Komitet Praw Człowieka ONZ krytykuje Polskę za politykę migracyjną i brak dostępu do aborcji

Aktualizacja: 2016-11-4 12:27 pm

Opublikowane przez Komitet Praw Człowieka ONZ Obserwacje końcowe do raportu w sprawie ochrony praw człowieka na terytorium Polski budzą poważne wątpliwości merytoryczne. Autorzy dokumentu krytykują m.in. politykę imigracyjną naszego kraju i forsują dostęp do „legalnej aborcji”. Pomijają przy tym podstawowe dane pozwalające ocenić sytuację w Polsce.

Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawił Obserwacje końcowe do siódmego periodycznego raportu w sprawie Polski w zakresie ochrony praw człowieka na terytorium RP. Publikację Obserwacji poprzedziło złożenie przez Polskę 26 października 2015 r. okresowego raportu oraz spotkanie ze stroną polską w dniach 17-18 października br. Jakkolwiek Komitet docenia jakość prowadzonego z Polską dialogu i dostrzega szereg pozytywnych działań w obszarze objętym sprawozdaniem, to większość miejsca w kilkustronicowym materiale zajmują zarzuty wysuwane pod adresem Polski nie poparte żadnymi danymi empirycznymi i formułowane w oderwaniu od analizy stanu prawnego i faktycznego. Pominięcie w Obserwacjach licznych danych pochodzących od niezależnych ośrodków badawczych oraz abstrahowanie od rzeczywistych ustaleń prawnych i faktycznych budzi niepokój i nakazuje dalece zachowawczo traktować ustalenia gremium ONZ.

Komitet wyraził zaniepokojenie m.in. kontrowersjami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wybiórczo podane fakty oraz pominięcie kluczowych z punktu widzenia oceny sytuacji wydarzeń nie przeszkodziły Komitetowi negatywnie odnieść się do sytuacji polskiego sądu konstytucyjnego, włączając się de facto w dyskusję natury politycznej. Należy podkreślić, że w świetle ostatnio opublikowanych badań przez Pew Research Center Polska, plasuje się na drugim miejscu jeżeli chodzi o poszanowanie wolności wypowiedzi.

Problematyczna w ocenie Komitetu jest także polityka imigracyjna Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności stanowisko polskich władz wobec islamskich imigrantów. Komitet nie dostrzega, że Polska jest drugim po Wielkiej Brytanii krajem Unii Europejskiej, który wydaje najwięcej zezwoleń na pobyt obywatelom państw niebędących jej członkami. Z opublikowanego w zeszłym tygodniu raportu Eurostatu wynika, że w 2015 r. Polska udzieliła dokładnie 541 583 takich zezwoleń – ponad 20% ze wszystkich wydanych w całej Unii. Zdecydowanie najwięcej przyjętych na tej podstawie osób to obywatele Ukrainy, których znaczna część przybyła do Polski z powodu trwającego tam od niemal trzech lat konfliktu zbrojnego. Choć zatem z pewnością zdarzają się sytuacje, w których cudzoziemcy poddawani są nadmiernym restrykcjom, są to raczej przypadki incydentalne. Ordo Iuris podkreśla, że nie jest też prawdą, jakoby komukolwiek odmówiono prawa pobytu w Polsce ze względu na wyznawanie przez niego islamu (czy innej religii). Organy państwa nigdy nie stosowały takiego kryterium.

Komitet wyraził także zaniepokojenie z powodu dużej liczby kobiet będących ofiarami przemocy domowej i rzekomego braku odpowiednich mechanizmów zabezpieczających. Tymczasem w świetle badań unijnej Agencji Praw Podstawowych Polska jest krajem o najniższym poziomie przemocy wobec kobiet w całej Unii Europejskiej i jednocześnie państwem, w którym kobiety prawie najczęściej raportują akty przemocy na Policję. Rekomendacje Komitetu co do zwiększenia partycypacji kobiet w życiu społecznym i politycznym, promowania kobiet na stanowiskach kierowniczych, przyjęcia rozwiązań w zakresie wyrównania wynagrodzenia pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz wyeliminowania stronniczości genderowej i stereotypów są również formułowane w oderwaniu od stanu faktycznego. Badania przeprowadzone przez organizacje takie jak OECD, UN i UE jednoznacznie wskazują, że w zakresie możliwości rozwoju zawodowego, płac i awansu Polska jest w ścisłej czołówce państw na świecie. Jak wynika z danych EUROSTATU Polska należy do krajów unijnych o najbardziej wyrównanym wynagrodzeniu za pracę w kontekście kryterium płci. Średnia różnica dla państw UE wynosi 16,4 proc., a w Polsce jest to 6,4 proc. Największe zróżnicowanie występuje m.in. w Austrii (23,4proc.) oraz Niemczech (22,4 proc.).

Komitet w dalszej części Obserwacji forsuje dostęp do tzw. legalnej aborcji. Aby usprawiedliwić ingerencję w tym zakresie, wyraża zaniepokojenie z powodu „dużej liczby nielegalnych aborcji”, nie podając jednak jakichkolwiek danych nawet uprawdopodabniających tę tezę. Dodatkowo formułuje wątpliwości pod adresem stanowiska polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. w przedmiocie klauzuli sumienia, uzurpując sobie prawo do dezawuowania orzeczeń trybunału suwerennego państwa systemu ONZ.

Zdaniem Instytutu Ordo Iuris, Komitet Praw Człowieka ONZ formułując rekomendacje pod adresem suwerennego państwa członkowskiego powinien dochować większej staranności w udokumentowaniu wysuwanych wątpliwości. „Daleko idąca powierzchowność twierdzeń oraz pomijanie obiektywnych a ogólnodostępnych danych czyni zeń materiał o niskiej wartości merytorycznej i uniemożliwia nawet próbę wdrożenia sugerowanych rozwiązań.” – czytamy w komunikacie Ordo Iuris.

Źródło: Ordo Iuris

POz

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-11-04)

 


 

MSZ odpowiada: Komitet Praw Człowieka ONZ nie wysłuchał polskich argumentów

„Polska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi we wszystkich kwestiach, które wzbudziły wątpliwości w opinii Komitetu. Jesteśmy zawiedzeni, że mimo obszernych wyjaśnień i pogłębionego dialogu z delegacją RP, przedstawione informacje nie znalazły zrozumienia wśród ekspertów Komitetu” – przeczytać możemy w odpowiedzi, jakiej udzielił resort spraw zagranicznych Komitetowi Praw Człowieka ONZ.

Komitet w tak zwanych obserwacjach końcowych do cyklicznego raportu dotyczącego przestrzegania praworządności w Polsce wytknął naszemu państwu szereg uchybień. Chodzi między innymi o spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, opór wobec przyjmowania islamskich imigrantów, rzekome liczne przypadki krzywdzenia kobiet i tzw. przemocy domowej, a także brak pełnej swobody zabijania dzieci nienarodzonych.

Oenzetowski komitet wezwał rząd polski do natychmiastowej publikacji wszystkich wyroków TK i zapewnienia ich wdrożenia. Zaapelował również by kolejni sędziowie wyłaniani byli „w sposób transparentny i bezstronny”.

Komitet zaniepokoił się „wysoką liczbą nielegalnych aborcji, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu kobiet”. Nie podobają mu się „proceduralne i praktyczne przeszkody, jakim stawiają czoło kobiety w dostępie do bezpiecznej legalnej aborcji”.

W swojej odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę na fakt, iż rekomendacje czy też naciski ze strony ONZ dotyczące procederu zabijania nienarodzonych „nie mają podstaw w prawie międzynarodowym, które nie odnosi się do tej sprawy w żaden definitywny sposób”.

„Wielokrotne w ostatnich latach ubieganie się przez Komitet o poszerzenie dostępności aborcji w państwach członkowskich ONZ ma charakter bardzo jednostronnej interpretacji prawa międzynarodowego, które jest pozbawione mocy wiążącej” – napisali urzędnicy polskiego ministerstwa.

MSZ wyraził też zdumienie z powodu krytyki wprowadzonego przez Polskę prawa antyterrorystycznego. „(…) polskie prawo nie różni się znacząco od regulacji innych państw zachodnioeuropejskich w tym zakresie” – stwierdzili urzędnicy ministerstwa.  

Nasze państwo powinno w ciągu roku przekazać Komitetowi informacje odnoszące się do wprowadzenia rekomendacji w sferze konstytucjonalnej i prawnej. „(…) do pozostałych zaleceń powinniśmy odnieść się w następnym raporcie, który powinien zostać przedłożony za minimum 4 lata” – czytamy w odpowiedzi.

Źródło: Polsat News / PAP

RoM

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-11-05)

 


 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=91065 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]