Aktualizacja strony została wstrzymana

Wywiad z sekretarzem generalnym FSSPX nt. kapituły generalnej

W dniach od 11 do 21 lipca br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.

Wielu katolików niepokoi się kolejnymi zmianami wprowadzanymi przez Watykan; zakłopotanie wśród wiernych budzą m.in. dyskusje wokół posynodalnej ekshortacji Amoris lætitia czy podważanie celibatu kapłańskiego w perspektywie synodu nt. Amazonii. Kardynałowie powstają przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Nie brak dziś katolików dobrej woli dostrzegających słuszność stanowiska abp. Marcela Lefebvre’a – wielu z nich, nawet spoza szeregów tradycjonalistów, przypatruje się zbliżającej się kapitule Bractwa.

s. Krystian Thouvenot FSSPX

Redakcja „Mitteilungsblatt”, biuletynu dystryktu Niemiec, przeprowadziła wywiad z ks. Krystianem Thouvenotem FSSPX, sekretarzem generalnym FSSPX, na którym spoczywa przygotowanie kapituły.

Chcielibyśmy podać wiernym parę informacji o kapitule generalnej w 2018 r. Czy mógłby Ksiądz powiedzieć najpierw parę słów o sobie i o swoich zadaniach w Domu Generalnym?

Święcenia kapłańskie otrzymałem w 2000 r., a od 2008 r. pełnię funkcję sekretarza generalnego FSSPX. Moja praca polega na utrzymywaniu korespondencji między Domem Generalnym a seminariami i dystryktami, a także z członkami Bractwa, oraz na uaktualnianiu informacji o naszych członkach – kapłanach, braciach, siostrach oblatkach i seminarzystach. Zajmuję się rejestrem spotkań rady generalnej i przekazuję decyzje odpowiednim przełożonym; zajmuję się również archiwum i komunikacją Bractwa.

Bractwo jest zarządzane przez przełożonego generalnego i jego dwóch asystentów, wybieranych przez kapitułę…?

Istotnie, Bractwo jest zarządzane przez trzech przełożonych wybieranych na okres 12 lat. Ich zadania to zapewnienie poprawnego funkcjonowania Bractwa, organizacja apostolatu, wyznaczanie przełożonych w dystryktach itd. Jak to określają statuty, przełożeni powinni czuwać nad podtrzymywaniem i rozwijaniem w sercach wszystkich członków „wspaniałomyślności, głębokiego ducha wiary i żarliwej posługi w służbie Kościołowi i dusz”. Mieszkają w Menzingen (w Szwajcarii – przyp. tłum.), gdzie mogą odpocząć między wyjazdami, ale także pracować, modlić się, pogłębiać wiedzę…

Ostatnie lata to okres pomyślnego rozwoju Bractwa. Niedawno opublikował Ksiądz parę statystyk pokazujących ten wzrost. Czy może nam Ksiądz powiedzieć coś więcej na ten temat?

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X wzrasta powoli, ale stabilnie. Nasze dzieła wszędzie wymagają wsparcia i odnawiania sił, dlatego też trzeba ciągle prosić i modlić się o wiele powołań kapłańskich i zakonnych, a zwłaszcza o wielu świętych kapłanów.

Porozmawiajmy o kapitule.

W lipcu br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Św. Piusa X. Jest to ważne zgromadzenie, albowiem wybiera najwyższych przełożonych na okres 12 lat, a także sprawdza, czy Bractwo pozostaje wierne swoim statuom i duchowi. Jest to okazja, aby podsumować nasz apostolat, rozwój dzieł, życie wspólnotowe, środki uświęcenia członków.

Kapituła odbędzie się w seminarium św. Piusa X w Ecône. Zgromadzi wszystkich przełożonych dystryktów i seminariów, biskupów, a także najstarszych członków. Kapitułę poprzedzą rekolekcje kapłańskie, których celem będzie należyte przygotowanie się uczestników.

Co jest zadaniem kapituły?

Jak już powiedziałem, zadaniem kapituły jest wybór wyższych przełożonych oraz kontrola dochowywania wierności statutom. Z okazji kapituły wszyscy członkowie mogli napisać do sekretariatu generalnego, aby przedstawić swój punkt widzenia, prośby oraz trudności. Wszystkie te opinie będą przedmiotem podsumowania i dyskusji podczas kapituły.

Kto może zostać wybrany na przełożonego generalnego?

Procesja z okazji święceń kapłańskich w Ecône

Każdy kapłan Bractwa, który ukończył 30 lat i złożył śluby wieczyste; obecnie oznacza to aż 462 osób! Przełożony generalny jest wybierany większością 2/3 głosów, a asystenci zwykłą większością. Głosowania podczas wyborów, w których bierze udział 41 uczestników kapituły, są tajne.

Statuty autorstwa abp. Marcelego Lefebvre’a przewidują, że przełożony generalny ma dążyć do uznania Bractwa Św. Piusa X na prawie papieskim. Czy będzie mowa o prałaturze personalnej?

Istotnie, nasze statuty przewidują, że Bractwo będzie czyniło „konieczne starania w celu funkcjonowania na prawie papieskim”. Było to zresztą ciągłe staranie abp. Lefebvre’a wobec niesprawiedliwej i nielegalnej kasacji Bractwa w 1975 r., a także w okresie propozycji uznania kanonicznego, które przedstawił w 1987 r. Jednakże kwestia naszej legalności jest konsekwencją nienormalnego stanu Kościoła oraz oskarżeń, które padają pod naszym adresem. Jesteśmy rzymskimi katolikami, poczuwamy się do jedności z papieżem i hierarchią Kościoła – ale [jedności] w katolickiej wierze. Podążamy za papieżem, wikariuszem Chrystusa i następcą św. Piotra, ale nie Lutra czy Lamennais’ego. Uznajemy Magisterium, autorytet Stolicy Apostolskiej i soborów, ale w ciągłości Tradycji, nie zaś w nowościach, które podkopują wiarę, liturgię i naukę Kościoła.

Wracając do pytania – w czasie kapituły zostanie prawdopodobnie poruszona kwestia prałatury personalnej. Jednakże to przełożony generalny prowadzi Bractwo – sam – i to na nim spoczywa odpowiedzialność za relacje między Tradycją a Rzymem. W 1988 r. abp Lefebvre wyraźnie podkreślił ten aspekt.

Jakie zdaniem Księdza są inne ważne dla życia Bractwa kwestie, którymi kapituła generalna powinna się zająć?

Kapituła sprawdzi wszystkie aspekty dnia codziennego, zarządzanie majątkami, skupi się z pewnością na kwestiach rekrutacji członków i ich wytrwania [w Bractwie], na szkołach, misjach, rozwoju dzieł oraz stosowaniu statutów w naszych wspólnotach.

Serce Bractwa stanowią seminaria. Jakie są ich problemy wymagające rozwiązania? Przedtem sprawował Ksiądz posługę w szkolnictwie wyższym, miał więc Ksiądz styczność ze studentami…

Seminaria rzeczywiście należą do serca życia Bractwa, które jest przede wszystkim dziełem odnowy kapłaństwa katolickiego, a więc i formacji mającej zapewnić Kościołowi kapłanów, których tak bardzo potrzebuje. Do priorytetów należy zapewnienie kształcenia kapłańskiego dobrej jakości, a więc posiadanie kompetentnych wykładowców. Ci zaś powinni również być w stanie towarzyszyć klerykom, aby wznosili się stopień po stopniu ku ołtarzowi i krzewili w sobie cnoty kapłańskie.

Siostry Bractwa Św. Piusa X również mają w tym roku swoją kapitułę generalną…

Istotnie, Siostry Bractwa Św. Piusa X zgromadzą się na swej własnej kapitule wiosną tego roku. Pełnią one wspaniałą posługę u boku kapłanów, a ich życie zakonne wnosi wiele do przeoratów i szkół, w których posługują.

Co mogą zrobić wierni w związku z kapitułą?

Zachęcamy wiernych, aby już od teraz modlili się w intencjach kapituły, a ujmując bardziej ogólnie – za rozwój Bractwa jako dzieła Kościoła, wedle woli założyciela Bractwa. Myślę szczególnie o członkach Trzeciego Zakonu, którzy w sposób bliższy dzielą naszego ducha i nasze intencje i często pomagają w przeoratach, a także zanoszą codziennie do nieba swoje modlitwy wspomagające to opatrznościowe dzieło.

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (22 lutego 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/02/wywiad-z-sekretarzem-generalnym-fsspx-nt-kapituly-generalnej/

Skip to content