Aktualizacja strony została wstrzymana

Polska wieś coraz mniej religijna

W ciągu ostatnich 20 lat systematycznie zmniejsza się zaangażowanie religijne mieszkańców wsi – wynika z raportu Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). Od roku 1992 odsetek badanych praktykujących religijnie co najmniej raz w tygodniu zmalał z 75 do 59 proc.

Jednocześnie procent praktykujących sporadycznie wzrósł z 21 do 35 proc. Równolegle do tego procesu na wsiach topniała grupa osób głęboko wierzących: z 19 proc. w 1994 roku do 9 proc. w 2013 roku.

W swoim raporcie CBOS zwraca uwagę, że tendencje spadkowe nie są jednak równoznaczne z zanikiem wiary religijnej: w okresie 20 lat tylko nieliczni badani w ogólne nie uczestniczyli w spotkaniach religijnych oraz deklarowali się jako osoby niewierzące.

Słabnięcie religijności można było obserwować także na obszarach zurbanizowanych. O ile jednak udział w praktykach religijnych był i ciągle pozostaje tam mniejszy niż na wsi, o tyle subiektywne poczucie głębokiej wiary, mimo że niegdyś rzadsze w mieście, obecnie jest porównywalne wśród mieszkańców miast i wsi – zaznacza CBOS.

Od roku 1989 na wsi poprawiły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. W ciągu dwudziestu czterech lat odsetek mieszkańców deklarujących satysfakcję w tym względzie wzrósł z 13 do 35 proc.

Wzrost zadowolenia z jakości życia nie następował jednak równomiernie w całym analizowanym okresie. Krótko po zapoczątkowaniu przemian ustrojowych opinie na ten temat uległy wyraźnemu pogorszeniu. Oceny zaczęły się poprawiać w połowie lat dziewięćdziesiątych, przy czym największą zmianę zanotowaliśmy po roku 2004.

Od roku 2010 obserwujemy stabilizację w tym zakresie. U progu lat dziewięćdziesiątych oceny materialnych warunków życia na wsi i w mieście kształtowały się na podobnym, niskim poziomie. Pierwsze lata transformacji okazały się subiektywnie trudniejsze dla mieszkańców wsi. W latach kolejnych, szczególnie od połowy lat dziewięćdziesiątych, dysproporcje między wsią a miastem pogłębiały się.

Zahamowanie tego procesu zbiegło się w czasie z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej. Mimo zmniejszenia rozbieżności, nie zostały one jednak całkowicie zniwelowane.

Zainteresowanie polityką jest na wsi małe i raczej stabilne – po niewielkim wzroście w początkowej fazie przemian ustrojowych, w połowie lat dziewięćdziesiątych nieco spadło i od tamtego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W całym okresie większe zainteresowanie tą dziedziną deklarowali mieszkańcy miast niż wsi.

Od roku 2004 charakter terenów niezurbanizowanych zmieniają dotacje unijne – w powszechnej opinii ludność wiejska należy do największych beneficjentów integracji europejskiej. Wszystkie te procesy są ważnym tłem, a niekiedy też bezpośrednim bodźcem dla zachodzących na wsi przemian społecznych i kulturowych.

Komunikat opracowano na podstawie danych z badań CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1989-2013. Dane za rok 2013 obejmują pomiary od stycznia do października.

Źródło: KAI

luk

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2013-11-13) | http://www.pch24.pl/polska-wies-coraz-mniej-religijna,19143,i.html

Skip to content