Aktualizacja strony została wstrzymana

Białoruś wypowiedziała obszerną umowę z Francją

Parlamentarzyści białoruscy uchwalili 30 stycznia br. podczas dziesiątej sesji Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi, projekt ustawy „O wypowiedzeniu umowy między rządem Republiki Białoruś i rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty, nauki i techniki oraz środków masowego przekazu” – podała białoruska agencja informacyjna BiełTA.

„Umowa została podpisana w Paryżu 20 stycznia 2010 roku, ratyfikowana ustawą Białorusi z 2 grudnia 2010 roku i weszła w życie 31 lipca 2011 roku” – powiedziała członek Rady Republiki Jekaterina Serafimowicz.

Według niej, analiza wykazała, że projekty, które były zawarte w tej umowie w ostatnich latach, nie zostały zrealizowane. „W tej chwili nie ma sensu kontynuować tej umowy. To po pierwsze. Po drugie Republika Francuska prowadzi ostatnio nieprzyjazną politykę wobec naszego kraju. To wszystko skłoniło nas do rewizji tej umowy i podjęcia decyzji o jej rozwiązaniu.

Zgodnie z art. 14 umowy pomiędzy Białorusią a Francją, jest ona zawarta na pięć lat i automatycznie przedłużana na taki sam okres, chyba że któraś ze stron powiadomi drugą stronę na piśmie o zamiarze jej zmiany lub wypowiedzenia nie później niż trzy miesiące przed jej wygaśnięciem.

Zgodnie z art. 62 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów traktat międzynarodowy może zostać rozwiązany w przypadku zasadniczej zmiany okoliczności, która nastąpiła w stosunku do okoliczności istniejących w chwili zawarcia traktatu.

Oprac. www.bibula.com
2023-01-30

Skip to content