Poważne zastrzeżenia wobec szczepionki na Covid. List otwarty Abp. Viganò do Abp. Gomeza

 
Do Jego Ekscelencji
Msgr. José Horacio Gómez
Arcybiskupa Metropolity Los Angeles
Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych
 
Do Ich Eminencji i Ekscelencji
Arcybiskupów i Biskupów diecezjialnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 
Oraz do wiadomości:
 
Jego Eminencja
Kardynał Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J
Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary
 
 
Jego Eminencja
Kardynała Gerharda Ludviga Müllera
Prefekt emeritus Kongregacji Nauki Wiary
 
 
23 października 2021 r.
 
 
Wasze Eminencje,
Wasze Ekscelencje,
 
 
Zwracam się do Księdza Arcybiskupa Gómeza, jako Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, oraz do Kardynałów Ladarii i Müllera, z uwagi na zakres ich kompetencji, z kilkoma poważnymi uwagami dotyczącymi tak zwanych szczepionek przeciwko Covid-19.
 
Uważam, że istnieją pewne aspekty dotyczące tej kwestii, które pozwalają obecnie na pełniejszą ocenę tego, czym są te preparaty i jakie skutki wywołują. Ocena ta powinna prowadzić do kolegialnego stanowiska, zgodnego z Magisterium Kościoła i wolnego od wpływu tendencyjnych informacji lub błędnych wiadomości rozpowszechnianych przez producentów tych preparatów lub przez media.
 
 
1. Przedmiot oswiadczenia Kongregacji Nauki Wiary
 
Oświadczenie na temat moralności stosowania niektórych szczepionek przeciwko Covid-19 została wydana w ubiegłym roku przy braku pełnych danych zarówno na temat natury surowicy genowej, jak i jej składników. Zwracam uwagę, że temat Oświadczenia ogranicza się do „moralnych aspektów stosowania szczepionek przeciwko Covid-19, które zostały opracowane z linii komórkowych pochodzących z tkanek uzyskanych z dwóch płodów, które nie zostały spontanicznie przerwane”[1], i stwierdza, że „nie zamierzamy oceniać bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek, chociaż z etycznego punktu widzenia jest to istotne i konieczne, ponieważ ocena ta jest obowiązkiem badaczy biomedycznych i agencji leków.”[2] Bezpieczeństwo i skuteczność nie są więc przedmiotem Oswiadczenia, które wyrażając swoją opinię na temat „moralności stosowania” nie wyraża tym samym nawet swojej opinii na temat „moralności produkcji” tych preparatów.
 
2. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek
 
Bezpieczeństwo i skuteczność poszczególnych szczepionek jest określana po okresie eksperymentów, które trwają zwykle kilka lat. W tym przypadku władze sanitarne postanowiły przeprowadzić eksperymenty na całej populacji światowej, co stanowi wyjątek od zwyczajowej praktyki środowiska naukowego, standardów międzynarodowych i prawa poszczególnych narodów. Oznacza to, że cała populacja znajduje się w stanie podatności na negatywne skutki szczepionki, na własne ryzyko, podczas gdy normalnie eksperymenty przeprowadza się na zasadzie dobrowolności i na ograniczonej liczbie osób, którym płaci się za poddanie się im.
 
Wydaje mi się, że jest jasnym, iż jest to lek eksperymentalny, który nie został zatwierdzony[3], a jedynie dopuszczony do podawania przez odpowiedzialne organy, tak samo wydaje mi się, że jest oczywistym, że istnieją terapie medyczne bez niepożądanych skutków ubocznych, mimo że są one systematycznie bojkotowane przez instytucje zdrowotne – WHO, CDC, EMA – i przez media głównego nurtu. Nawet jeśli Kościół powinien wyrazić moralną ocenę różnych dostępnych metod leczenia – z których niektóre, jak szczepionki, są przeprowadzane przy użyciu leków produkowanych z linii komórkowych pochodzących z abortowanego płodu – należy powtórzyć, że istnieją skuteczne metody leczenia, które leczą pacjentów i pozwalają im rozwinąć trwałą naturalną odporność, czego nie czynią szczepionki. Co więcej, terapie te nie powodują poważnych skutków ubocznych, ponieważ stosowane leki są dopuszczone do obrotu od dziesięcioleci.
 
Inne, niedawno opracowane metody leczenia są absolutnie skuteczne, niedrogie i nie niosą ze sobą żadnego zagrożenia dla osób, które je stosują. Tak jest w przypadku leczenia osoczem, które z wielkim powodzeniem badał i stosował włoski lekarz Giuseppe De Donno[4].
 
Leczenie osoczem hiperimmunologicznym było stanowczo odradzane i bojkotowane przez firmy farmaceutyczne i finansowanych przez nie lekarzy, ponieważ nic nie kosztuje i czyni bezużyteczną analogiczną terapię, która jest wykonywana w laboratoriach z użyciem komórek monoklonalnych przy niebotycznych kosztach.
 
Międzynarodowe standardy określają, że eksperymentalny lek nie może być dopuszczony do dystrybucji, chyba że brak jest skutecznej alternatywnej terapii: to dlatego agencje ds. leków w USA i Europie uniemożliwiły stosowanie hydroksychlorochiny, iwermektyny, osocza hiperimmunologicznego i innych terapii o udowodnionej skuteczności. Nie trzeba przypominać, że wszystkie te agencje, wraz z WHO, są finansowane prawie w całości przez koncerny farmaceutyczne i powiązane z nimi fundacje, i że na najwyższych szczeblach istnieje bardzo poważny konflikt interesów[5], o czym milczą świadome tego media[6][7]. Kościół, wyrażając moralną ocenę szczepionek, nie może nie brać pod uwagę tych elementów, ponieważ powodują one manipulację informacją naukową, na podstawie której zostały sformułowane sądy o ich moralnej godziwości przez Autorytet kościelny.
 
3. Leki eksperymentalne nie są szczepionkami we właściwym znaczeniu tego słowa.
 
Kongregacja Nauki Wiary, nie wypowiadając się na temat skuteczności i bezpieczeństwa tak zwanych szczepionek, określa je jednak jako „szczepionki”, przyjmując za pewnik, że rzeczywiście dają one odporność i chronią ludzi przed czynnym i biernym zarażeniem. Element ten dezawuują deklaracje wszystkich światowych autorytetów w dziedzinie zdrowia oraz WHO, według których osoby zaszczepione mogą zarazić się i zarażać innych w sposób poważniejszy niż osoby nieszczepione[7] i stwierdzają, że ich odporność jest drastycznie obniżona, a nawet całkowicie zniszczona.
 
Niedawne badania potwierdzają, że surowica genowa może wywoływać u osób, które ją otrzymały, formy nabytego niedoboru odporności[8]. W związku z tym leki nazywane „szczepionkami” nie mieszczą się w oficjalnej definicji szczepionki, do której przypuszczalnie odnosi się nota KDW. W rzeczywistości „szczepionka” jest definiowana jako preparat leczniczy mający na celu wywołanie w organizmie produkcji przeciwciał ochronnych, nadających specyficzną odporność przeciwko określonej chorobie zakaźnej (wirusowej, bakteryjnej, pierwotniakowej). Definicja ta została ostatnio zmieniona przez WHO, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłaby objąć leków anty-Covid, które nie wywołują wytwarzania przeciwciał ochronnych i nie nadają swoistej odporności na chorobę zakaźną SarsCoV-2.
 
Ponadto, podczas gdy surowice mRNA są niebezpieczne ze względu na implikacje, jakie mają na poziomie genetycznym, surowica Astra Zeneca może być jeszcze bardziej szkodliwa, jak pokazują ostatnie badania[9].
 
4. Proporcje między kosztami i korzyściami ze szczepionek
 
Ograniczając się jedynie do oceny moralności stosowania szczepionek, Kongregacja Nauki Wiary nie bierze pod uwagę proporcjonalności między domniemanymi korzyściami płynącymi z zastosowania serum genowego a krótko- i długoterminowymi niepożądanymi skutkami ubocznymi.
 
Na całym świecie liczba zgonów i ciężkich patologii po szczepieniach rośnie wykładniczo[10]: W ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy, szczepionki te spowodowały więcej zgonów niż wszystkie szczepionki w ciągu ostatnich trzydziestu lat[11]. Nie tylko to: w wielu państwach – jak na przykład w Izraelu[12] – liczba zgonów po szczepieniach jest obecnie większa niż liczba zgonów z powodu Covid[13].
 
Opierając się na ustaleniu, że leki sprzedawane jako szczepionki nie przynoszą żadnych istotnych korzyści, a wręcz przeciwnie, mogą powodować bardzo wysoki odsetek zgonów lub poważnych patologii[14] nawet u osób, dla których Covid nie stanowi zagrożenia[15], nie sądzę, aby można było stwierdzić, że istnieje jakakolwiek proporcjonalność między potencjalnymi szkodami a potencjalnymi korzyściami.
 
Oznacza to zatem, że istnieje poważny moralny obowiązek odmowy szczepienia jako możliwej i prawdopodobnej przyczyny trwałych uszkodzeń[16] lub śmierci. Wobec braku korzyści nie ma więc potrzeby narażania się na ryzyko związane z jego podaniem, lecz przeciwnie – istnieje obowiązek kategorycznej odmowy.
 
5. Nowe dane dotyczące obecności linii komórkowych poronionych płodów
 
Niedawno ujawnione  informacje przez kierownictwo firmy Pfizer pokazują, że surowice z genem mRNA zawierają abortowany materiał płodowy nie tylko na etapie produkcji oryginalnej szczepionki, ale także służą do jej replikacji i produkcji na ogromną skalę[17], i nic nie wskazuje na to, by inne firmy farmaceutyczne robiły inaczej. W tej kwestii wypowiedział się również biskup Joseph Strickland[18], zachęcając wiernych do „powiedzenia nie. Nie zamierzam tego robić tylko dlatego, że ty mi to nakazujesz, kto wie, jakie kolejne  szaleństwo  wymyślisz.” Czyni to stosowanie tych preparatów absolutnie niemoralnym, tak jak niemoralne i niedopuszczalne jest stosowanie leków, przy testowaniu których do eksperymentów wykorzystuje się sieroty.[19]
 
6. Działania niepożądane u kobiet w ciąży i dzieci karmionych piersią
 
Kolejnym aspektem do rozważenia jest konkretne niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych skutków ubocznych u matek w ciąży i jeszcze poważniejszych u noworodków. W Stanach Zjednoczonych doszło do 675 poronień u zaszczepionych matek, a w Wielkiej Brytanii zmarło 521 niemowląt karmionych piersią[20]. Pamiętajmy, że w przypadku tzw. szczepionek przeciwko Covid nie wprowadzono aktywnej czujności, a jedynie czujność bierną, która wymaga, aby pacjenci sami zgłaszali przypadki niepożądane, co oznacza, że dane o działaniach niepożądanych należy pomnożyć co najmniej dziesięciokrotnie.
 
7. Składniki szczepionek
 
Pragnę zwrócić Waszą uwagę, że składniki serum genowego są nadal utajnione jako tajemnice handlowe, mimo że istnieją już liczne badania, które przeanalizowały zawartość szczepionek[21]; dlatego nie jest jeszcze możliwa pełna ocena pozostałych elementów krytycznych i ich długoterminowych skutków, ponieważ eksperymenty na populacji światowej zakończą się dopiero w latach 2023/2025, a nie wiadomo, jakie są skutki nowo przyjętej technologii na poziomie genetycznym[22]. Obecność grafenu w podawanych dawkach, odnotowana przez liczne laboratoria, które analizowały jego zawartość[23], sugeruje, że przymusowe stosowanie tzw. szczepionek – wraz z systematycznym bojkotem istniejących terapii o udowodnionej skuteczności[24] – służy kontaktowemu śledzeniu wszystkich zaszczepionych istot ludzkich na całym świecie, które będą lub już są podłączone do Internetu Rzeczy[25] za pomocą kwantowego łącza pulsujących mikrofal o częstotliwości 2,4 GHz lub wyższych, z wież telefonii komórkowej i satelitów[26]. Na dowód, że informacja ta nie jest owocem fantazji jakiegoś teoretyka spiskowego, powiniście wiedzieć, że Unia Europejska wybrała do wprowadzenia dwa projekty poświęcone innowacjom technologicznym: „Ludzki Mózg” i „Grafen”. Te dwa projekty otrzymają po jednym miliardzie euro dofinansowania w ciągu najbliższych dziesięciu lat[27].
 
Ufam, że Jego Ekscelencja, Arcybiskup Gomez, weźmie poważnie pod uwagę te moje spostrzeżenia – o których dokładną weryfikację zadbałem u wysoko wykwalifikowanych lekarzy katolickich[28] – wraz z Waszymi braćmi z Konferencji Episkopatu USA zgromadzonymi na zebraniu plenarnym w dniach 15-18 listopada 2021 roku w Baltimore, tak aby oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych w sprawie tzw. szczepionek zostało zrewidowane i zaktualizowane. Podobnie proszę Waszą Eminencję, kardynała Ladarię, o jak najszybsze przystąpienie do rewizji Oświadczenia Kongregacji Nauki Wiary na temat moralności niektórych szczepionek anty-covid-19.
 
Zdaję sobie sprawę, że zajęcie stanowiska przeciwko tzw. szczepionkom może być skrajnie niepopularne, ale jako Pasterze Owczarni  Pańskiej mamy obowiązek potępić straszliwą zbrodnię, dokonującą się na naszych oczach, której celem jest stworzenie miliardów przewlekle chorych ludzi i eksterminacja milionów, w oparciu o piekielną ideologię „Wielkiego Resetu” sformułowaną przez przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba i popieraną przez instytucje i organizacje na całym świecie[29].
 
Milczenie tak wielu kardynałów i biskupów, wraz z niewyobrażalnym wspieraniem kampanii szczepień przez Stolicę Apostolską, stanowi formę bezprecedensowego współudziału, który nie może  dłużej trwać. Konieczne jest potępienie tego skandalu, tej zbrodni przeciwko ludzkości, tego satanistycznego działania przeciwko Bogu.
 
Z każdym dniem tysiące ludzi umiera lub doznaje uszczerbku na zdrowiu z powodu iluzji, że tak zwane szczepionki gwarantują rozwiązanie problemu pandemii. Kościół katolicki ma obowiązek przed Bogiem i całą ludzkością potępić tę ogromną i straszną zbrodnię z największą stanowczością, dając jasne wskazówki i zajmując stanowisko przeciwko tym, którzy w imię pseudonauki podporządkowanej interesom firm farmaceutycznych i globalistycznej elity, mają jedynie na uwadze śmierć innych ludzi. Tak jak Joe Biden, który sam siebie określając jako „katolika”, mógł narzucić szczepienia 28 milionom dzieci w wieku od 5 do 11 lat[30], co jest absolutnie niewyobrażalne, choćby z tego powodu, że istnieje praktycznie zerowe ryzyko zachorowania ich na chorobę SARS-CoV-2. Stolica Apostolska i Konferencje Biskupów mają obowiązek wyrazić stanowcze potępienie w tym względzie, a także w związku z bardzo poważnymi skutkami ubocznymi, jakie mogą wystąpić u dzieci zaszczepionych eksperymentalną surowicą genową[31].
 
Równie konieczna jest interwencja Konferencji Episkopatu USA mająca na celu promowanie zwolnień ze szczepień z przyczyn religijnych i natychmiastowe odwołanie zakazów nałożonych w tym zakresie przez wiele ordynariatów na swoich księży. Podobnie należy odwołać wszelkie wymagania dotyczące szczepień dla seminarzystów i kandydatów do wspólnot zakonnych. Zamiast tego należy wydać jasne dyrektywy o niebezpieczeństwach związanych z podawaniem szczepionki i jej poważnych implikacjach moralnych.
 
Jestem przekonany, że zechcecie rozważyć szczególną powagę tego tematu, pilną potrzebę interwencji, oświeceni Ewangelią i wierni Jej  nauczaniu, jak również salus animarum, które pasterze Kościoła muszą promować i bronić.
 
In Christo Rege,
+ Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
Były Nuncjusz Apostolski w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 
 
[Przypisy:]
 
[1] Congregation for the Doctrine of the Faith, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines, 21 December 2020.
 
[2] Ibid.
 
[3] Senator Ron Johnson: We don’t have an FDA-approved vaccine in the US. The vaccine (Pfizer Comirnaty) available in Europe is approved, but the vaccine (Pfizer BNT162b2) used in America only has the use of emergency clearance. – Cfr. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1445262977775534081?s=20
 
 
[5] Pfizer has now hired 22 separate lobbying firms, all in Washington, DC, to craft drug policy in the United States. Yes, that’s the accurate #. TWENTY TWO lobbying firms. Tons of top Congressional staffers & fmr WH officials have been recruited to push Pfizer’s agenda in DC. – Cf. https://twitter.com/JordanSchachtel/status/1444661196792205316
 
[6] Founders and researchers of pharmaceutical firms have been replaced by investment funds that seek only economic results and now finance #OMS and #EMA who decide on vaccines – Cf. https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1448173045248581632?s=20 | In Italy there are 32000 doctors paid by BigPharma – https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000-medici-pagati-dalle-case-farmaceutiche/
 
 
[8] Cf. https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 and https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/ > A comparison of official Government reports suggest the Fully Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome.
 
 
[10] Autopsies performed in Germany on deaths after the vaccine, the study of pathologists, 50% of deaths after the second dose were caused by the vaccine. – Cf. https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose/
 
[11] In just 9 months, death reports from Covid-19 preparations have reached 50% of ALL post-vaccine deaths administered in 30 years in the US – Cfr. https://infovax.substack.com/p/in-soli-9-mesi-le-segnalazioni-di – See also https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890
 
 
 
 
[15]- The post-vaccine myocarditis rates found in young Americans (12-15 years) are 19 TIMES higher than the normal background values for these age groups. – Cfr. https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino | Also see https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Investigation: Deaths among Teenage Boys have increased by 63% in the UK since they started getting the Covid-19 Vaccine according to ONS data. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/04/teen-boy-deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid-vaccine/
 
[16] In Turkey, Dr. Fatih Erbakam, leader of the Welfare party, denounces the birth of children with tails, 3 arms, 4 legs, after the vaccination of parents, against Covid. – Cf. https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-nascono-con-la-coda-con-3-braccia-e-4-gambe-video/
 
[17] The COVID-19 vaccine was developed using a fetal cell line. So were Tylenol, ibuprofen…and ivermectin. – Cf. https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-developed | Pfizer Whistleblower Releases Emails Hiding ‘Fetal Cell’ Usage From Public – Cf. https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases-emails-hiding-fetal-cell-usage-from-public | Pfizer Told Scientists To Coverup Use Of Aborted Human Fetal Tissues In Making Vaccines Says Whistleblower – Cf. https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/ and https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 | Process-related impurities in the ChAdOx1 nCov-19 vaccine. – Cf. https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1 
 
[18] US bishop slams Pfizer after emails show company wanted to hide jab’s connection to abortion – Cf. https://www.lifesitenews.com/news/us-bishop-slams-pfizer-after-emails-show-company-wanted-to-hide-jabs-connection-to-abortion/ 
 
[19] Pfizer stand accused of experimenting on orphan babies to test their Covid-19 vaccine. – Cf. https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-accused-of-experimenting-on-orphan-babies-to-test-their-covid-19-vaccine/
 
[20] «CDC issues an urgent warning strongly recommending the vaccination of pregnant women», despite not having enough studies, 675 abortions in vaccinated mothers in the USA, 521 in the UK, babies who died during breastfeeding from vaccinated mothers, and Pfizer who will carry out the study only in the 2025
 
 
[21] CoV-19 Vaccine Ingredients Revealed: Scanning and transmission electron microscopy reveals PEG, graphene oxide, stainless steel and even a parasite.
 
 
[22] See the interview to Jean-Bernard Fourtillan, professor and expert in pharmacology and toxicology: https://twitter.com/Side73Dark/status/1448316251663736840?s=20
 
[23] Dr. Mariano Amici, Graphene and PEG oxide in vaccines:
 
 
[24] Prof. Peter McCullough, pioneer of early care, has a cracked voice evoking the abandonment to death of elderly patients.
 
 
[25] World Economic Forum, These are the top 10 tech trends that will shape the coming decade, according to McKinsey
 
 
 
[27] EU: The greatest research excellence award for the „Graphene” and „Human Brain” projects – Cfr. https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2013/01/ue-il-piu-grande-premio-di-eccellenza-nella-ricerca-ai-progetti-grafene-e-cervello-umano  | Graphene and Human Brain Project win largest research excellence award in history, as battle for sustained science funding continues. – Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54
 
[28] Government, Dr. Citro: «Either they are ignorant or higher orders wanted the dead» – Cfr. https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-oppure-ordini-superiori-volevano-i-morti/
 
 
[30] White House Details Plan To „Quickly” Vaccinate 28 Million Children Age 5-11 – Cf. https://www.zerohedge.com/covid-19/white-house-details-plan-quickly-vaccinate-28m-children-age-5-11
 
[31] Robert W Malone: «This is just sick. And heartbreaking, both literally and figuratively. This must stop»
 
 
 
Tłum. Sławomir Soja
 
 

Za: Lifesitenews (Oct 26, 2021) | https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-catholic-church-has-a-duty-to-resist-deadly-covid-jab-agenda-of-the-globalist-elite/ | Abp. Viganò warns US bishops about COVID jab: The Great Reset wants ‘billions of chronically ill people’

Skip to content