Aktualizacja strony została wstrzymana

Niefortunna odpowiedź p.o. Prezesa IPN na list-skargę masońskiej organizacji „Otwarta Rzeczpospolita”

Instytucja zarejestrowana w Polsce pod nazwą „Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii”  – choć najczęściej nazywana „Zamkniętym Kibucem”  z racji reprezentowania opinii skupiających się wokół niej osób o wyraźnie antypolskim, filosemickim i masońskim nastawieniu – wystosowała do dr. Franciszka Gryciuka, p.o. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, list-skargę na członka Kolegium IPN, prof. Mieczysława Rybę i zatrudnionego w IPN, prof. Jana Źaryna, gdyż ośmielili się oni poprzeć Marsz Niepodległości w dniu 11 listopada 2010 roku.

W liście do p.o. Prezesa IPN, Zarząd „Otwartej Rzeczpospolitej” twierdzi, że „niedopuszczalne” jest uczestnictwo w Marszu Niepodległości, gdyż „kierowany przez Pana Prezesa urząd winien stać na straży pamięci narodowej, a nie udzielać w osobach swoich przedstawicieli poparcia inicjatywom odwołującym się do przedwojennych i niechlubnych tradycji polskiego faszyzmu i antysemityzmu”.

W odpowiedzi na takie dictum, pan dr Gryciuk najpierw wyjaśnia, że „Instytut Pamięci Narodowej nie jest instytucją polityczną, ani tym bardziej ideologiczną”. Niestety, stanowi to tylko część prawdy, bowiem za prezesury pana Leona Kieresa (obecnie senatora PO), IPN dał się wielokrotnie poznać jako instytucja z ideologicznym (pro-żydowskim, a nawet wprost antypolskim) skrzywieniem. Chcielibyśmy aby dzisiaj było inaczej, ale spokój ten burzy dalsza wypowiedź dr. Gryciuka, który pisze, że „Zaangażowanie się pracowników IPN w inicjatywy zewnętrzne nie jest wspierane przez kierownictwo IPN. Osobiście nie poparłbym organizatorów Marszu Niepodległości  […] Ze swej strony ponowię apel do podległych mi pracowników o nieuczestniczenie w przedsięwzięciach, które mogę zaszkodzić Instytutowi Pamięci Narodowej i narazić go na krytykę.” [link1], [link2]

Jak wiadomo, prof. Mieczysław Ryba jest m.in. wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz gości na antenie Radia Maryja. Obie te instytucje – obie stanowiące inicjatywę ojca dr. Tadeusza Rydzyka – stanowią główny cel ataku żydowskiej masońskiej organizacji B’nai B’rith, która zawiązując się ponownie w Polsce we wrześniu 1997 roku po 70 latach nieoficjalnej aktywności, już na pierwszym spotkaniu z ambasadorem USA w Polsce „omawiała m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.” – jak stwierdzał krótki komunikat ze spotkania.

Zatem, tak sformułowana odpowiedź p.o. Prezesa IPN-u jest niczym innym tylko wodą na młyn organizacjom typu „Otwarta Rzeczpospolita” oraz innym populistycznym ramieniom żydowskiej masonerii działającej w Polsce, którym nie podoba się Radio Maryja, WSKSiM, TVTrwam, dziesiątki czasopism i pism, w tym internetowych, próbujących przeciwstawić się laicyzacji i judaizacji społeczeństwa. [Dla wyjaśnienia od razu należy dodać żeby nie było niedomówień: laicyzacja w dzisiejszych czasach jest elementem judaizacji.]

Masońska organizacja „Otwarta Rzeczpospolita”, której ulubionym narzędziem „dyskusji” jest nakładanie kagańca cenzury na osoby krytykujące antypolską działalność, zyskała więc – być może nieświadomego – sojusznika, na którego niefortunny list będzie się z talmudyczną uporczywością powoływać w przyszłości.

Organizacja B’nai B’rith jest żydowską, nacjonalistyczną, syjonistyczną i masońską, a ze swej natury i celów całkowicie antychrześcijańską organizacją, której źródło stanowi mieszanina masońskiego rytu York i Odd Fellows. Założona została w 1848 roku w Nowym Jorku i przyjęła wzór wolnomularski, symbole masońskie, rytuały, stopnie oraz sposób prowadzenia działalności. Jak wskazuje na to wielu autorów, w tym ks. prof. Michał Poradowski, celem organizacji jest jednoczenie środowiska żydowskiego i tworzenie warunków do politycznej, gospodarczej i religijnej dominacja nad światem w ramach budowania tzw. Nowego Światowego Porządku. Tak jak wiele oficjalnie działających organizacji masońskich, tak i B’nai B’rith uczestniczy w spektakularnych akcjach charytatywnych mających stanowić rodzaj medialnej zasłony dymnej.

Loża B’nai B’rith w niepodległej Polsce uregulowała swoją oficjalną działalność w 1923 roku, lecz wszystkie 11 lóż masońskich zostały zdelegalizowane w 1938 roku, jako organizacje antypolskie.

Kościół katolicki od wieków przestrzegał wiernych przed jakimikolkwiek kontaktami z lożami masońskimi, a każdy kto je wspomagał lub zostawał ich członkiem, był automatycznie ekskomunikowany. Już w 1738 roku roku papież Klemens XII wydał Konstytucję Apostolską, w której uznaje masonerię za herezję i zobowiązuje biskupów do traktowania jej członków jako podejrzanych o herezję. Z uwagi na niezwykłą ważność zagadnienia, rozbudowę masonerii oraz napływających i ujawnianych faktów desktrukcyjnej jej działalności, wielu kolejnych papieży zajmowało się zagadnieniami masonerii przestrzegając i nakładając karę ekskomuniki dla wiernych wchodzących w jej struktury.

Pomimo wielu prób zniesienia bądź łagodzenia obowiązujących kar, podejmowanych przez zarażonych modernizmem posoborowych hierarchów, do dnia dzisiejszego obowiązuje w Kościele kara ekskomuniki. Wyrażone zostało to i potwierdzone przez Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Józefa Ratzingera, który dnia 26 listopada 1983 roku ogłosił deklarację o stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est: de associationibus massonicis

Oto dla przypomnienia jej pełny tekst:

Zwrócono się z zapytaniem, czy uległa zmianie opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego (w przeciwieństwie do poprzedniego) zagadnienie nie zostało wprost poruszone.Święta Kongregacja Nauki Wiary może odpowiedzieć, że taka okoliczność jest podyktowana kryterium redakcyjnym, co dotyczy także innych stowarzyszeń podobnie nie wspomnianych, ujmowanych w szerszych kategoriach. Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Nie należy do lokalnego autorytetu eklezjalnego wypowiadanie się o naturze stowarzyszeń masońskich sądem, który implikowałby uchylenie tego, co wyżej ustalono, i to, co jest zawarte w Deklaracji Świętej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 17 lutego 1981 r. (AAS 73 [1981] 240-241). W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszą Deklarację, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji i nakazał jej opublikowanie.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 26 listopada 1983 r.+JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt +JÉRÔME HAMER OP
Abp tyt. Loreny

W Polsce, od trzech lat oficjalnie działa antykościelna i burząca chrześcijański porządek społeczny organizacja B’nai B’rith, wraz z licznymi, mniej lub bardziej ukrytymi przybudowkami. Walcząc z Polską na pierwszy plan umieściła sobie – jak widać z notki Ambasady USA – tzw. restytucję mienia, czyli grabież Polski na około 64 miliardy dolarów. Do przeprowadzenia tego planu niezbędne jest zamknięcie ośrodków skupionych wokół Radia Maryja oraz nałożenie cenzury na inne niezależne media.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: "Otwarta Rzeczpospolita" | http://www.otwarta.org//prezes-ipn-o-udziale-historykow-instytutu-w-tzw.-marszu-niepodleglosci,1176.html

Skip to content