Aktualizacja strony została wstrzymana

Duda wydał zgodę na pobyt obcych wojsk w Polsce

Andrzej Duda podpisał postanowienie ws. pobytu żołnierzy USA, Wielkiej Brytanii i Kanady na terytorium Polski.

Postanowienie prezydenta Dudy „w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” opublikowano w Monitorze Polskim.

Z dokumentu dowiadujemy się, że od 23 lutego do 31 maja 2022 roku w Polsce przebywać będzie ponad 7,5 tys. obcych żołnierzy.

6,5 tys. przedstawicieli wojska i personelu cywilnego będą stanowili Amerykanie. Kanadyjski komponent będzie składał się z 350 żołnierzy wraz z personelem cywilnym, uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi, a brytyjski i irlandzki – z 700.

W postanowieniu czytamy, że obce wojska przybywają do Polski „w celu wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju”.

„Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia” – czytamy w dokumencie.

 

Za: Najwyższy Czas! ()

 


 

Prezydent przyznał uprawnienia policyjne obcym żołnierzom w Polsce

Prezydent Andrzej Duda zgodził się na obecność w Polsce powiększonych komponentów wojskowych USA, Wielkiej Brytanii i Kanady. Jednocześnie, jak zauważa prof. Andrzej Zapałowski, przyznano obcym żołnierzom uprawnienia policyjne. Dotyczy to możliwości użycia m.in. siły, kajdanek, paralizatorów, a nawet broni palnej w określonych sytuacjach. […]

 

Całość: Kresy.pl (23 lutego 2022)

 


 


Polska: Obce wojska otrzymały prawo użycia broni przeciwko Polakom

Na fali wojennej histerii podtrzymywanej przez media głównego nurtu niemal niezauważone przeszło „Postanowienie Prezydenta RP” z 22 lutego 2022 roku, nie tylko zwiększające liczebność kontyngentów obcych wojsk stacjonujących na terytorium Polski (6500 Amerykanów, 700 Brytyjczyków, 350 Kanadyjczyków „wraz z etatowym wyposażeniem, uzbrojeniem i środkami bojowymi” – ale nie licząc dowolnie liczebnego „personelu cywilnego”), ale też przyznające tym obcym wojskom prawo do użycia broni i środków przymusu bezpośredniego przeciwko Polakom:

 

 

Przypadki, o których mówi powyższe postanowienie, to w myśl „ustawy z dnia 24 maja 2013r. O środkach przymusu bezpośredniego” kolejno:

Art. 11. Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je
w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
(…)
2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność
uprawnionego lub innej osoby;
3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na
życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez
uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

(…)

Art. 45. Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden
z następujących przypadków:
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego
zamachu,
b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania
czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego
zamachu,
(…)

(Warto zwrócić tu uwagę, że uprawnień tych z jakiegoś powodu nie rozszerzono na podpunkt d):
(…)
d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza
przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub
innego niebezpiecznego przedmiotu,
(…)

co wydaje się podważać całą „obronną” narrację stacjonowania tych obcych wojsk w Polsce.)

 

Przyznanie powyższych uprawnień, choć skandaliczne samo w sobie, powinno być rozumiane w szerszym kontekście braku jakiejkolwiek odpowiedzialności obcych żołnierzy przed polskim prawem oraz faktycznej eksterytorialności ich placówek – co wynika wprost ze skrajnie niekorzystnej umowy z USA, której zapisy przeanalizowano dokładnie i porównano ze statusem innych państw w „Raporcie na temat wybranych aspektów polsko-amerykańskiej umowy
o wzmocnionej współpracy obronnej z dnia 15 sierpnia 2020r.
” Fundacji Ad Arma.

Należy również wspomnieć o już zaistniałych incydentach skrajnego naruszania polskiego porządku prawnego przez amerykańskich żołnierzy przy zachowaniu przez nich stuprocentowej bezkarności, takich jak ciężkie pobicie trójki policjantów przez pijanego Amerykanina w Gdańsku 3. stycznia tego roku, co świadczy o postępującym rozluźnieniu dyscypliny i braku obaw przed wykorzystywaniem swego wyjątkowo uprzywilejowanego względem obywateli RP statusu.

 

Dla Xportal.pl. oprac. KJ

Za: xportal.pl (23 lutego 2022)

 


 

Skip to content