzutów (bez uprzedniego przesłuchania w charakterze świadka) był opublikowany dzień wcześniej w gazecie „Dziennik Wschodni” artykuł opisujący akcję NOP organizowaną w okazji Dnia Judaizmu. Akcja polegała na rozprowadzaniu tekstu modlitwy kościelnej Wielkiego Papieża, świetego Piusa V (Modlitwa za wiarołomnych żydów, modlitwa na Wielki Piętek – załącznik). Jedynym materiałem dowodowym posiadanym przez prokuratora Misciora, jak wynikało z przesłuchania kol. Lygasa, był tekst owej katolickiej modlitwy (sygnatura akt sprawy: DS/69/06/Sp).”

Wobec powyższego, w dniu 26 stycznia Rada Wykonawcza NOP skierowała do Prokuratury Generalnej wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko prokuratorowi Jackowi Miściorowi, który w lubelskim Hrubieszowie podjął przestępcze działania przeciwko polskim katolikom. Oto treść Wniosku o wsczęcie postępowania karnego.


Warszawa, 26.01.2006 r.

Prokuratura Generalna
W.P. Zbigniew Ziobro
Warszawa

Wniosek o wszczęcie postępowania karnego

W imieniu Narodowego Odrodzenia Polski wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Jackowi Miściorowi, miejsce pobytu nieznane, prokuratorowi Prokuratury w Hrubieszowie (woj. lubelskie).

Uzasadnienie

W dn. 20.01.2006 r. prokurator Jacek Miścior z prokuratury w Hrubieszowie (woj. lubelskie) postawił działaczowi partii politycznej Narodowe Odrodzenie Polski (nr EwP 58), kol. Arkadiuszowi Łygasowi, zarzut popełnienia przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego, tj. znieważenia z powodów religijnych wyznawców judaizmu. Powodem przedstawienia zarzutów (bez uprzedniego przesłuchania w charakterze świadka) był opublikowany dzień wcześniej w gazecie „Dziennik Wschodni” artykuł opisujący akcję NOP organizowaną w okazji Dnia Judaizmu. Akcja polegała na rozprowadzaniu tekstu modlitwy kościelnej Wielkiego Papieża,  Świętego Piusa V (Modlitwa za wiarołomnych żydów, modlitwa na Wielki Piątek – załącznik). Jedynym materiałem dowodowym posiadanym przez prokuratora Miściora, jak wynikało z przesłuchania kol. Łygasa, był tekst owej katolickiej modlitwy (sygnatura akt sprawy: DS/69/06/Sp).

„Modlitwa za wiarołomnych żydów” – jak jasno wynika z treści – jest modlitwą do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, by w swej dobroci nawrócił i zbawił wyznawców żyjących w błędzie i nieświadomości prawdziwej religii wyznawców judaizmu. Modlitwa nie zawiera więc w sobie treści negatywnych – a wręcz przeciwnie, pozytywne. Jest bowiem modlitwą proszalną o zmiłowanie nad błądzącymi.

Pomimo tych oczywistości, prok. Miścior w ekspresowym tempie postawił nieuzasadniony zarzut członkowi NOP, odpowiedzialnemu za akcję na terenie Hrubieszowa. Kulisy działań prokuratorskich wyjaśnia częściowo wypowiedź dla TVP 3 Lublin (Program „Panorama”, 25.01.2006 r.) wiceburmistrza Hrubieszowa, p. Andrzeja Wołowskiego, że istnieją silne związki władz miasta z byłymi mieszkańcami, obecnie obywatelami Izraela. Postępowanie prok. Miściora potwierdza te opinię i wskazuje także na nierzetelność i nielojalność w/w w stosunku do przepisów prawa, nad które przedkłada on lojalność względem nieumocowanej w prawie polskim bliżej nieokreślonej grupy nacisku..

Prokurator Miścior dopuścił się następujacyh przestępstw, definiowanych przez kodeks karny:

1).    art. 194: „Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” – gdyż poprzez określnie działalności religijnej (rozpowszechnianie katolickiej modlitwy) jako przestęstwo, usiłuje niedopuścić do jej prowadzenia;

2).    art. 195 par. 1: „Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” – gdyż modlitwa Papieża św. Pusa V „Za wiarołomnych żydów” jest modlitwą Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Wielki Piątek, a określenie katolickiej modlitwy jako tekstu przestępczego, jest świadomą i co najmniej złośliwą próbą niedopuszczenia do wykonywania aktu religijnego, jakim jest ta Modlitwa.

3).     art. 190 par. 1: „Kto  grozi  innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę (…), jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawieniu wolności do lat 2” – gdyż bezprawna groźba oskarżenia z art. 257 (zagrożenie karą do lat 3) mogła w Arkadiuszu Łygasie, działaczu NOP, wzbudzić obawy doprowadzenia do jej realizacji za pomoca fałszywych zarzutów prokuratury;

4).    art. 257: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności (…) wyznaniowej (…) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – gdyż określenie „Modlitwy za wiarołomnych żydów” jako przestępczej i postawinie zarzutów czynu kryminalnego za jej rozpowszechnianie jest znieważeniem katolików, znieważeniem dokonanym publicznie i przez osobę publiczną, jaką jest prokurator.

Prokurator Miścior, oskarżając o znieważanie religijne wspólnoty judaistycznej naruszył również stanowisko Europejskiej Komisji Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu, która w wydanym w dn. 30 czerwca 1997 orzeczeniu stwierdziła: „Członkowie wspólnoty religijnej muszą tolerować i akceptować negowanie ich przekonań religijnych, a nawet propagowanie zasad wrogich ich wierze”.

W imieniu Narodowego Odrodzenia Polski wnoszę jak we wstępie.

Adam Gmurczyk
prezes NOP

Załącznik:

„Módlmy się za żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę
z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.
Módlmy się:
Wszechmocny wiekuisty Boże, który od miłosierdzia Twego nawet
Żydów wiarołomnych nie odrzucisz:
wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy,
którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony.
Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.”


Zob. również:

Skip to content