Aktualizacja strony została wstrzymana

Struktura rolnictwa na Białorusi

Rolnictwo jest bardzo ważną częścią gospodarki Białorusi, która zapewnia ponad 7,5% PKB kraju, 17,1% inwestycji w środki trwałe, koło 10% zatrudnienia ludności.

Białoruskie rolnictwo specjalizuje się głównie w uprawach roślin typowych dla klimatu umiarkowanego. Największe znaczenie mają uprawy żyta, jęczmieniu, pszenicy, ziemniaków, roślin pastewnych. Ponadto Białoruś posiada około 16% światowej uprawy lnu (20% lnu na kontynencie europejskim).

W hodowli zwierząt na Białorusi dominuje hodowla bydła na potrzeby produkcji mięsa, mleka i wyrobów mlecznych, a także hodowla świń i drobiu. 55% białoruskiego rolnictwa to uprawy roślin, a 45% – hodowla zwierząt. Udział organizacji rolniczych (zbiorowych gospodarstw rolne, tzw. „kołchozy”, „sowchozy”) stanowi 64,5% krajowego rolnictwa, udział gospodarstw domowych, które nie mają wsparcia ze strony państwa – 34,5%, natomiast udział gospodarstw indywidualnych (farmerów) – 1%.

Według Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Białoruś zajmuje drugie miejsce na świecie, po Polsce, w całkowitym obszarze upraw pszenżyta (516,6 ha), a czwarte miejsce w jego żniwie po Francji, Niemczech i Polsce (1 , 78 mln ton). Białoruś zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem powierzchni pod żyta (448 ha) i czwartym w jego żniwie (1,2 mln ton). Białoruś jest także ósma na świecie pod względem powierzchni pod ziemniaki i na dziesiątym miejscu w ich kolekcji (7,1 mln ton).

Ziemia rolna obejmuje 45% ogólnej powierzchni gruntów Białorusi, z czego 30% – to grunty orne. Na jednego mieszkańca Białorusi przypada 0,9 ha ziemi rolnej.

Podstawą rolnictwa Białorusi stanowią zbiorowe gospodarstwa rolne („kołchozy”, „sowchozy”), działające na zasadach rynkowych, ale przy aktywnym wsparciu rządu. Produkują one ponad 90% lnu, buraków cukrowych, kukurydzy, ponad 80% mięsa, mleka, około 67% jaj, 12,9% warzyw. Udział gospodarstw domowych, które nie korzystają z pomocy państwa, stanowi 88,7% produkcji wełny, 86,9% ziemniaków, 81% warzyw,32,2% jajek, 13,3% mleka, 12,7% mięsa. Prywatne gospodarstwa produkują 6,1% warzywa , 4,3% wełny, 2% ziemniaków, 1,4% zboża i buraków cukrowych, 0,5% mięsa.

Główna część nawozów wykorzystywanych w rolnictwie Białorusi są lokalnej produkcji. Największym producentem nawozów potasowych jest „Belaruskalij” azotowych – „Grodno Azot”. Z roku na rok, produkcja azotu i potasu, jak i innych nawozów się zwiększa. Zwiększa się również stosowanie nawozów w rolnictwie krajowym.

Na Białorusi działają uczelnie, które przygotowują specjalistów w dziedzinie rolnictwa. Najważniejsze z nich to Białoruski Państwowy Agrarny Techniczny Uniwersytet (Mińsk), Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza (miasto Gorki, region Mohylew) oraz Grodzieński Państwowy Uniwersytet Rolny, a także inne uczelnie wyższe, jak i szereg specjalistycznych szkół instytucji edukacyjnych.

Państwo aktywnie wspiera sektor rolnictwa na Białorusi. Od 2005 rząd realizuje program ożywienia i rozwoju wsi. W ramach tego programu zbudowano około 700 rolnych miasteczek (tzw. Agrogorodok) z niezbędną infrastrukturą. Już w 2008 r., poziom subsydiów dla rolnictwa w Białorusi osiągnął 60% (światowy standard – 20-30%). Prezydent zaproponował również oddać nieefektywnie wykorzystywane grunty rolne do rąk prywatnych właścicieli.

http://novabelarus.com

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2012-10-12) | http://marucha.wordpress.com/2012/10/12/struktura-rolnictwa-na-bialorusi/