Aktualizacja strony została wstrzymana

Do widzenia Roe. Dzień dobry obowiązkowe wyszczepianie – dr John Jones

Opinia sądowa wydana w sprawie Dobbs vs Jackson Women’s Health [chodzi o decyzję Sądu Najwyższego USA z czerwca br. mającą „unieważniać” wyrok w sprawie Roe v. Wade i „delegalizujący aborcję” – dalej w skrócie Dobbs – przyp. tłum.] powinna przerazić wszystkich, którzy popierają wolność.

 

Chociaż opinia ta jest sprzeczna z argumentami prawnymi przedstawionymi w Roe vs Wade (1973) oraz Casey przeciwko Planned Parenthood (1992), ale jeśli trochę poszperamy głębiej, to zobaczymy o wiele, wiele więcej.

Głębsze przyjrzenie się sędziowskiej opinii w sprawie Dobbs wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób władza policyjna jest zarezerwowana dla poszczególnych jurysdykcji stanowych, i że każdy stanowy ustawodawca może regulować indywidualne zachowania – z niemal całkowitym upoważnieniem – w imię promowania zdrowia publicznego.

 

Sprawa Dobbs i kwestia pozaaborcyjna

W sprawie Dobbs, sędzia Samuel Alito i pięciu innych sędziów nie zdelegalizowali aborcji. Zamiast tego złożyli deklarację na temat każdej stanowej ustawy, która kryminalizuje aborcję, stwierdzając, że takie prawo nie narusza: 1) żadnej indywidualnej wolności; lub 2) żadnego indywidualnego prawa w Konstytucji. Ale dokładnie tych samych argumentów można użyć, aby podtrzymać prawa karne za odmowę szczepienia, używania maseczek czy narzucania kwarantanny.

 

Sędziowie zazwyczaj sprzyjają państwu policyjnemu

W prawie amerykańskim nie ma ustalonej definicji dla słów i zwrotów takich jak wolność, prawa, należyty proces, itp. Bez względu na to, jak używają tych słów sędziowie, firmowani jako liberalni lub konserwatywni, prawie zawsze sprzyjają oni Państwu.

W latach 1930. Sąd Najwyższy poparł ustawę o płacy minimalnej faworyzowaną przez demokratycznego prezydenta Roosevelta (West Coast Hotel Co. v. Parrish w 1937 r.), Jednakże ci rzekomo liberalni sędziowie ukarali również człowieka za uprawę własnej żywności (Wickard v. Filburn 1947 r.). W 1944 roku ci sami liberalni sędziowie orzekli, że obywatele amerykańscy mogą być więzieni – na czas nieokreślony – ze względu na swoje pochodzenie. Dopiero prawie 75 lat później, w 2018 roku, czterech tak zwanych konserwatywnych sędziów utworzyło większość, która obaliła tę sprawę (Korematsu przeciwko Stanom Zjednoczonym, 323 U.S. 214).

Od października 2001 roku mężczyźni i chłopcy z całego świata – nawet ze Stanów Zjednoczonych – zostali porwani, sprzedani za haracz i torturowani. Niektórzy nadal są więzieni – w Guantanamo lub innych miejscach. Pomimo tortur i przetrzymywania bez postawienia im zarzutów, sędziowie sądów federalnych, w tym wielu obecnych członków Sądu Najwyższego USA, orzekli (lub wnosili pozwy), że ci ludzie mogą być przetrzymywani z utajnionymi dowodami, nie mają prawa do udowodnienia swojej niewinności i nie mają prawa do pozwania za bycie torturowanym.

Kiedy rozważymy implikacje tych przeszłych decyzji sądowych dla praw dotyczących szczepionek, tendencja jest niepokojąca. Zgodnie z logiką Dobbs i innych spraw, w których jednostki dążyły do uwolnienia się od kontroli rządu, najwyraźniej większość Sądu Najwyższego będzie popierać ten paternalizm i sprzeciwiać się wolności zdrowotnej.

 

Kim jest tych sześciu sędziów?

Zanim wyjaśnię, w jaki sposób orzeczenie w sprawie Dobbs pozwala na stworzenie państwa szczepionkowo-policyjnego, oto przegląd wykształcenia i stanowisk prawnych niektórych sędziów.

Samuel Alito (undergraduate [odpowiednik studiów pierwszego stopnia – przyp. tłum]: Princeton; graduate [odpowiednik studiów dyplomowych – przyp. tłum.] Yale Law School), popiera rewizje z rozbieraniem 10-letnich dziewczynek, tortury i nieokreślone zatrzymanie. Sprawy tutaj: Doe v. Groody; El Masri v. USA, oraz Stany Zjednoczone v Husayn (2022)

 • John Roberts (Harvard; Harvard) uznał, że w imię zdrowia publicznego państwo może nakazać ci przekazanie twoich pieniędzy prywatnemu podmiotowi (bez wykonywania żadnych usług) pod karą grzywny i więzienia Sprawa: NFIB v Sebelius, 567 U.S. 519 (2012)

 • Clarence Thomas (Holy Cross; Yale) pracował dla Monsanto i twierdzi, że faktyczna niewinność nie jest podstawą do odwołania się od wyroku śmierci (Herrera Collins, 506 U.S. 390 (1993), zbieżna opinia sędziego Thomasa i Shinn v Ramirez (2022)); popiera tortury i nieokreślone przetrzymywanie (Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), (zob. zdanie odrębne Thomasa); twierdzi, że państwo może kryminalizować zwykłe stowarzyszenie (Chicago v Morales, 527 U.S. 41 (1999), zdanie odrębne Thomasa), i orzekł, że urzędnicy systemu szkolnictwa są de iure rodzicami, gdy twoje dziecko jest w szkole lub tylko w drodze do szkoły (Morse v Frederick, 551 U.S. 393 (2007), zob. zbieżną opinię sędziego Thomasa).

 • Brett Kavanaugh (Yale; Yale) popiera 1) immunitet dla policji pozwalający policjantom niszczyć twoją własność i wysadzać w powietrze twój dom; aresztować, okaleczać, torturować i zabijać każdą niewinną osobę (Wesby v. District of Columbia), oraz 2) prawo państwa do uwięzienia każdego bez postawienia zarzutów – i torturowania zatrzymanego; odmówił habeas corpus [prawo do złożenia zażalenia w przypadku bezprawnego zatrzymania czy uwięzienia – przyp. tłum.] (Kiyemba v. Obama, 561 F.3d 505 (D.C. Cir. 2009).

 • Neil Gorsuch (Columbia; Harvard) jako prawnik w Departamencie Sprawiedliwości podczas administracji G. W. Busha: 1) bronił wydawania i torturowania (niewinnych mężczyzn i dzieci) oraz bronił nieokreślonego przetrzymywania niewinnych; 2) dążył do wyeliminowania prawa zatrzymanych do złożenia petycji o wydanie habeas corpus. (Charlie Savage (16 marca 2017).

 • Amy Coney Barrett (Rhodes College of Tennessee; Notre Dame), poparła Uniwersytet Indiany, gdy nałożył on na wszystkich studentów wymóg obowiązkowej „szczepionki” Covid-19. To znaczy, uznała, że państwo może zabronić osobie: 1) przestrzeni publicznej; oraz 2) zakontraktowanych usług (prawo do uczęszczania na zajęcia) warunkując to obowiązkiem poddania się eksperymentalnemu zastrzykowi, który może powodować krwotok wewnętrzny, zatrzymanie akcji serca, paraliż, a nawet śmierć.

 

Rozumowanie prawne w sprawie Dobbs

Większość zaoferowała trzy istotne wątki w Dobbs:

(1) słowo aborcja nie znajduje się w Konstytucji, dlatego nie jest prawem, które stany muszą chronić;

(2) sądy muszą rozszerzać prawie absolutną deferencję [sąd poddaje wydanie swojego wyroku, innej uprawnionej stronie, np. władzy wykonawczej – przyp. tłum] na każdy akt prawny, który reguluje zdrowie lub moralność;

(3) domniemane prawa i wolności w Konstytucji to tylko te, które są oparte na amerykańskiej historii i tradycji sprzed 1868 roku (jeśli nie sprzed 1789 roku).

Wpletli te idee pod parasol polityki publicznej mającej na celu ochronę innych. Ale również obowiązkowe szczepienia są zawsze uzasadnione tym, że są konieczne dla ratowania innych. A jeśli chce się rozpatrywać orzecznictwo dotyczące szczepień sprzed 1868, a tym bardziej 1789 roku, to trzeba pamiętać, że takie rozumowanie prawne było splecione również ze stanem nauki tamtej epoki!

 

Czy Konstytucja ustanawia prawa?

Jak napisał Alexander Hamilton w Federalist #84, Konstytucja ogranicza rząd, a nie jednostki. Powiedział on, że niesprawiedliwi władcy oświadczą, że poza Kartą praw Stanów Zjednoczonych (Bill of Rights – 1789) nie ma żadnych innych praw, które rząd musi chronić. Tak jak słowo aborcja nie jest w Konstytucji, tak samo nie ma w niej mowy o szczepieniach i zdrowiu.

Co więcej, czasami dyktaty Konstytucji są ignorowane. Pomimo 6. poprawki, Sąd Najwyższy stanął po stronie Stanów przeciwko prawu do procesu z udziałem ławy przysięgłych w sprawie Baldwin v. Nowy Jork, 399 U.S. 66 (1970).

 

Władza policyjna ma być absolutna?

W odniesieniu do państwowych regulacji zdrowia publicznego, vel „władzy policyjnej”, Dobbs utrzymuje:

„sądy nie mogą zastępować swoimi … przekonaniami osądu organów ustawodawczych”. Ferguson v. Skrupa, 372 U.S. 726, 729-730; oraz

„Ustawa regulująca aborcję, podobnie jak inne ustawy dotyczące zdrowia i opieki społecznej, jest uprawniona do „silnego domniemania ważności”. Heller v. Doe, 509 U.S. 312, 319. „[Wspomniane prawo] musi być podtrzymywane [przez sądy], jeśli istnieje racjonalna podstawa [sic], na której ustawodawca [uważa], że służyłoby to uzasadnionym interesom państwa”. [Heller], na 320″.

Sędziowie od dawna orzekają, że prawa dotyczące obowiązkowych szczepień opierają się na przekonaniu, że szczepienia sprzyjają zdrowiu publicznemu, i nie ma konstytucyjnej podstawy, aby to zmienić lub znieść to prawo. (Patrz sprawy Jacobson v. Massachusetts, 197 US 11 (1905); patrz również Zucht v. King, 260 U.S. 174 (1922).)

 

Historia, tradycja i prawo zwyczajowe

Trzecie twierdzenie leżące u podstaw orzeczenia w sprawie Dobbs jest logicznym fałszem, odwołaniem się do tradycji. Powołując się na Timbs v. Indiana (2019) sędziowie napisali:

„[Poprzednie] decyzje Sądu Najwyższego … utrzymywały, że klauzula należytego procesu [chodzi o „Due Process Clause”, która jest zawarta w 5. i 6. poprawce do Konstytucji – przyp. tłum.] chroni prawa [w] pierwszych ośmiu Poprawkach … i te prawa uznane za podstawowe, [ale] nie wymienione ….. … pytanie brzmi, czy prawo jest „głęboko zakorzenione w [naszej] historii i tradycji”; i … jest niezbędne do [naszego] „schematu uporządkowanej wolności””.

Opinia większościowa w sprawie Dobbs krytykowała rozumowanie wyrażone w opinii do decyzji Roe:

„Bez żadnego oparcia w tekście konstytucyjnym [lub] historii … Roe narzucił [sic], na cały kraj, szczegółowy zestaw zasad … [nie zauważył] przytłaczającego konsensusu praw stanowych … w 1868 roku … i to, co powiedział o prawie powszechnym [w odniesieniu do aborcji] było po prostu błędne”.

Jakie mogą być te prawa, sędziowie nie mówią, ale sędzia Thomas wyjaśnia:

„historia naszego narodu [to] tradycje prawne … dostarczają … 'drogowskazów dla … podejmowania decyzji’ … które kierują i ograniczają … klauzulę należytego procesu.” (Cytując Moore v. East Cleveland, 431 U.S. 494, 503 (1977))

Ponieważ obowiązkowe szczepienia będą egzekwowane poprzez ustawy karne, powinniśmy zastanowić się nad historią amerykańskiego prawa karnego. Bez zaskoczenia, wiele ustaw często kryminalizowało ludność czarną (patrz Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967); patrz także Dred Scott v. Sandford (1856), lub status mniejszości.

Fugitive Slave Act (1793), choć sprzeczny ze ówczesnym angielskim prawem zwyczajowym, mówił, że „nikt nie mógł uciec na wolność”. Ustawa nadawała moc prawną Klauzuli o ekstradycji (art. 4, sekcja 2, klauzula 2) i gwarantowała posiadaczowi niewolnika prawo do odzyskania zbiegłego niewolnika. „Ustawa dotycząca uciekinierów przed wymiarem sprawiedliwości oraz osób uciekających przed służbą swoich panów” [1793] stworzyła mechanizm prawny, dzięki któremu można było tego dokonać. (Zobacz Somerset v Stewart (1772) 98 ER 499, gdzie sędzia Korony brytyjskiej uznał, że każda zniewolona osoba była obłaskawiona przez samą obecność na brytyjskiej ziemi. (Przykład prawa ziemi).

Amerykańskie kolonie i amerykańskie stany zdelegalizowały miscegenację [współżycie, prokreacja, związki, mieszanie ras – przyp. tłum.] Słynna sprawa Dred Scott v. Sandford (1856), paragraf 61 stwierdza:

„Stan Massachusetts, w 1786 r., uchwalił prawo … podobne do prawa z 1705 r., [które] zabrania małżeństwa jakiejkolwiek białej osoby z jakimkolwiek Murzynem, Indianinem lub mulatem …; i deklaruje wszystkie takie małżeństwa absolutnie nieważne, i degraduje … owoce takiego związku z piętnem bękarta. … [Zrewidowany kodeks z 1836 roku] … zabrania jakiejkolwiek osobie łączenia w małżeństwie białej osoby z jakimkolwiek Indianinem, Murzynem lub mulatem i poddaje [przestępców] karze więzienia, nie przekraczającej sześciu miesięcy ….”.

Ameryka zdelegalizowała również imigrację nie-Europejczyków (Chinese Exclusion Act z 1882 roku), oraz obywatelstwo z prawem urodzenia dla amerykańskich Indian (Elk v. Wilkins, 112 U.S. 94 (1884).

Ustawy przeciwko posiadaniu narkotyków rozpoczęły się w 1875 roku, wymierzone w chińskich imigrantów, następnie w Meksykanów i meksykańskich Amerykanów, oraz Czarnych (Department of Housing and Urban Development v. Rucker, 535 U.S. 125 (2002). Przepisy przeciwko włóczęgostwu były celowo zaprojektowane, aby ponownie zniewolić Czarnych. Hiibel v. Sixth Judicial District. Sąd Nevady, Humboldt County, 542 U.S. 177 (2004) odwrócił precedens i podtrzymał wyrok skazujący za samą odmowę identyfikacji.

Mimo to sędzia Clarence Thomas broni praw, które pozwalają policji aresztować nas za niewinną aktywność, poprzez odwołanie się do historii.

„Wolność do włóczenia się, w niewinnych celach, nie jest głęboko zakorzeniona w historii i tradycji tego narodu”, Chicago v Morales, 527 U.S. 41, 98 (1999).

Ale… Wolność od szczepień również nie jest głęboko zakorzeniona w amerykańskiej historii.

 

„Demokracja” pozwalająca wilkom z Przemysłu Farmaceutycznego na strzyżenie owiec

Co więcej, opinia większości w sprawie Dobbs oferuje wypaczone poczucie demokracji i ignoruje fakt, że amerykańska konstytucja została zaprojektowana, aby uchronić nas przed procesami demokratycznymi.

W 1787 roku Konstytucja została zaproponowana z wyraźnym postanowieniem, że jej niezależne sądownictwo będzie chronić mniejszości przed liczbową większością. Mówiąc o bolączkach demokracji, w Federaliście #10, James Madison napisał:

„czysta demokracja, … nie ma nic, co by sprawdzało, czy [frakcja większościowa] poświęca słabszą partię …. Stąd też takie demokracje … zostały kiedykolwiek uznane za niezgodne z bezpieczeństwem osobistym lub prawami własności ….”.

Większościowa opinia w sprawie Dobbs oświadcza, że przez Roe sędziowie byli despotyczni, ponieważ sędziowie zapobiegali ingerencji w wolność!

„[Po Roe], ci po przegranej stronie … nie mogli już starać się przekonać swoich wybranych przedstawicieli do przyjęcia … ich poglądów. Sąd [Najwyższy] spowodował zwarcie procesu demokratycznego … dla dużej liczby Amerykanów, którzy nie zgadzali się z Roe„.

Ale Roe chronił polityczną mniejszość. A teraz Sąd zaprasza większość do odbierania osobistego bezpieczeństwa – w imię zdrowia publicznego.

 

Już wkrótce jeszcze więcej medycznej tyranii?

Więc co teraz? Opinia większościowa w orzeczeniu Dobbs jawnie zadeklarowała, że wykonywanie władzy policyjnej będzie traktowane deferencjyjnie, pod pretekstem racjonalnych podstaw.

Obecnie ustawodawcy w Kalifornii, Maine, Nowym Jorku, Zachodniej Wirginii i Missisipi nakazali, by dzieci dostawały zastrzyki „przeciwko” śwince, zapaleniu wątroby typu B, krztuścowi, różyczce, ospie wietrznej, zapaleniu opon mózgowych, grypie, odrze, polio, biegunce (wirus Rota), błonicy i zapaleniu płuc. Nie było na to zapotrzebowania społecznego. Obowiązki szczepionkowe były produktem korporacyjnych łapówek i kampanii pijarowych.

Nie będzie możliwości „wypisania się” z przymusu [opting out], jeśli państwa wprowadzą obowiązek szczepień na Covid, żółtą febrę, trąd, ospę, dengę, małpią ospę, HPV, itd. Obowiązek lub  więzienie i grzywna. Sądy są skłonne podtrzymać wszelkie prawa wzywające do obowiązkowych lokdawnów i przymusowych zastrzyków. Już to zrobiły.

W maju 2020 roku sędzia John Roberts, pisząc opinię większościową (5-4), odmówił sprzeciwieniu się nakazom stanowym, które zakazywały uczęszczania do kościoła. (Choć pół roku później inni sędziowie nakazali wstrzymanie się od narzucania podobnych przepisów, jak w przypadku prawa nowojorskiego, to przecież wolność religijna jest zapisana wprost w Pierwszej Poprawce). Co ważne, w sierpniu 2021 roku, ci sami sędziowie w sprawie Cuomo [chodzi o sprawę Roman Catholic Diocese v. Cuomo, 141 S. Ct. 63 (2020) – przyp. tłum.], podtrzymali obowiązkowe nakazy szczepionkowe dla studentów na Uniwersytecie w Indianie.

 

Czas na aktywność

Jako politolog i badacz prawa, oferuję ostatnią radę: Aktywizuj się, startuj w wyborach lub wybieraj stanowych ustawodawców i szeryfów, którzy nie będą przyjmować ani egzekwować przepisów o obowiązkowych szczepieniach. Przygotujcie się do też przeprowadzli lub już teraz przeprowadźcie się do stanów, które wspierają wolność wyboru.

John Jones, PhD, JD

________________

John Jones jest badaczem posiadającym tytuł doktora [PhD] i doktora prawa [JD], z doświadczeniem i zainteresowaniami w zakresie filozofii nauki, retoryki medycznej, prawa precedensowego dotyczącego szczepionek oraz statystyki. Od 2003 roku bada szczepionki i pomaga ludziom w odzyskiwaniu zdrowia po uszkodzeniach przez szczepionki, szczególnie te podawane dzieciom. Jest dumnym ojcem zdrowej, nieszczepionej córki. Ten artykuł jest streszczeniem pełnego raportu zatytułowanego, „Co Dobbs oznacza dla obowiązkowych szczepień”, który można pobrać tutaj: Jones 2022.07.12 Dobbs i szczepienia USA.

 

Oprac. www.bibula.com
2022-08-10
na podstawie: The Tennpenny Report (07/21/2022) – „Goodbye Roe. Hello Forced Vaccination?!”

.