Aktualizacja strony została wstrzymana

Konferencja Episkopatu Niemiec: „Homoseksualizm jest normalną formą predyspozycji seksualnej”

Czy Episkopat Polski nadal znajduje się w pełnej łączności z Episkopatem Niemiec?

Komisja ds. Małżeństwa i Rodziny Konferencji Biskupów Niemieckich przeprowadziła specjalistyczne konsultacje na temat „Seksualności człowieka – jak dyskutować naukowo – teologicznie i oceniać kościelnie”, które zakończyły się wczoraj wieczorem (4 grudnia 2019 r.) w Berlinie. Punktem wyjścia do konsultacji jest Synodalna Droga Kościoła w Niemczech. Już w fazie przygotowawczej istniało forum, które zajmowało się kwestiami moralności seksualnej. W ramach tych konsultacji Komisja chciała wnieść wkład w dyskusję na ten temat z seksualno-medycznego, teologiczno-antropologicznego i moralno-teologicznego punktu widzenia oraz z punktu widzenia władz kościelnych zajmujących się nauczaniem o moralności seksualnej, a także rzucić światło na historię i tło katolickiej doktryny seksualnej. Spotkanie w Berlinie zostało zorganizowane we współpracy z berlińskim Instytutem Etyki i Polityki Chrześcijańskiej (ICEP) pod kierownictwem prof. dr Andreasa Lob-Hüdepohla. W spotkaniu wzięli udział m.in. arcybiskup dr Heiner Koch (Berlin), biskup dr Franz-Josef Bode (Osnabrück), biskup Wolfgang Ipolt (Görlitz), biskup dr Peter Kohlgraf (Moguncja) oraz kilku biskupów pomocniczych z Komisji Wyznaniowych i Rodzinnych, którzy dyskutowali z lekarzami seksualnymi, teologami moralnymi, dogmatystami i prawnikami kościelnymi.

Przewodniczący Komisji Rodzinnej, arcybiskup dr Heiner Koch, podkreślił, że Droga Synodalna powinna być rozpoczęta bez uprzedzeń i bez już ustalonych stanowisk, ale w żadnym wypadku bez znajomości stanu nauki. Panuje zgoda co do tego, że ludzka seksualność obejmuje wymiar pożądania, reprodukcji i relacji. Zgodzono się również, że preferencje seksualne człowieka wyrażają się w okresie dojrzewania i zakładają orientację hetero- lub homoseksualną. Oba należą do normalnych form predyspozycji seksualnych, które nie mogą lub nie powinny być zmieniane przez żadną specyficzną socjalizację. W refleksji Kościoła oznacza to, że należy odrzucić wszelkie formy dyskryminacji osób homoseksualnych, ponieważ od dawna domagał się tego autorytet nauczycielski i jest to wyraźnie podkreślone przez papieża Franciszka w liście postsynodalnym Amoris laetitia. Kontrowersyjne było jednak pytanie, czy zakaz praktyk homoseksualnych utrzymywany przez Urząd Nauczycielski [Kościoła] jest jeszcze aktualny (w oryginale: zeitgemäß – do pogodzenia ze wspólczesnością), a także pytanie o dopuszczalność stosowania sztucznych środków antykoncepcyjnych w małżeństwie i w związkach niemałżeńskich.

Dwóch członków grupy ds. języka niemieckiego Synodu Biskupów Rzymskiego z października 2015 r., arcybiskup Koch i biskup Bode, podkreśliło znaczenie solidnej dyskusji wspieranej przez nauki humanistyczne i teologię oraz podkreśliło zauważalny już rozwój dokrtyny w Amoris laetitia. W ten sposób relacja seksualna po rozwodzie i ponownym małżeństwie nie była już klasyfikowana jako grzech ciężki, a zatem nie przewidywano ogólnego wykluczenia z przyjęcia Eucharystii.

Wyniki konsultacji eksperckich wpłyną na forum Drogi Synodalnej „Źyć w udanych relacjach – żyć miłością w seksualności i partnerstwie”, które rozpocznie swoją pracę w lutym 2020 roku.

https://www.dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/fachkonsultation-die-sexualitaet-des-menschen/detail/

Dextimus

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (6.12.19)  – [Org. tytuł: «homoseksualizm jest normalną formą predyspozycji seksualnej»]

 


 

Efekt synodalności! Biskupi niemieccy o „normalnym” homoseksualizmie i akceptacji komunii dla rozwodników

Komisja Małżeństwa i Rodziny Konferencji Episkopatu Niemiec uznała homoseksualizm za normalny wariant rozwoju ludzkiej seksualności. Wezwano też do przemyślenia kościelnego nauczania penalizującego stosunki płciowe w homoparach. Zarazem potwierdzono też, że rozwodnicy żyjący w nowych związkach mogą w Niemczech przyjmować Komunię Świętą.

1 grudnia rozpoczęła się w Niemczech Droga Synodalna, która ma zreformować Kościół katolicki. Jednym z czterech głównych tematów Drogi jest moralność seksualna i współczesne rozumienie seksualności. W związku z tym w Berlinie zorganizowano konferencję ekspercką poświęconą homoseksualizmowi, stosunkom seksualnym w związkach pozamałżeńskich oraz antykoncepcji. Uczestnicy wezwali do przemyślenia dotychczasowego nauczania kościelnego.

Konferencję zorganizowała Komisja Małżeństwa i Rodziny Konferencji Episkopatu Niemiec, którą kieruje arcybiskup Berlina Heiner Koch. Jej współorganizatorem był prof. Andreas Lob-Hüdepohl z berlińskiego Instytutu Etyki i Polityki Chrześcijańskiej. W spotkaniu udział wzięli ponadto biskupi: Franz-Josef Bode z Osnabrück, Wolfgang Ipot z Görlitz, Peter Kohlgraf z Moguncji oraz kilku niewymienionych z nazwiska biskupów pomocniczych. Ponadto obecni byli przedstawiciele nauk medycznych, społecznych i teologicznych.

Homoseksualizm uznany za normalny

W opublikowanym podsumowaniu konferencji biskupi stwierdzili jednogłośnie, że skłonności homoseksualne są zupełnie normalnym wariantem rozwoju ludzkiej seksualności. Ta miałaby kształtować się w okresie dojrzewania i przybierać wyraz hetero- albo homoseksualny. Skłonności do osób tej samej płci miałyby być równie dobre jak skłonności do osób płci przeciwnej i stąd nie należy podejmować żadnych prób ich zmiany.

Jest to twierdzenie niezgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, gdzie czytamy o „wewnętrznym nieuporządkowaniu” skłonności homoseksualnych.

Na spotkaniu w Berlinie „intensywnie dyskutowano” też, czy nauczanie Kościoła katolickiego penalizujące stosunki seksualne między osobami tej samej płci przystaje do współczesności.

Biskupi niemieccy od kilku lat dążą otwarcie do nowej oceny homoseksualizmu. Wiceszef episkopatu bp Franz-Josef Bode opowiedział się otwarcie za wprowadzeniem kościelnej ceremonii błogosławienia związków jednopłciowych, co powtórzył później w nieco bardziej zawoalowanej formie sam przewodniczący kard. Reinhard Marx.

Gdy w marcu tego roku biskupi prezentowali założenia Drogi Synodalnej, omówienie kwestii moralności seksualnej powierzono profesorowi teologii moralnej z Fryburga Eberhardowi Schockenhoffowi. Ten zaproponował całkowitą rehabilitację homoseksualizmu, a także uznanie za dopuszczalne moralnie seksu przedmałżeńskiego i masturbacji. Opowiedział się ponadto za odejściem od uznawania istnienia tylko dwóch płci. Kard. Marx w oficjalnym wystąpieniu podsumowującym wywód Schockenhoffa ocenił je bardzo wysoko i zapowiedział zmierzanie w kierunku wyznaczonym przez uczonego.

Na spotkaniu w Berlinie biskupi powołując się na adhortację Amoris laetitia oraz Katechizm Kościoła Katolickiego wezwali do przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji homoseksualistów.

Antykoncepcja

Obecni na konferencji w Berlinie zajęli się też tematem antykoncepcji; część uczestników postulowała uznanie stosowania sztucznej antykoncepcji za w pełni dopuszczalną moralnie. To postulat pojawiający się w Kościele katolickim w Niemczech od ponad 50 lat. W 1968 roku biskupi niemieccy wydali deklarację znaną jako Deklaracja z Königstein, w której uznali zakaz stosowania antykoncepcji wyrażony w Humanae vitae św. Pawła VI za niezobowiązujący i czysto doradczy. Pozwolili katolikom samodzielnie decydować o stosowaniu antykoncepcji, choć doradzali posłuszeństwo nauczaniu papieża. Choć Niemcy nigdy nie uznali sztucznej antykoncepcji za wprost moralną, to mimo wielokrotnych napomnień ze strony św. Jana Pawła II nigdy nie odwołali Deklaracji.

Komunia dla rozwodników

Niemieccy biskupi przypomnieli w Berlinie, że po Amoris laetitia Kościół w Niemczech zmienił podejście do rozwodników w powtórnych związkach. Stosunki seksualne między partnerami w takich związkach uznano za niekoniecznie będące grzechem ciężkim, stąd takie osoby nie mogą być pryncypialnie wykluczane z przyjmowania Komunii świętej. Oficjalnie Niemcy ogłosili to w 2017 roku, publikując wytyczne duszpasterskie nakazujące księżom godzić się z „decyzją sumienia” wszystkich rozwodników pragnących przyjmować Komunię. Większość biskupów wcieliła te wytyczne w życie w swoich diecezjach.

Źródła: dbk.de, pch24.pl

Pach

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-12-06)

 


 

.