Aktualizacja strony została wstrzymana

Traditiones Custodes nie ma nic wspólnego ze stanowiskiem biskupów w sprawie liturgii tradycyjnej

Reporterka Diane Montagna donosi, że na spotkaniu w Watykanie, które odbyło się przed opublikowaniem ankiety biskupów w sprawie Mszy trydenckiej, stwierdzono, że „tradycjonalizm jest martwą wiarą żywych”.

 

PITTSBURGH (LifeSiteNews) – Czołowa  korespondentka watykańska ujawniła wczoraj to, co nazwała „ukrytą historią Traditionis Custodes„, mówiąc, że według jej źródeł, to nie wkład biskupów z całego świata ukształtował dokument tłumiący Mszę trydencką, jak twierdził papież Franciszek.

Diane Montagna w raporcie dla gazety The Remnant, wygłoszonym po raz pierwszy na konferencji Catholic Identity Conference w ostatnią niedzielę, podzieliła się informacją, że nie tylko większość odpowiedzi udzielonych przez biskupów w ankietach z całego świata nie zgadza się ze stanowiskiem papieża Franciszka, jakoby Msza łacińska była siłą powodującą podziały, ale że drugi, wcześniej niepublikowany raport Kongregacji Nauki Wiary (KNW) został zamówiony po to, aby służyć jako rodzaj „drugiej opinii”, odrębnej od wkładu biskupów, na temat diecezjalnych Mszy łacińskich i ich skutków.

Według wiarygodnych źródeł, pod koniec stycznia 2020 roku zwołano w Watykanie plenum, na którym podjęto decyzję, wprowadzoną później w życie przez Traditionis Custodes. Spotkanie zakończyło się cytatem „Tradycja jest żywą wiarą umarłych. Tradycjonalizm jest martwą wiarą żywych”.

„Kluczowym punktem”, mówi Montagna, jest to, że „wnioski Traditionis Custodes nie są takie same”, jak te wynikające z głównego raportu KDF, który opierał się na ocenie Summorum Pontificum przez biskupów z całego świata oraz konsekwencjach Mszy łacińskich, które pojawiły się w jego następstwie.

Informacja ta poddaje w wątpliwość sposób, w jaki papież Franciszek przedstawił Traditionis Custodes, a mianowicie jako spełnienie prośby biskupów wyrażonej w ankietach.

Papież Franciszek napisał w liście do biskupów, towarzyszącemu Traditionis Custodes: „Odpowiadając na wasze prośby, podejmuję stanowczą decyzję o uchyleniu wszystkich norm … pozwoleń i zwyczajów, które poprzedzają obecne Motu proprio … „. Dalej twierdzi, że pozwolenie jego poprzedników [na swobodne] odprawianie Mszy łacińskiej „zostało wykorzystane do poszerzenia rozłamów” i „zachęcania do nieporozumień, które ranią Kościół” i „narażają go na niebezpieczeństwo podziału”.

Papież stwierdził również w tym liście, że odpowiedzi z kwestionariusza „ujawniają sytuację, która mnie niepokoi i zasmuca oraz przekonuje o potrzebie interwencji”.

Wnioski papieża wydają się odbiegać nie tylko od ocen biskupów, ale od twierdzenia adiunkta sekretarza KDW, arcybiskupa Augustine Di Noia, który powiedział National Catholic Reporter, że „uzasadnienie” papieża dla wycofania „pozwoleń” na Mszę Św. w Traditionis Custodes „nie jest oparte na wynikach kwestionariusza, ale jedynie przez nie wywołane.”

W istocie, jak ujawnia Montagna,  prawdziwe odpowiedzi biskupów przedstawiają zupełnie inny obraz.

„Jak podało jedno ze źródeł” – pisze Montagna – „To, co ich naprawdę interesuje, to anulowanie Starej Mszy, ponieważ jej nienawidzą.” [„ich”, czyli chodzi o Franciszka i jego watykańską świtę –  Red.]

Autorka wyjaśniła, że wśród odpowiedzi od jednej trzeciej biskupów świata (wyłączając, na przykład, tych z krajów, gdzie odprawiane są liturgie wschodnie), ponad połowa pozytywnie oceniła tradycyjną Mszę, a „ponad 60 procent do dwóch trzecich biskupów byłoby za” utrzymaniem Summorum Pontificum, „być może z pewnymi niewielkimi modyfikacjami”. 

W swoim raporcie Montagna podzieliła się wyrywkami pisemnych odpowiedzi biskupów, które ujawniają wiele pozytywnych ocen Mszy łacińskiej i jej skutków, chociaż niektóre z zastrzeżeniami.

Co najmniej kilku biskupów, w przeciwieństwie do papieża Franciszka, uważa, że Msza łacińska sprzyja jedności i pokojowi w Kościele.

Na przykład, jeden z angielskich biskupów napisał: „Forma Nadzwyczajna (FN), pod roztropnym przewodnictwem Ordynariusza, pozwoliła większej liczbie katolików modlić się zgodnie z ich pragnieniem i rozproszyła wcześniejsze konflikty. Jej spokojna obecność nie powinna być zakłócana”.

W rozdziale „Propozycje i/lub perspektywy na przyszłość”, jeden z włoskich biskupów napisał w odniesieniu do Summorum Pontificum: „Nie sądzę, aby było właściwe jego uchylenie lub ograniczenie nowymi normami, aby nie tworzyć kontrastów i dalszych konfliktów, prowadzących do poczucia braku szacunku wobec mniejszości i ich wrażliwości.”

Jeden z biskupów amerykańskich napisał: „Obawiam się, że bez formy nadzwyczajnej wiele dusz opuściłoby Kościół”.

Co ciekawe, jeden z angielskich biskupów napisał: „W negatywnym sensie, FN może sprzyjać poczuciu wyższości wśród wiernych, ale odkąd ten obrządek jest szerzej używany, to poczucie osłabło.”

W rozdziale poświęconym „negatywnym ocenom postawy niektórych wiernych”, pewien włoski biskup stwierdził: „Aspekty [FN] same w sobie są tylko pozytywne: jest to wielki dar dla wszystkich, że mogą poznać i uczestniczyć w celebracji w formie nadzwyczajnej. Aspekty negatywne są obecne tylko w takim stopniu, w jakim celebracje te odbywają się i/lub uczestniczą w nich osoby niezrównoważone lub zideologizowane.”

Montagna podzieliła się w swoim raporcie wieloma innymi odpowiedziami biskupów, w większości pozytywnymi.

Teolog i autor dr Peter Kwasniewski podzielił się wczoraj informacją, że jego niemiecki przyjaciel „potwierdził rewelacje Diane Montagna na temat wewnętrznego raportu KDW” na temat odpowiedzi biskupów, który, jak zauważył „doszedł do przeciwnych wniosków niż te, o których mówił papież”.

Kwaśniewski zauważył, podobnie jak Montagna, że ten wewnętrzny raport „w rzeczywistości harmonizuje z zachowaniem większości biskupów na całym świecie, którzy zdecydowali się albo pominąć ostatnie motu proprio, albo wprowadzić je w życie tylko częściowo”.

Źródła watykańskie informują o spotkaniu przed ogłoszeniem Traditionis Custodes.

Dlaczego, jak zauważyła Montagna, Traditionis Custodes „nie był spójny z tym, co zalecał  raport KDW”? Chociaż nie wiemy tego z całą pewnością, Montagna ujawniła szczegóły dotyczące spotkania w Watykanie i drugiego raportu KDW, które rodzą nowe pytania na temat Traditionis Custodes.

Według Montagny, wnioski wynikające z plenum z 29 stycznia 2020 r. (które odbyło się miesiące przed wydaniem kwestionariusza biskupów) są zgodne z niektórymi instrukcjami Traditionis Custodes. Jeszcze bardziej odkrywcze jest to, że jej źródła przekazały, iż niektórzy hierarchowie wyrazili podczas spotkania niechęć do „tradycjonalizmu” i grup tradycyjnych.

Montagna dowiedziała się, że spotkanie „odbyło się w celu omówienia czwartej sekcji Kongregacji Nauki Wiary, która wcześniej była znana jako Papieska Komisja Ecclesia Dei”. W zastępstwie prefekta KDW kardynała Luisa Ladarii SJ, który był nieobecny z powodu choroby, spotkaniu przewodniczył sekretarz KDW, arcybiskup Giacomo Morandi.

Oprócz członków KDW w spotkaniu uczestniczyli inni hierarchowie, w tym amerykańscy kardynałowie Sean Patrick O’Malley i Donald Wuerl; kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu; kanadyjski kardynał Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów; oraz włoski kardynał Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.

„Według wiarygodnych źródeł, kardynał Parolin, kardynał Ouellet i kardynał Versaldi prowadzili dyskusję i pilotowali ją w określonym kierunku” 

Aby dać „przedsmak tego, co zostało powiedziane”, Montagna podzieliła się informacją, że jeden z kardynałów „wyraził zaniepokojenie faktem, że blisko 13.000 młodych ludzi zarejestrowało się na pielgrzymkę do Chartres”, podczas której odprawiana jest Msza Św. po łacinie, i dodał, że „wielu z tych młodych ludzi ma 'problemy psychologiczne i socjologiczne'”.

„Inny kardynał powiedział, że z jego niewielkiego doświadczenia wynika, że 'te grupy nie akceptują zmian’ i 'uczestniczą w Mszach bez koncelebry’. Dlatego KDW powinna poprosić o 'konkretny znak komunii, uznania ważności Mszy Pawła VI’, nalegał, dodając, że 'nie możemy tak dalej postępować'”.

„Pewien włoski arcybiskup powiedział, że zgadza się, iż KDW nie powinien wznawiać rozmów z FSSPX, ponieważ 'nie ma dialogu z głuchymi’. Ubolewał, że papież Franciszek poszedł na ustępstwa wobec FSSPX w Roku Miłosierdzia, ale nie dostał nic w zamian” – kontynuował.

Spotkanie zakończyło się cytatem: „Tradycja jest żywą wiarą umarłych. Tradycjonalizm jest martwą wiarą żywych”.

Podobno był „tylko jeden wniosek” ze spotkania, który został załączony w „ostatecznych propozycjach przedstawionych Ojcu Świętemu” – powiedziała Montagna.

„O co chodziło? Czyżby o  dokładne przeanalizowanie ewentualnego przekazania kompetencji nad Instytutami Ecclesia Dei i sprawami, którymi zajmuje się Czwarta Sekcja, innym watykańskim dykasteriom, które zajmują się pokrewnymi sprawami czyli Kongregacji Kultu Bożego, Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (zwanej też Kongregacją ds. Zakonników) oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa.”

Montagna zauważa, że w artykule 6 Traditionis Custodes, papież Franciszek zdegradował Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, „erygowane przez Papieską Komisję Ecclesia Dei”, do Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

W odniesieniu do Traditionis Custodes, autorka zauważa: „Wygląda na to, że piłka została już wprawiona w ruch na sesji plenarnej pod koniec stycznia 2020 r.”.

 

Drugi równoległy raport

Kolejna rewelacja rodzi dalsze pytania o prawdziwe pochodzenie Traditionis Custodes. Według wiarygodnych źródeł Montagny, drugi, „równoległy raport” został zamówiony przez KDW w czasie, gdy przygotowywany był główny raport

„Kongregacja rzekomo musiała się upewnić, aby główny raport nie doszedł do oczywistych wniosków, np. że tradycyjna Msza jest pozytywnym elementem w życiu Kościoła, itd.” – napisała Montagna. „Drugi raport był zatem reklamowany jako rodzaj drugiej opinii, jako sprawdzenie głównego raportu”.

Według Montagna, to drugie sprawozdanie zostało „zlecone około listopada 2020 r.” i „przekazane przed Bożym Narodzeniem”. Zaznaczyła, że w tym czasie „KDW nadal otrzymywała i przetwarzała odpowiedzi na ankietę, i robiła to do stycznia 2021 roku”, co sprawia, że zakres, w jakim ten raport uwzględnił te wyniki, był z konieczności ograniczony, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość materiału, który musieli przejrzeć.

 

Wskazówki dla biskupów, kapłanów i świeckich

Montagna zakończyła rozważania radą dla duchownych i świeckich, jak odpowiedzieć na Traditionis Custodes:

  1. „Księża, stabilne grupy i osoby prywatne powinny powstrzymać się od wszelkiej korespondencji ze Stolicą Apostolską. Osoby przywiązane do tradycyjnej Mszy łacińskiej powinny również unikać stwarzania wrażenia, że są „wojownikami” w swojej diecezji lub parafii, którzy zawsze protestują lub są niezadowoleni. Celem musi być to, aby nie utracić tradycyjnej łacińskiej Mszy jako normalnej formy modlitwy. I jako dzieci Ojca niebieskiego musimy modlić się za hierarchię. To jest nasz obowiązek.
  1. Poszczególni księża diecezjalni powinni nadal odprawiać prywatne Msze święte, ponieważ Mszał z 1962 roku nie został uchylony.
  1. Biskupi, którym Ojciec Święty powierzył zadanie strzeżenia tradycji, powinni naprawdę ocenić, czy wprowadzenie w życie Traditionis Custodes przyniesie prawdziwą duchową korzyść ich owczarni. Biskupi mogą zdać sobie sprawę, że to, co zainspirowało Ojca Świętego, jest zupełnie czymś innym niż sytuacja w ich własnej diecezji i zgodnie z tym postąpić.

Emily Mangiaracina

Tłum. Sławomir Soja

Za: Lifesitenews (Oct 8, 2021) – „Vatican reporter finds Traditionis Custodes not based on bishops’ input, as Pope Francis claimed”

Skip to content