Aktualizacja strony została wstrzymana

Wielki Piątek Wigilii Świętego Jerzego

Pisałem wczoraj [zob. tekst poniżej], zamieszczając w blogu formularz oficjum brewiarzowego o Janie Pawle II, że Rzym bardzo roztropnie ustanowił wspomnienie poprzedniego papieża w innym terminie niż 2 kwietnia, gdy nader często mogłoby ono kolidować z uroczystościami związanymi z Wielkanocą. Nie zamierzano wcale – moim zdaniem – robić w ten sposób prezentu miłośnikom postaci papieża Wojtyły, ale raczej chronić Wielkanoc przed nadużyciami (przede wszystkim liturgicznymi) związanymi z kultem tej popularnej postaci.

Argument na potwierdzenie własnych słów znalazłem podczas lektury ostatniego numeru anglikańskiego „Church Timesa”, na którego łamach Ed Beavan zastanawia się jak będą wyglądać zbliżające się obchody dnia św. Jerzego, którego wspomnienie ustępuje w tym roku Wielkiej Sobocie. Choć Kościół państwowy (podobnie jak Kościół katolicki) przełożył obchody święta patrona Anglii na 2 maja, to fakt ten jest dość powszechnie ignorowany. Wprawdzie tego dnia flagi z czerwonym krzyżem ozdobią urzędy państwowe (o co apelowali anglikańscy hierarchowie), a w najważniejszych kościołach Anglii odprawione zostaną stosowne nabożeństwa, ale to wszystko.

Większość imprez, szczególnie tych plenerowych – tradycyjnych jak parada w West Bromwich i tych zainicjowanych całkiem niedawno – odbędzie się w „wielkanocny weekend”, co sprawia, że zabawa zacznie się w pubach, klubach i dyskotekach już w Wielki Piątek popołudniu i będzie trwała przez całą sobotę. Niedziela Zmartwychwstania będzie więc dla wielu Brytyjczyków dniem leczenia kaca.

Trzeba być wdzięcznym Rzymowi za decyzję, dzięki której wielu katolików w Polsce nigdy nie będzie miało dylematu czy w Wielki Piątek pościć, czy wziąć udział w turnieju jedzenia kremówek na czas.

Jacques Blutoir

 


Oficjum brewiarzowe o Janie Pawle II

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała teksty oficjum brewiarzowego o Janie Pawle II, które zamieszczam poniżej.

Zdziwienie budzi fakt (o ile w wypadku tej beatyfikacji o jakichkolwiek zdziwieniach może być mowa), że w modlitwach – także w ogłoszonej wczoraj kolekcie – pozostawiono liczebnik porządkowy po jego imionach. Dotąd nie było takiego zwyczaju i wymieniano jedynie imiona błogosławionego czy świętego papieża. Taki zabieg wydaje się pozbawiony sensu, bo czemu ma służyć to podkreślanie „drugości” papieża Jana Pawła? Czy doprawdy uczestnicy Mszy sprawowanych z tego formularza mogą pomyśleć, że idzie o Jana Pawła I?

Daty obchodu – jak tłumaczą przedstawiciele Kongregacji Kultu Bożego – nie ustalono na 2 kwietnia, bowiem wspomnienie papieża Wojtyły musiałoby co jakiś czas ustępować przed dniami Wielkiego Tygodnia czy Wielkanocy. Można by pomyśleć, że kardynał Canizares Llovera zrobił w ten sposób prezent miłośnikom przyszłego błogosławionego. Wydaje się jednak, iż życiowa mądrość podpowiedziała mu, by nie ryzykować sytuacji, w której jednego roku między Odrą a Bugiem to Wielkanoc ustąpi wspomnieniu Jana Pawła II. Wspomnieniu, które i tak – co również dziwi, gdy spojrzeć na przypadki analogiczne – ma rangę obowiązkowego.


CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
BEATI IOANNIS PAULI II, PAPAE

Carolus Iosephus Wojtyła anno 1920 in civitate… Karol Józef Wojtyła, urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m. in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna).

De Communi pastorum: pro papa.

Ad Officium lectionis

Lectio altera

Ex Homília beáti Ioánnis Pauli Secúndi, papae… Z homilii błogosławionego Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu.
(Die 22 octobris 1978: AAS 70 [1978], 945-947)

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!

Piotr przybył do Rzymu! Co go skierowało i przyprowadziło do tego Miasta, serca Imperium Rzymskiego, jeśli nie posłuszeństwo natchnieniu otrzymanemu od Pana? Może ten rybak z Galilei nie chciałby przyjść aż tutaj. Może wolałby pozostać tam, nad brzegami jeziora Genezaret, ze swoją łodzią, ze swoimi sieciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny Jego natchnieniu, przybył tutaj!

Według dawnej tradycji, w czasie prześladowania za Nerona, Piotr chciał opuścić Rzym. Ale wkroczył Pan: wyszedł mu naprzeciw. Piotr zwrócił się do Niego, pytająco: „Quo vadis Domine? – Dokąd idziesz Panie?”. A Pan odpowiedział mu natychmiast: „Idę do Rzymu, by Mnie ukrzyżowano po raz drugi”. Piotr powrócił do Rzymu i pozostał tutaj aż do swego ukrzyżowania.

Nasz czas wzywa nas, skłania nas, zobowiązuje nas do wpatrywania się w Pana i pogrążenia się w pokornym i pobożnym rozważaniu tajemnicy najwyższej władzy samego Chrystusa.

Ten, który narodził się z Dziewicy Maryi, syn cieśli – jak mniemano, Syn Boga żywego – jak wyznał Piotr, przyszedł, aby nas wszystkich uczynić „królewskim kapłaństwem”.
Sobór Watykański II przypomniał nam tajemnicę tej władzy i fakt, że misja Chrystusa – Kapłana, Proroka-Nauczyciela, Króla – trwa dalej w Kościele. Wszyscy, cały Lud Boży uczestniczy w tej trojakiej misji. I może w przeszłości wkładano na głowę papieża tiarę, tę potrójną koronę, aby wyrazić przez ten symbol, że cały hierarchiczny ustrój Kościoła Chrystusowego, cała jego „święta władza” w nim sprawowana, nie jest niczym innym jak służbą, służbą, która ma na celu tylko jedno: aby cały Lud Boży był uczestnikiem tej trojakiej misji Chrystusa i pozostawał zawsze pod władzą Pana, która bierze swój początek nie z mocy tego świata, lecz od Ojca Niebieskiego oraz z tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.

Ta absolutna, a jednak miła i słodka władza Pana odpowiada całej głębi człowieka, jego najwznioślejszym aspiracjom umysłu, woli, serca. Ona nie przemawia językiem siły, lecz wyraża się w miłości i w prawdzie.

Nowy Następca Piotra na rzymskiej Stolicy wypowiada dzisiaj gorącą, pokorną, ufną modlitwę: „O Chryste! Spraw, bym mógł stać się i być sługą Twojej jedynej władzy! Sługą Twojej słodkiej władzy! Sługą Twojej władzy, która nie przemija! Spraw, bym potrafił być sługą! Co więcej, sługą Twoich sług!”.

Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę!
Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i całej ludzkości!

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”. Tylko On to wie!

Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem – proszę was, błagam was z pokorą i ufnością – pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego.

Responsorium

R/. Nolite timere… Nie lękajcie się: Zbawiciel człowieka objawił moc krzyża i oddał za nas swe życie! * Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
V/. Vocamur in… Zostaliśmy wezwani w Kościele aby stać się uczestnikami jego władzy * Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Oratio

Deus, dives in misericórdia… Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: Pod mitrą czyli kościelne Safari (13.04.2011)

Za: Pod mitrÄ… czyli kościelne Safari (14.04.2011) | http://jacquesblutoir.blogspot.com/2011/04/wielki-piatek-wigilii-swietego-jerzego.html

Skip to content