Aktualizacja strony została wstrzymana

2 kwietnia, 2015

Jazgoty na tle milczenia

Szanowni Państwo! W miarę zbliżania się terminu wyborów tubylczego prezydenta, nasila się wojna na górze, niczym walka klasowa w miarę postępów socjalizmu. Jeszcze nie został

Zapomniani męczennicy z Kresów Wschodnich

Wiel­ki Czwar­tek, bę­dą­cy pa­miąt­ką usta­no­wie­nia Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu i sa­kra­men­tu ka­płań­stwa, jest w Ko­ście­le ka­to­lic­kim ob­cho­dzo­ny jako świę­to ka­pła­nów. Dla­te­go też warto dziś przy­po­mnieć tych pol­skich

Aby nie rozpierzchli się z obawy przed wilkami

Od kilkunastu miesięcy obserwujemy duszpasterskie wzmożenie polskich biskupów. Coraz śmielej stawiają oni czoła wyzwaniom współczesności, z otwartą przyłbicą sprzeciwiając się ateizującemu się światu, pogrążonemu od
Skip to content