Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: proaborcyjni politycy trwają w stanie grzechu ciężkiego

W toczącej się w Kanadzie debacie na temat kościelnego zakazu udzielania Komunii św. proaborcyjnym politykom, głos zabrał metropolita Ottawy abp Terrence Thomas Prendergast. W wywiadzie, udzielonym portalowi „LifeSiteNet”, hierarcha wyjaśnił, dlaczego osobom, publicznie popierającym aborcję, odmawia się pełnego uczestnictwa we Mszy św. – informuje KAI.

W tym kontekście hierarcha odwołuje się do Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan.915), podkreślającym, że „do Komunii św. nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”.

Okazuje się więc, że polityk, który sam nie bierze udziału w aborcji, ale popiera prawa kobiety do takiego aktu, albo w jakikolwiek inny sposób manifestuje swoje poparcie dla aborcji, jest winny ciężkiego grzechu i następnie uparcie trwa w tym grzesznym stanie – wyjaśnia metropolita.

Arcybiskup podkreślił, że decyzja o odmowie Komunii św. wynika z troski o tych katolików (w tym wypadku polityków), którzy dopuszczają się obrazy. – Kościół troszczy się o każdego, który trwa w ciężkim grzechu, mając nadzieję, że środki lecznicze – a tak należy rozumieć ekskomunikę i interdykt – naprowadzą go na drogę prawdy naszej wiary – tłumaczy 64-letni hierarcha, który jednocześnie zwraca uwagę, że już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa mówiło się o konieczności przyjęcia właściwej postawy wiary przed otrzymaniem Komunii św. – Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian mówi, że chrześcijanin, zanim przyjmie Komunię, powinien przeprowadzić rachunek sumienia i dopiero po koniecznym nawróceniu przyjąć Ciało Pańskie ” – dodaje urodzony w Montrealu duchowny.

Abp Prendergast przyznaje, że podziwia polityków za ich chęć służenia publicznemu dobru, za ich gotowość do poświęceń, jednak akcentuje, że właściwą motywacją do tych działań zawsze powinna być troska o sprawiedliwość, ład i wspólne dobro. – Jednym z największych obszarów, na którym sprawiedliwość działa najbardziej skutecznie, jest ochrona życia w łonie matki i przez wszystkie etapy ludzkiego życia. Aborcja jest sprzeczna z wizją Kościołaopartą na nauczaniu Jezusa, na nienaruszalności niewinnego ludzkiego życia, łącznie z nienarodzonym i na przekonaniu, że urzędnicy publiczni muszą chronić najsłabszych społeczeństwie – precyzuje arcybiskup.

Hierarcha zauważa, że decyzja o podjęciu takich środków jak ekskomunika nie przychodzi łatwo. Jednak wyrasta ona z przekonania, iż obojętność wobec tej kwestii może być powodem zgorszenia u innych katolików, którzy widząc brak krytyki wobec proaborcyjnego stanowiska, również zaczęliby akceptować taką postawę, schodząc na złą drogę. – Tym jest właśnie zgorszenie. Trzeba robić wszystko, co jest możliwe, by chronić innych przed odejściem z drogi Chrystusa – to jest przed zgorszeniem – powiedział metropolita.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl

.