Aktualizacja strony została wstrzymana

Kogo koronawirus NIE atakuje? Ważna informacja rządowa

Według oficjalnej narracji, koronawirus jest patogenem dosyć egalitarnym: każdy może być jego nosicielem i z tego względu wytyczne rządowe nakazują, m.in. zasłanianie ust i nosa, utrzymywanie minimalnej odległości, a dla przekraczających granicę kraju zdrowych ludzi, nakazują obowiązkową 10-dniową kwarantannę („odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie”).

Według tychże przepisów, wprowadzone są jednak wyjątki. Tak więc zdrowa osoby przyjeżdżająca zza granicy musi przejść kwarantannę, lecz inne osoby wyszczególnione na specjalnej liście – już nie muszą. W przypadku osób wykonujących całą listę zawodów koronawirus jest bardzo wyrozumiały. Zatem, koronawirus nie rusza marynarzy, nie tyka kierowców cieżarówek i międzynarodowych autobusów, nie zbliża się do personelu lotniczego i kolejowego, jest z dala od niektórych studentów, doktorantów, dziennikarzy, sportowców czy świty sportowej, itede itepe.

Nie oszukujmy się, nie oszukujmy innych: gdybyśmy mieli do czynienia z prawdziwą epidemią czy pandemią, to nie byłoby wyjątków, bo nikt nawet nie chciałby być do tych wyjątków zaliczony – każdy siedziałby w swoich dziuplach i piwnicach nie wystawiając czubka głowy. Bo wiedziałby, że groziłoby to śmiercią lub kalectwem.

Ludzie jednak widzą, czują, wiedzą, że pandemia jest nadmuchana przez polityków i globalistyczne ośrodki wspierane przez przekupione tzw. autorytety. Ludzie wiedzą i widzą, że „na koronawirusa” umierają głównie ci, którzy są u schyłku swego życia (średnia wieku śmiertelności „na koronawirusa” równa się średniej wieku śmiertelności całej populacji…), i których nawet podmuch świeżego powietrza jest w stanie zwalić z nóg.

Ludzie czują, że tenże koronawirus im nie zagraża, stąd swobodnie pojawiają się na różnych demonstracjach, chodzą do supermarketów. Dlaczego nie czują zagrożenia? Bo tzw. koronawirus to odmiana grypy. Bo tzw. druga fala koronawirusa jest po prostu coroczną sezonową grypą! W tym roku może nieco mocniejszą grypą, bo ludzie podczas pierwszego lockdownu pozbawieni byli ruchu, świeżego powietrza, a przez ostatnie pół roku narażeni byli na wielkie stresy, również te wynikające z propagandy rządowej tzw. pandemii koronawirusa.

Ludzie nie boją się grypy, bo są do niej przyzwyczajeni, bo wiedzą, że choć groźna dla niektórych grup, to jakoś wychodzi się z niej. Grypą trudno jest zastraszyć ludzi, chociaż w poprzednich latach próbowano. To musi być coś „nowego”, coś nieznanego, coś brzmiąco obco i złowieszczo. I ten efekt wykorzystano w propagandzie globalnej obwieszczając „pandemię Covid-19”.

 

Poniżej – wybrana kuriozalna lista, nazwijmy ją „odpornych na koronawirusa” w RP. Czy przedstawicieli wyszczególnionych na liście zawodów wirus nie atakuje? Wydaje się, że tworząc tego typu grupy jakichś wybrańców, Państwo Polskie jakby gwarantuje im immunitet od koronawirusa. Albo dodatkowo naraża – jakby powiedzieli inni. Tak czy owak, tworzenie wyjątków w obliczu prawdziwej pandemii jest niedopuszczalne i niebezpieczne. W obliczu zaś sztucznie wytworzonej pandemii medialnej, jest po prosto czystą manipulacją.

 

Całość na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE (stan na 31.10.2020):

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
 • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 • obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski,
 • uczniowie pobierający naukę w Polsce i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 • inspektorzy administracji morskiej
 • osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
 • obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w celu przejazdu przez terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 • osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA – stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,
 • osoby wykonujące za granica prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze,
 • pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażerów statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi, Ukrainy albo Federacji Rosyjskiej;
 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy.

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: StrazGraniczna.pl (31.10.2020 ) | https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html

Skip to content