Odpowiedź na List Otwarty Marii Fieldorf-Czarskiej

Aktualizacja: 2009-06-1 11:57 am

W odpowiedzi na List Otwarty Marii Fieldorf – Czarskiej, dotyczący oskarżenia Polaków o współodpowiedzialność za mordowanie Żydów.

Pani Maria Fieldorf – Czarska pisze, że wielu Polaków ratowało życie Żydom, z narażeniem własnego, najbliższych i lokalnej społeczności, pod koniec Listu proponuje przytoczenie przykładów ratowania życia Polakom przez Żydów. Odpowiedzi jednak nie otrzyma, bo nie było takich przypadków. Przed kilku laty Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu wystąpił z inicjatywą by we Wrocławiu stworzono, Aleje Wdzięczności Żydom, którzy ratowali Polakom życie lub chronili przed represjami w okresie stalinowskim. Komitet zaapelował do Polaków i innych nacji o padanie wiadomych im faktów. Zgłoszono wiele przypadków ratowania Polakom życia przez Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów… ale nie zgłoszono ani jednego ratowania Polaków lub pomagania im przez Żydów. Apel skierowano do wszystkich Żydów za pośrednictwem Ambasady Izraela. Komitet nie otrzymał oficjalnie żadnej odpowiedzi na ten apel, a nie oficjalnie, dano mu do zrozumienia, że nie było takich przypadków. Poniżej przytaczamy materiały na ten temat i prosimy Czytelników o ewentualne uwagi
AL Internetowy Serwis Informacyjny- InterPromo News
Redakcja – Poland tel ( 48-) 0691830350;fax 48) 717809081
E-mail –


stalinism@wp.pl

Prośba o upublicznienie Apelu
Przesyłamy materiały dotyczące inicjatywy wyrażenia wdzięczności wszystkim , którzy w trudnym okresie po 1 września 1939 r. ratowali Polakom życie albo pomagali im w ich w niedoli, z prośbą o ich rozpowszechnienie. Najpierw zwróciliśmy się do Żydów, ale okazało się , że nie zgłoszono ani jednego przypadku ratowania życia lub pomaganie Polakom przez Żydów.

Wrocław 16 grudnia 1999

dr Leszek Skonka

DO POLAKÓW I ŻYDÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE
Apel o nadsyłanie wspomnień !
Dobrze się stało , że ostatnio Żydzi podnoszą sprawę stosunków polsko-żydowskich, a także różnych pretensji i obwinień. Być może , że okażą się owe pretensje wzajemne. Jest to doskonała okazja by wreszcie temat ten przemilczany przez dziesięciolecia podjąć. Nakazuje to zarówno rozsądek , jak i interes Polaków i Żydów . Trzeba wreszcie ustalić kto, komu i co jest dłużny. Od wielu lat np. świat wie o Polakach , którzy ratowali życie Żydom. Wśród wyróżnionych przez Instytut Jad Washen w Jerozolimie , za tę postawę jest 30 proc. naszych rodaków. Choć tylko Polakom za ukrywanie Żyda groziła kara śmierci , a mimo to podejmowali to ryzyko. Polacy uratowali ponad 100 tys. Żydów od śmierci. Tak jak Żydzi skazani byli przez Niemców na zagładę , tak i Polacy w ZSRR skazywani byli, tylko za to że byli Polkami , na śmierć natychmiastową w obozach zagłady: Katyń, Miednoje , Charków i wielu innych kaźniach lub na śmierć powolną w więzieniach, gułagach, kopalniach , z głodu, chorób , wycieńczenia. Ludność żydowska, zwłaszcza na dawnych terenach polskich, była traktowana przez władze radzieckie szczególnie życzliwie, przyjaźnie, powierzano jej chętnie różne stanowiska w urzędach , administracji miejscowej i centralnej. Dlatego zwracamy się do Rodaków o nadsyłanie wspomnień na temat stosunku , zwłaszcza byłych obywateli Rzeczypospolitej pochodzenia żydowskiego, do Polaków , którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie w czasie okupacji sowieckiej, a także w okresie stalinowskim w PRL. Być może, że podobnie jak Polacy ratujący życie Żydom, także Żydzi pomagali Polakom w Związku Radzieckim i w stalinowskim okresie PRL; tylko świat o tym nie wie. Chodzi więc o danie świadectwo prawdzie . Proponujemy także stworzenie ”Polskiej Alei Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, zasadzenie tam drzewek pamięci i wdzięczności, umieszczenie przed nimi nazwisk tych Żydów , którzy z narażeniem życia pomagali zagrożonym i prześladowanym Polakom w okresie stalinowskim w ZSRR i w PRL. Niech świat się dowie w jakim stopniu i w jakiej formie Żydzi odwdzięczali się Polakom za ich poświęcenie w ratowaniu życia ich ziomków zagrożonych przez hitleryzm. Apelujemy także do Żydów by podawali przykłady ratowania Polaków przed zesłaniem na Sybir, przed aresztowaniem, więzieniem, łagrami, represjami , nieludzką pracą. Fakty te opublikujemy i udostępnimy światowej opinii. Dla ułatwienia proponujemy następujące zagadnienia:
1. Postawa b. obywateli polskich pochodzenia żydowskiego po 17 września 1939 r. wobec sowieckich okupantów .
2. Stosunek b. obywateli polskich pochodzenia żydowskiego do Polaków w okresie okupacji sowieckiej.
3. Stosunek Obywateli PRL pochodzenia żydowskiego wobec Polaków w okresie stalinowskim i późniejszym.
4. Jakiej pomocy doznałeś Ty lub znane Ci osoby w okresie wojennym w ZSRR i po wojnie w PRL ze strony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego lub Żydów ?
Wspomnienia prosimy kierować – Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu – Instytut Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, 50-950 Wrocław 2, pl. Św. Macieja 5
Tel. 0691830350 , fax (48+71) 7809081 E-mail


stalinism@wp.pl


Wrocław 9 sierpnia 1999 Przewodniczący KPOS
ALEJA PAMIĘCI I WDZIĘCZNOŚCI
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce w czasie zorganizowanej przed pierwszym w Polsce i na świecie Pomnikiem Ofiar Stalinizmu uroczystości uczczenia pamięci ofiar stalinizmu w 60-tą rocznicę agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. dwóch zbrodniczych totalitaryzmów: faszystowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji Sowieckiej, wystąpił z inicjatywą – UHONOROWANIA TYCH, CO W OKRESIE STALINOWSKIM i HITLEROWSKIM RATOWALI POLAKOM ŻYCIE.
Inicjatorzy zaproponowali w eksponowanym miejscu miasta Wrocławia wyznaczyć lokalizację alei,( na podobieństwo takiej, jaka istnieje w Izraelu) dla sadzania drzew „pamięci„ , przez ludzi uhonorowanych w ten sposób za ratowanie życia Polakom w czasach stalinowskich w Związku Radzieckim, w PRL i w okresie hitlerowskiej okupacji. Jako lokalizację tej alei wskazuje się Wrocław, gdyż tu zamieszkało po wojnie najwięcej Polaków, którzy pierwsi zetknęli się i najboleśniej odczuli okrucieństwa wojny, stalinizmu i hitleryzmu.
Proponuje się nazwać tę Aleję – ALEJĄ PAMIĘCI I WDZIĘCZNOŚCI TYM, KTÓRZY RATOWALI POLAKOM ŻYCIE W OKRESIE STALINIZMU I HITLERYZMU
Pod zasadzanymi drzewami na tabliczkach winna znajdować się inskrypcja zawierająca oprócz imienia, nazwiska i narodowości, słowa : „W okresie stalinizmu i hitleryzmu ratował życie Polakom narażając własne„
Inicjatorzy zwrócili się już w tej sprawie do Polaków w kraju i za granicą oraz do wszystkich środowisk żydowskich w diasporze i w Izraelu o przekazywanie przykładów ratowania Polakom życia przez Żydów. Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu dysponuje wieloma przykładami ratowania Polakom życia przez Rosjan, Gruzinów, Ormian , Uzbeków, Kazachów, Jakutów, Niemców, Austriaków, Węgrów, Rumunów i innych nacji ; nie ma natomiast żadnych informacji dotyczących ratowaniu życia Polakom przez Żydów. Trudno przyjąć pogląd, że takie przypadki nie miały miejsca. Tym bardziej, że Polacy uratowali w Polsce od hitlerowskiej zagłady ok. 100 tys. Żydów, wielu Rosjan i ludzi innych narodowości .
Inicjatorzy zwrócili się już, i nadal apelują do środków masowego przekazu w Polsce, do ośrodków polonijnych za granicą, a za pośrednictwem Ambasady Izraela, Niemiec, Rosji, Ukrainy w Warszawie do publikatorów w tych państwach, o pomoc w poszukiwaniu takich przykładów i budowaniu na nich lepszych stosunków polsko-żydowskich, polsko-rosyjskich, polsko-niemieckich. Z e względu jednak na to, że Polacy tak wiele zrobili dla zagrożonej w okupowanej Polsce ludności żydowskiej, uważamy, że przykłady żydowskie powinny być preferowane.

Ambasada Państwa Izrael w Polsce
02- 078 Warszawa , ul. Ludwika Krzywickiego 24

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu – Instytut Badań Stalinizmu i Patologii Władzy we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do obywateli Izraela i środowisk żydowskich w świecie, by ujawnili fakty ratowania Polakom życia i udzielania im pomocy w czasie okupacji sowieckiej oraz w okresie stalinizmu w PRL. W okresie wojennym Polakom przebywającym na terenach Związku Radzieckiego , podobnie jak Żydom na ziemiach okupowanych przez Niemców, groziła biologiczna zagada, ostre represje, śmierć głodowa, z chorób, wycieńczenia… W tym czasie Żydzi w Związku Radzieckim byli grupą traktowaną życzliwie , czy wręcz uprzywilejowaną; więc Polacy mogli oczekiwać pomocy.

9 sierpnia zaapelowaliśmy, zarówno do obywateli polskich, jak i Żydów na całym świecie o podawanie faktów dotyczących takiej pomocy. Mimo dość szerokiego rozpowszechni apelu nie otrzymaliśmy dotychczas, ani od Polaków ani od Żydów żadnego zgłoszenia takiego faktu. Czy należy zatem rozumieć, że ich nie było ? Czy tylko Polacy ratowali Żydów od zagłady z narażeniem własnego i najbliższych życia ?
Dlatego zwracamy się, via Ambasada Państwa Izrael w Warszawie, o pomoc w dotarciu z naszym apelem do środowisk żydowskich na świecie. Prosimy o zrozumienie naszych czystych intencji. Od 10 lat prowadzimy badania nad martyrologią Polaków w okresie stalinowskim w ZSRR i PRL. Polacy , którzy doznali tak wiele krzywd od Rosjan podają przykłady pomocy ze strony zwykłych, biednych rosyjskich ludzi, a także Gruzinów, Uzbeków, Kazachów …; nie spotkaliśmy natomiast ani jednego przykładu takiej pomocy ze strony Żydów. Na dowód załączamy tekst scenariusza słowno-muzycznego, którego już sam tytuł jest dość wymowny. Przesyłam także tekst apelu wysłanego do publikatorów w kraju oraz do ośrodków polonijnych; także poprzez Internet.

Nasze zainteresowania problemem mają głównie cele poznawcze, naukowe.
Sprawa jest pilna, gdyż wymierają świadkowie tamtych czasów i zabierają pamięć o swoich przeżyciach ze sobą.
Liczymy na zrozumienie naszych życzliwych intencji i pozytywne potraktowanie nas.

Z poważaniem – Przewodniczący KPOS dr Leszek Skonka

P. S – Teksty powyższych pism wysyłamy pocztą.

Tekst apelu wysłaliśmy m.in. do PAP, redakcji: „Życia”, Gazety Polskiej”, „Trybuny”, „Niedzieli”, „Radia Maryja”, ”Radio Rodzina „ ,„Gazety Wyborczej”, ”Poloniki”( Austria”, „Nowego Dziennika” (USA), „Dziennika Polskiego”( Londyn) , do prasy dolnośląskiej …


KTO PRZEPROSI POLAKÓW ?
Prezydent Kwaśniewski zapowiedział, że 10 lipca w rocznicę mordu Żydów w Jedwabnym przeprosi naród żydowski w imieniu narodu polskiego. Z góry więc zakłada, że skoro mord miał miejsce na terenie naszego kraju, to Polacy ponoszą za to odpowiedzialność. Nie wyjaśniono jeszcze sprawy do końca, nie ustalono udziału Polaków w tej zbrodni, a już polski prezydent, a także i premier, orzekają o winie Polaków. Nie po raz pierwszy czyni się Polaków odpowiedzialnymi za śmierć Żydów w czasie niemieckiej okupacji, i to tylko dlatego, że ich zagłada miała miejsce na ziemi polskiej. Dotyczy to nie tylko sprawy Jedwabnego. Społeczność żydowska sugeruje od lat niezorientowanej opinii światowej, że Oświęcim to także dzieło Polaków, a przynajmniej są oni współwinni zbrodni, gdyż miała ona miejsce w Polsce. Żydzi zarzucają też Polakom, że zbyt słabo bronili ich w czasie wojny, za mało narażali życie w ich obronie, dlatego mogło dojść do tak masowej zagłady. Tymczasem liczne i bezsprzeczne dowody wskazują, że najwięcej Żydów przed zagładą uratowali Polacy, choć groziła im, i ich najbliższym za to śmierci. 30 proc. wyróżnionych medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” stanowią Polacy. O ile Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów to nie ma ani jednego przypadku, by podobnie Żydzi w ZSRR, gdzie zajmowali znacząca stanowiska , ratowali Polakom życie lub pomagali uniknąć zesłania na Sybir, do lagrów, do więzień.

Na ogłoszony apel do Polaków i Żydów przez Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, we Wrocławiu o zgłoszenie przypadków ratowania Polakom życia lub pomagania w przetrwaniu okupacji sowieckiej, nie zgłoszono ani jednego takiego faktu. Nawet władze Izraela (konkretnie ambasada Izraela w Warszawie) nie mogły podać ani jednego takiego faktu. W wyniku badań jakie prowadził Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu znalazło się wiele dowodów pomocy Polakom w ZSRR ze strony Rosjan, Gruzinów, Ukraińców, ale nie natrafiono na żaden ślad takiej pomocy ze strony Żydów. Przeciwnie. W zebranych relacjach są liczne przykłady okrutnych prześladowań Polaków przez Żydów. Również w okresie stalinowskim w Polsce wielu Żydów działało przeciw Polakom służąc pośrednio ZSRR i Stalinowi. Jeżeli zatem mamy mówić o krzywdach jakie rzekomo Polacy mieli wyrządzić Żydom, to także trzeba powiedzieć o krzywdach jakie Żydzi uczynili Polakom i dopiero na tej podstawie wzajemnie się przepraszać, wybaczać i tworzyć życzliwe stosunki. Ponieważ należę też do narodu, w którego imieniu pan prezydent Kwaśniewski chce przepraszać Żydów za nie udowodnione jeszcze Polakom winy, to oświadczam, że nie upoważniam nikogo by czynił to w moim, i imieniu tych, którzy nie ponoszą żadnej winy, a przeciwnie pomagali 100 tys. Żydom przetrwać i przeżyć okupacje niemiecka w Polsce. Protestuję też w imieniu tych tysięcy Polaków- ofiar stalinizmu, którzy doznali okrutnych krzywd od Żydów w ZSRR w czasie wojny i po wojnie w PRL. Współczuję zamordowanym i potępiam morderców, ale póki sprawa nie została wyjaśniona trzeba zachować wielką ostrożność i wstrzemięźliwość w osądach.
Baczmy też, by ofiary żydowskie nie stały się oskarżonymi, a oskarżani dziś Polacy oskarżycielami.
Dochodzenie winno ustalić, nie tylko kto inicjował zbrodnie, uczestniczył w nich, ale także jakie były jej przyczyny. Czy był to mord na niewinnych ludziach, czy akt zemsty, odwetu na zbrodniarzach, prześladowcach, kolaborantach? Wszak kolaborujących z Niemcami Polacy karali śmiercią. W ten sposób wykonano wiele wyroków. Nikt bowiem nie stawia zarzutów Polakom, Czechom, czy Rosjanom, że zabijali w czasie wojny esesmanów, zbrodniarzy hitlerowców, zdrajców, kolaborantów.

dr Leszek Skona – Przewodniczący Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, we Wrocławiu – Emila –


stalinism@wp.pl, tel. 0691830350


ZOB. RÓWNIEŻ:


CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9883 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]