Aktualizacja strony została wstrzymana

Watykan ogłasza surowe restrykcje dotyczące tradycyjnej Mszy i sakramentów – Michael Hayness

Ujawniony dokument ogranicza tradycyjną celebrację sakramentów, sugeruje przyszłe wycofanie pozwolenia na odprawianie tradycyjnej Mszy w ogóle i przewiduje kary dla księży, którzy nie będą koncelebrować.

 

VATICAN CITY (LifeSiteNews) – Watykan rozpoczął dziś nowy atak na tradycyjną łacińską mszę, kiedy Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (KdsKBiDS) wydała Responsa (Odpwowiedź) na jedenaście pytań dotyczących łacińskiej mszy.

Responsa nakłada surowe ograniczenia na sprawowanie sakramentów w sposób tradycyjny, jak również na księży, którzy odmawiają koncelebry.

Dokument został podpisany przez zagorzałego antytradycjonalistycznego szefa KdsKBiDS, Anglika, arcybiskupa Arthura Roche. Dokument nosi datę 4 grudnia, ale został opublikowany 18 grudnia. Został on zatwierdzony przez papieża Franciszka w listopadzie. 

 

Tradycyjne sakramenty – wykopane

Dokument jest bezkompromisowy w swojej postawie wobec tradycyjnych ceremonii towarzyszących siedmiu sakramentom. 

„Czy jest możliwe, zgodnie z postanowieniami Motu Proprio Traditionis Custodes, sprawowanie sakramentów przy użyciu Rituale Romanum i Pontificale Romanum, które poprzedzają reformę liturgiczną Soboru Watykańskiego II?” – pytała jedna z Dubii, czyli oficjalnych pytań. 

Kongregacja odpowiedziała: „Nie”. 

Zastrzegła ona, że biskupi diecezjalni mogą jedynie udzielić pozwolenia na używanie „Rituale Romanum (ostatnia editio typica 1952)”, a pozwolenie to może być udzielone jedynie w „parafiach personalnych erygowanych kanonicznie”, takich jak te należące do Instytutu Chrystusa Króla (ICKSP), Bractwa Świętego Piotra (FSSP) czy Instytutu Dobrego Pasterza (IBP). Pięć z siedmiu sakramentów jest zawartych w Rytuale Rzymskim: chrzest, pokuta, Komunia Święta, małżeństwo i skrajne unaradawianie. 

Pozwolenie episkopatu na używanie Rituale powinno być udzielone przez biskupa diecezjalnego tylko „po uprzednim rozeznaniu”.

Responsa wyraźnie wyklucza udzielanie przez biskupów pozwolenia na używanie Pontificale Romanum, które zawiera sakramenty bierzmowania i święceń.

Cel wyparcia tradycyjnej Mszy łacińskiej jest jasny. Kongregacja przypomniała biskupom, że Traditionis Custodes „zamierza przywrócić w całym Kościele Rytu Rzymskiego jedną i identyczną modlitwę wyrażającą jego jedność”, najwyraźniej w zgodzie z Soborem Watykańskim II i „tradycją Kościoła”.

W związku z tym, w celu dążenia do „postępu” pożądanego przez Traditionis Custodes (TC), Kongregacja zarządziła, że „nie będzie udzielać pozwolenia na używanie Rituale Romanum i Pontificale Romanum, które poprzedzają reformę liturgiczną”, ponieważ zostały one „uchylone” zgodnie z warunkami TC.

W tych warunkach pozostaje niejasne, czy Kongregacja zezwoli tradycyjnym zakonom na udzielanie święceń w starożytnej formie liturgicznej, czy też będą one zmuszone do odbywania ich według Novus Ordo.

 

Księża, którzy nie koncelebrują, nie mogą odprawiać Mszy łacińskiej

Koncelebracja jest szeroko rozpowszechniona w Novus Ordo, a Kongregacja promuje tę praktykę liturgiczną poprzez nakładanie surowych ograniczeń na księży, którzy jej nie sprawują.

I tak, jeśli kapłan, któremu obecnie wolno odprawiać Mszę łacińską (czy to diecezjalną, czy też należącą do zakonu tradycyjnego, gdyż Responsa nie wprowadza rozróżnienia), „nie uznaje ważności i prawowitości koncelebry – odmawiając koncelebry, w szczególności podczas Mszy św. chrzcielnej”, powinien zostać pozbawiony możliwości odprawiania Mszy tradycyjnej.

Zanim biskup nałoży na kapłana tę ciężką karę, powinien „nawiązać z nim braterski dialog, aby upewnić się, że jego postawa nie wyklucza ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nauczania Soboru Watykańskiego II i Magisterium Najwyższych Kapłanów, oraz towarzyszyć mu w zrozumieniu wartości koncelebry, zwłaszcza podczas Mszy św. chrzcielnej”. 

Powodem tego ma być wzmocnienie twierdzenia papieża Franciszka w Traditionis Custodes, że zwolennicy Mszy łacińskiej odrzucają liturgiczną „reformę”, ponieważ „zdradza ona Tradycję i 'prawdziwy Kościół’.”

„Wyraźna odmowa nieuczestniczenia w koncelebrze, zwłaszcza podczas Mszy św. chrzcielnej, wydaje się wyrażać brak akceptacji reformy liturgicznej i brak kościelnej komunii z biskupem, przy czym oba te elementy są koniecznymi wymogami, aby móc skorzystać z koncesji na odprawianie według Missale Romanum z 1962 roku” – oświadczyła Responsa Kongregacji.

Takie stwierdzenie zostało jednak uznane za naruszenie Kanonu 902 Prawa Kanonicznego Kościoła, który zachowuje prawo kapłanów do koncelebry, ale tylko wtedy, gdy sami tego chcą.

 

Msza w kościele parafialnym – dozwolona w bardzo ograniczonych okolicznościach

Chociaż Traditionis Custodes zabraniała odprawiania Mszy łacińskiej w kościołach parafialnych, Responsa zezwoliła na używanie kościołów parafialnych do odprawiania Mszy w miejscach, gdzie „nie można znaleźć kościoła, oratorium lub kaplicy, które byłyby dostępne, aby pomieścić wiernych”.

Wyjaśniając, dlaczego zakaz korzystania z kościoła parafialnego został przewidziany w TC, Responsa stwierdziła, że: „Wykluczenie kościoła parafialnego ma na celu potwierdzenie, że sprawowanie Eucharystii według poprzedniego obrządku, będąc koncesją ograniczoną do tych grup, nie należy do zwyczajnego życia wspólnoty parafialnej”.

Zgodnie z postanowieniami Responsy, biskup diecezjalny musi „prosić” o możliwość korzystania z kościoła parafialnego, „tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że niemożliwe jest korzystanie z innego kościoła, oratorium lub kaplicy”. Ocena tej niemożności musi być dokonana z najwyższą starannością.”

Ponadto, jeśli kościół parafialny jest używany do odprawiania Mszy łacińskiej, uczestnicy są narażeni na ostracyzm, gdyż Responsa nakazuje, aby Msza „nie była włączona do planu Mszy parafialnych” i „nie była odprawiana w tym samym czasie, co działalność duszpasterska wspólnoty parafialnej”. Kongregacja twierdzi jednak, że nie ma zamiaru „marginalizować wiernych” oddanych tradycyjnej Mszy św.

 

Używanie tłumaczeń biblijnych

Responsa, odpowiadając na dekret papieża Franciszka, aby niektóre czytania we Mszy łacińskiej były proklamowane w języku wernakularnym, zezwoliła na użycie „pełnego tekstu Biblii do czytań, wybierając perykopy wskazane w Mszale.”

Zezwolenie takie zostało udzielone, ponieważ „[nie wolno] publikować lekcjonarzy wernakularnych, które odtwarzają cykl czytań poprzedniego obrządku.”

Broniąc nakazu używania wernakularnego dla niektórych części tradycyjnej Mszy, Kongregacja stwierdziła, że lekcjonarz Novus Ordo jest „jednym z najcenniejszych owoców reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II.”

 

Przyszli księża mają być zmuszeni do odprawiania Novus Ordo i Mszy łacińskiej?

Responsa zwróciła się następnie ku przepisom zawartym w TC dla księży wyświęconych po 16 lipca, którzy chcieliby odprawiać tradycyjną Mszę łacińską. 

Kongregacja orzekła, że takie pozwolenie nadal obowiązuje, z zastrzeżeniem procedur przedstawionych w Traditionis Custodes, przewidujących, że biskup diecezjalny musi ocenić każdy przypadek i uzyskać pozwolenie Watykanu, zanim pozwoli nowemu ordynariuszowi odprawiać tradycyjną Mszę. 

Jednakże, wyjaśnienie tego konkretnego pytania zdawało się wskazywać, że księża mogą być zmuszani do odprawiania zarówno Mszy Novus Ordo jak i Mszy łacińskiej. Pawła VI i Jana Pawła II” – Novus Ordo – jako „unikalny wyraz lex orandi rytu rzymskiego”, Kongregacja napisała: „jest zatem absolutnie konieczne, aby kapłani wyświęceni po opublikowaniu Motu Proprio podzielali to pragnienie Ojca Świętego”.

„Wszystkich formatorów seminaryjnych, pragnących kroczyć z troską w kierunku wskazanym przez papieża Franciszka, zachęca się, aby towarzyszyli przyszłym diakonom i kapłanom w zrozumieniu i doświadczeniu bogactwa reformy liturgicznej, do której wezwał Sobór Watykański II” – dodała Kongregacja.

„Reforma ta wzbogaciła każdy element Rytu Rzymskiego i sprzyjała – zgodnie z nadzieją Ojców Soboru – pełnemu, świadomemu i czynnemu uczestnictwu całego Ludu Bożego w liturgii (por. Sacrosanctum Concilium nr 14), będącej podstawowym źródłem autentycznej duchowości chrześcijańskiej.”

 

Sugerowanie zakończenia wszelkich pozwoleń na odprawianie Mszy łacińskiej

Zastrzegając, że nowi kapłani mogą odprawiać Mszę św. po łacinie, z zachowaniem nakreślonych przepisów, Kongregacja zasugerowała jednocześnie, że w przyszłości pozwolenie to może zostać wycofane. Responsa mówiła o pozwoleniu na używanie tradycyjnego mszału „na określony czas”, który może się skończyć decyzją miejscowego biskupa.

„Możliwość udzielenia pozwolenia na używanie Missale Romanum z 1962 roku na określony czas – okres, który biskup diecezjalny uzna za stosowny – jest nie tylko możliwa, ale i zalecana: koniec określonego okresu daje możliwość upewnienia się, że wszystko jest zgodne z kierunkiem wyznaczonym przez Motu Proprio. Wynik tej oceny może stanowić podstawę do przedłużenia lub zawieszenia pozwolenia”.

Co znamienne, sekcja ta nie zawiera żadnego wyłączenia dla takiego przyszłego zakazu Mszy łacińskiej dla członków zakonów tradycyjnych.

 

Lokalne zezwolenia tylko na Mszę łacińską

W tym, co będzie ciosem szczególnie dla członków wspólnot tradycyjnych, którzy często podróżują między diecezjami, aby odprawiać tradycyjną Mszę łacińską, Kongregacja orzekła, że pozwolenie na odprawianie tradycyjnych obrzędów obowiązuje tylko w każdej konkretnej diecezji. Tak więc, podczas gdy jedna diecezja może zezwolić kapłanowi na sprawowanie starożytnej liturgii, sąsiednia diecezja nie może mu tego pozwolenia udzielić.

 

Księża nie mogą odprawiać Mszy łacińskiej w dni, w których odprawiają również Novus Ordo

W zakazie, który poważnie dotknie kapłanów diecezjalnych oferujących Mszę łacińską, Kongregacja wyraźnie zabroniła oferowania Mszy łacińskiej w dniach, w których kapłan odprawia również Novus Ordo. 

Zakaz taki został obroniony, ponieważ „nie istnieje 'słuszna przyczyna’ lub 'konieczność duszpasterska’, jak wymaga tego kanon 905 §2: „prawo wiernych do sprawowania Eucharystii nie jest w żaden sposób negowane, ponieważ oferuje się im możliwość uczestniczenia w Eucharystii w jej aktualnej formie rytualnej.”

Taki zakaz wprowadza się nawet w przypadku prywatnej Mszy, ponieważ kapłanowi zabrania się ofiarowania dwóch Mszy „czy to z grupą, czy prywatnie.”

Będzie to dużym obciążeniem dla kościołów nie obsługiwanych przez tradycyjne zakony (ICKSP, FSSP, IBP), ale przez księży diecezjalnych, którym pozwolono nadal oferować Mszę łacińską obok Novus Ordo. 

Data 4 grudnia została specjalnie wybrana na podpisanie Responsa, ponieważ jest to 58 rocznica promulgacji dokumentu Vaticanum II o liturgii, Sacrosanctum Concilium. Podobnie jak w przypadku Traditionis Custodes, opublikowanego 16 lipca (święto Matki Bożej z Góry Karmel), Responsa zostały wydane w inną tradycyjną uroczystość maryjną, w święto Oczekiwania Maryi.

Broniąc Traditionis Custodes jako „w ciągłym poszukiwaniu kościelnej komunii”, Responsa Kongregacji powtórzyła papieskie oskarżenie, że tradycyjna Msza łacińska stała się „przyczyną podziałów”.

„Smutno jest patrzeć, jak najgłębsza więź jedności, udział w jednym Chlebie łamanym, który jest Jego Ciałem ofiarowanym, aby wszyscy stanowili jedno (por. J 17, 21), staje się przyczyną podziałów” – napisała Kongregacja.

 

Reakcje

Komentując dokument, watykańska dziennikarka Diane Montagna powiedziała, że wygląda na to, iż Watykan „wywiera teraz maksymalną presję i kontrolę nad katolickimi biskupami w kwestii tradycyjnej łacińskiej Mszy”.

Pojawiły się również obawy o przyszłość tradycyjnych zakonów, które zostały zagrożone przez nowe restrykcje. 

Wypowiadając się dla LifeSiteNews, diakon Nick Donnelly przedstawił swoje wstępne reakcje na „okrutny” dokument Kongregacji: „Groźba cofnięcia 'koncesji’ na odprawianie tradycyjnej Mszy łacińskiej dla księży, którzy odmawiają udziału w tak zwanej 'koncelebrze’ jest niepotrzebnym i tak szokująco brutalnym nadużyciem władzy w Kościele” – powiedział.  

„Koncelebra została wprowadzona dopiero na Soborze Watykańskim II i może odciągać od symbolicznej rzeczywistości kapłana działającego in persona Christi” – kontynuował diakon. 

„W momencie konsekracji kapłan jest Chrystusem składającym Ojcu ofiarę ze swego Najświętszego Ciała i swej Przenajdroższej Krwi w przebłaganiu za grzechy ludzkości. Obecność wielu księży w sanktuarium 'koncelebrujących’ podczas konsekracji może ukryć to święte sakramentalne znaczenie.” 

Donnelly dodał: „Nie ma potrzeby, aby papież Franciszek stawiał księży w niemożliwej sytuacji niemożności odprawiania tradycyjnej łacińskiej Mszy w tradycyjny sposób.” 

„Jest to tak nieuzasadnione, że wydaje się okrutne”.

Rzecznik Restoring the Faith Media określił dokument jako będący „otwartym zaproszeniem do rozpaczy”.

„Ta Responsa stawia nas na bardzo wyraźnej równi pochyłej w kierunku całkowitego, jawnego stłumienia Mszy Wieków” – powiedział rzecznik w rozmowie z LifeSiteNews. „Tworzy chmurę zagłady, rzucając złowrogi cień na przyszłość Tradycji i wydaje się być zaprojektowana specjalnie po to, by wzbudzać w wiernych uczucia niepokoju, nietrwałości i zwątpienia. Krótko mówiąc, jest to antyteza nadziei; otwarte zaproszenie do rozpaczy.”

Źródło: Lifesitenews (December 2021) – „Michael Hayness, Vatican announces harsh restrictions on traditional Mass, sacraments”

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Trudno odnosić się do tego bełkotu produkcji Franciszka-Bergoglio et consortes, ale jak widać wszystko idzie w kierunku światowego Resetu, który nie może zaistnieć bez satanistycznych sił watykańskich.

Szatan nienawidzi tradycyjnej Mszy świętej i nie ulega wątpliwości, że upozorował się jako Duch Święty podczas Soboru Watykańskiego II. Z zadowoleniem zaciera teraz ręce patrząc na owoce swojego dzieła, na pogubionych katolików, sprzedajnych hierarchów i podmienionych Papieży.

 


 

Skip to content