Aktualizacja strony została wstrzymana

Poczta Polska zwalnia pracownika za odmienny pogląd w sprawie Ukrainy

Media społecznościowe obiegła dziś informacja o zwolnieniu przez Pocztę Polską pracownika, który na swoim profilu społecznościowym wyraził odmienny pogląd w sprawie konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Wygłoszenie odmiennej narracji w zakresie konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na prywatnym profilu społecznościowym przez pracownika Poczty Polskiej, w jakim umieszczona była informacja o miejscu wykonywania pracy. Doprowadziło zdaniem Poczt Polskiej do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych wynikających z § 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Pracy Poczty Polskiej S.A, w zw z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu Pracy, poprzez działanie na niekorzyść Poczty Polskiej polegające na naruszeniu dobrego imienia Poczty.

 

 

Czy Polska miała prawo zwolnić pracownika za wyrażanie własnego poglądy w sprawie konflikty zbrojnego, jaki ma miejsce na terenie Ukrainy?

Naszym zdaniem nie ponieważ zgodnie z art. 54 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wyrażenie przez pracownika Poczty Polskiej na profilu społecznościowym odmiennego poglądu w sprawie konfliktu zbrojnego nie może stanowić w rozumieniu przepisów prawa naruszenia dobrego imienia Poczty Polskiej. Wyrażenie własnego poglądu poza miejscem pracy w świetle prawa nie stanowi również działania na niekorzyść.

Brak jest też podstawy prawnej do uznania w takim przypadku, ze pracownik ten dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych z uwagi na zamieszczenie przez pracownika wpisu na prywatnym profilu w serwisie Facebook.

Poczta Polska w treści wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 52 § 1 k.p.) podniosłą, że umieszczenie wpisu przez pracownika na swoim prywatnym koncie społecznościowym jest sprzeczne z wartościami propagowanymi nie tylko przez Pocztę Polską S.A. ale niemal cały świat. Jak podaje dalej umieszczenie miejsca pracy przez pracownika na swoim profilu, mogło spowodować odebranie przez użytkowników portalu, że wyrażona opinia pracownika jest tożsama ze zdaniem pracodawcy.

 

Niestety Poczta Polska chyba ma złych doradców, ponieważ wyraźnie własnych poglądów, jakie nie stanowią pomówienia pracodawcy po godzinach pracy nie może być w świetle prawa uznane za poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. Pojęcie naruszenie obowiązków to zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w art. 100 Kodeksu pracy, z jakiego wynika, że pracownik jest zobowiązany:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Z powyższego wprost wynika, że czyn, jaki Poczta Polska zarzuca pracownikowi nie stanowi naruszenia art. 100 k.p.

Warto również w tym miejscu dodać, że uznanie określonego zachowania pracownika prowadzącego do naruszenia dóbr pracodawcy nie następuje według miary indywidualnej wrażliwości (subiektywnej oceny) zainteresowanego, który czuje się dotknięty zachowaniem innej osoby, ale powinno uwzględniać elementy obiektywne, tzn. mieć na uwadze odczucia przeciętnego odbiorcy – osoby rozsądnej i racjonalnie oceniającej, nieobciążonej uprzedzeniami, nieskłonnej do wyrażania ekstremalnych sądów.

W niniejszej sprawie gdyby pracownik oznaczył w swoim poście Pocztę Polską teoretycznie istniałby możliwość uznania, że wyrażona opinia pracownika jest tożsama ze zdaniem pracodawcy.

W przedmiotowej sprawie taka sytuacja jednak nie miała miejsca zatem uznać należy, że działanie pracodawcy było niezgodne z prawem. […]

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Całość: Kancelaria Lega Artis (17 marca 2022)

.