Aktualizacja strony została wstrzymana

O potrzebie przeprowadzenia Społecznego Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie

Na Litwie trwa państwowy spis ludności przeprowadzany przez Departament Statystyki. Niestety, obrana metoda badawcza nie wypełnia definicji spisu powszechnego, ponieważ państwowi rachmistrzowie mają zamiar przepytać jedynie 1% mieszkańców Litwy, co przypomina bardziej sondaż, aniżeli spis powszechny. Reszta danych ma być pozyskiwana na podstawie informacji z innych instytucji państwowych oraz drogą internetową. Oznacza to, że część danych w ramach powszechnego spisu nie będzie zgodna z rzeczywistością, bowiem informacje dotyczące narodowości osoby bądź jej wyznania nie są obowiązkowe i częstokroć w rejestrach są pomijane. Cząstkowe dane od zaledwie 1% ankietowanych mają być połączone ze zgromadzonymi danymi w różnych instytucjach, a następnie po zastosowaniu modelu matematycznego opublikowane. W ten sposób podane zostanę informacje dotyczące narodowości, języka ojczystego i wyznania w skali całego kraju. Nie ulega wątpliwości, że obrany model z całą pewnością nie będzie odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji, dane zostaną wypaczone, a liczba Polaków na Litwie zostanie z pewnością zaniżona.

Z tego powodu Związek Polaków na Litwie, w związku z nieścisłościami i rozbieżnościami statystycznymi dotyczącymi deklarowanej narodowości w poprzednich spisach ludności, w celu porównawczym, postanowił przeprowadzić Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, który będzie bardziej wiarygodny, gdyż ankieta dotrze do każdego polskiego domu. W każdej gminie położonej na obszarze Wileńszczyzny ZPL ustanowi pełnomocnika gminnego, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu, a także powoła ankieterów, którzy będą przeprowadzać spis. Akcja społecznego spisu została poparta przez cały szereg największych polskich środowisk i organizacji: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie, Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Uzyskała również oficjalne poparcie Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN), największej organizacji patronackiej autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych w Europie.

Zanim jeszcze ruszyła akcja społecznego spisu ZPL, rozpoczął się frontalny atak antypolsko nastawionych polityków litewskich należących do nacjonalistyczno-liberalno-lewackiej większości parlamentarnej, którego celem jest uniemożliwienie rzetelnego spisu Polaków na Litwie. Nie jest to rzecz zaskakująca, gdyż w interesie litewskich nacjonalistów i liberałów leży to, aby jak najmniej Polaków zadeklarowało swoją narodowość.

Dlatego też społeczny spis Polaków przeprowadzany przez ZPL w celu porównawczo-informacyjnym pomoże wykluczyć możliwość manipulacji w spisie państwowym oraz pomoże zapobiec zaniżaniu jego wyników, to arcyważna rzecz dla pokazania silnej polskości na Wileńszczyźnie, a jego wyniki będą rzutowały na przyszłość polskiej Wspólnoty. Od tego spisu będzie zależała polska tożsamość mieszkańców Wileńszczyzny, zachowanie należnych im praw, ilość polskich szkół i pozycja w życiu społecznym na Litwie. Rozumie to dobrze każdy patriota i przyjaciel polskiej sprawy na Kresach.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Za: Rozmyślania w blogu (14 marca 2021) | http://isakowicz.pl/o-potrzebie-przeprowadzenia-spolecznego-spisu-ludnosci-polskiej-na-wilenszczyznie/

Skip to content